Методичні вказівки до лабораторних робiт з курсу «Теоретична і прикладна механiка», страница 12

4. Визначити проекції, модулі і напрямки векторів швидкості і прискорення точки Е, розташування  якої на ланці АВ задається відношенням АЕ/АВ=0,6.

5. Ввести на запрошення ЕОМ результати розрахунків. Якщо усі контрольні параметри визначені правильно, то після вводу номерів групи і варіанту на екрані з’являється код у вигляді цілого додатнього числа. Нульовий код означає, що при визначенні контрольних параметрів були припущені помилки і розрахунки треба повторити.

     Таблиця 2. - Варiанти завдань до лабораторноi роботи 2

2.4 Зміст звіту

1. Формулювання задачі кінематичному аналізу чотиришарнірного механізму.

2.  Кінематична схема механізму для заданих розмірів ланок і кута j1, на якій повинні бути зображені усі кінематичні параметри (див. рис.Б.1).

3.  Графіки залежностей  w3(j1), e3(j1).

4. Розрахунки проекцій і модулів векторів   з детальністю, яка дозволяє виконати перевірку одержаних результатів. Контрольний код. Висновки з роботи.

2.5 Контрольні запитання.

1.  В чому полягають основні задачі кінематичного аналізу механізмів?

2. Як спрямовані вектори швидкості, дотичного і  нормального прискорень точки тіла, яке обертається навколо нерухомої осі? Чому дорівнюють модулі цих векторів?

3. За яких умов прискорення точки тіла, яке обертається  навколо нерухомої осі, складає з відрізком , що сполучає точку з центром описуваного нею кола, кути 0, 450, 900 ?

4.  Який рух твердого тіла називається плоским?

5. Як визначається швидкість і прискорення будь-якої точки плоскої фігури?

6. Яку точку плоскої фігури називають миттєвим центром швидкостей (МЦШ) і які основні випадки визначення його положення? Як знайти  МЦШ  ланки АВ?

7. При якому взаємному розташуванні ланок ОА і ВС кутова швидкість ланки АВ дорівнює нулю?

8. При якому взаємному розташуванні ланок ОА і АВ кутова швидкість ланки ВD дорівнює нулю? Як при цьому буде спрямоване прискорення будь-якої точки ланки ВD?