Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 26

На підставі (Б.3), (Б.4) маємо

Далі знаходимо

Використовуючи співвідношення (Б.5) - (Б.10), проводимо розрахунки:

              

Оскільки  i , то кути  i ( відкладаються від осі x у напрямку руху годинникової стрілки .

На кінематичній схемі параметри w і e  для будь-якої ланки позначаються стрілками у вигляді дужок кола і спрямовуються проти руху годинникової стрілки для додатнiх значень цих параметрів і в протилежний бік для від’ємних.

ПЕРЕЛIК ПОСИЛАНЬ

1. Романiй П.Г. Про використання комп’ютерних технологiй у викладаннi теоретичної механiки. Тези доповiдей науково-методичної конференцiї «Використання комп’ютерних технологiй у навчальному процесi». Харкiв, 1997. - C. 207.

2.  Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем: Учеб.пособие для студентов вузов. - М.: Высш.школа,1980. - 463 с.

3. Прикладная механика: Для студентов втузов / Г.Б. Иосилевич, П.А.Лебедев, В.С. Стреляев. - М.: Машиностроение, 1985. - 576 с.

4. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. Пер. c англ. - М.: Радио и связь, 1988. - 128 с.

5. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М.: Наука, 1986.-415 с.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................. 3

1 Лабораторна робота 1. Метричний синтез плоского чотиришарнірного механізму  4

2 Лабораторная робота 2. Кінематичний аналіз плоского чотиришарнірного механізму аналітичними методами.................................................................................... 12