Методичні вказівки з лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерні мережі», страница 8

2.6. Оформлення звіту про роботу

За підсумками  роботи кожен студент групи оформляє  індивідуальний звіт, що включає у свій склад:

-  титульний лист (із указівкою номера і теми роботи, прізвища й ініціалів виконавця, шифру групи);

-  конкретизована мета роботи;

-  короткий перелік досліджуваного матеріалу;

-  хід виконання роботи;

-  узагальнений опис комп’ютерної мережі;

-  отримані  результати  (спроектовану комп’ютерну мережу в вигляді екранних форм, роздрукованих на листі формату A4) ;

-  висновки.

Звіт може бути сформований в електронному виді і представлений викладачеві на  дискеті.

2.7. Контрольні питання і завдання

1.  Які ви знаєте архітектури  побудови мереж?

2.  В чому сутність Ethernet- архітектури?

3.  Що таке колізія?

4.  Якими засобами вирішується проблема колізій в мережі Ethernet-архітектури?

5.  За допомогою яких технічних засобів будується мережа архітектури Ethernet?

6.  Назвіть максимальну відстань для сегменту Ethernet на базі коаксіального кабелю? Витої пари?

7.  Дайте стислу характеристику функціональним можливостям комп’ютерних мереж побудованих в Ethernet- архітектурі.

8.  Перелічить основні компоненти комп’ютерної мережі в Ethernet- архітектурі.

9.  Дайте стислу характеристику основним компонентам комп’ютерної мережі.

10.  Які комутаційні засоби використовуються в комп’ютерних мережах? Дайте їм стислу характеристику?


Лабораторна робота №3

Тема: Проектування та перевірка роботоспроможності комп’ютерної мережі з використанням пакету NetCracker

3.1 Мета роботи

Ознайомлення і вивчення принципів розгортання комп’ютерних мереж та моделювання їх роботи засобами прикладного програмного забезпечення NetCracker.

3.2 Організація самостійної роботи

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з функціональними можливостями програмного пакету NetCracker.