Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 7

4. Зафіксувати значення кутів хитання  передачі   і функції цілі . Орієнтуючись на мінімальне значення функції  , знайдене методом Бокса і виведене на екран, відшукати розв’язок задачі (1.7) методом покоординатного спуску. Зафіксувати одержаний розв’язок  а також величини 

5. Дослідити характер поведінки функцій F1, F2, і F при зміні одного з параметрів  в інтервалі . Крок зміни параметра  вибрати таким, щоб кількість точок для побудови залежностей дорівнювалася 10...12. Результати занести у таблицю, стовбцями якої є значення    

1.4 Зміст  звіту

1. Формулювання задачі про положення, початкові дані, розв’язок  кути хитання  і передачі сили  .

2. Кінематична схема чотиришарнірника для l1=10+(n-1) [см] ( n- крізний номер групи) ,  де N - номер варіанту завдання ( про побудову кінематичної схеми див. додаток  A).

3. Формулювання задачі прямого пошуку у просторі відносних розмірів, початкові дані, розв’язок  величини 

4. Таблиця і графіки залежностей   (пункт 5 розділу «Порядок виконання роботи»).

5.  Висновки з роботи.

1.5 Контрольні запитання

1. Чому при розв’язанні задач метричного синтезу плоского чотиришарнірного механізму доцільно використовувати відносні розміри ланок?