Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 3

Ланки механізму можна розглядати як направлені відрізки, тоді з рис. 1.1

маємо

.                 (1.1)

Будемо вважати, що

        

Тоді, проектуючи тотожність (1.1) на осі ортогональної системи координат oxy, одержимо два рівняння для і-го положення механізму

або після вилучення змінного параметра a(i)

звідки

або

      i=1,2,3  ,                (1.2)

де

            .

Розв’язуючи лінійну систему (1.2), знаходимо  , а по них - відносні параметри

 ,            

Абсолютні розміри ланок при заданому розмірі  ланки ОА визначаються за формулою

               i=2,3,4.

Розміри ланок механізму повинні задовольняти ще й деяким додатковим вимогам, які випливають з конкретних умов роботи механізму. В нашому випадку розміри ланок повинні  знаходитись у таких співвідношеннях, при яких ведуча ланка ОА змогла б здійснювати повнообiгове обертання. Цього можна досягти, якщо будуть виконуватись умови [3]