Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 24

РЕЦЕНЗІЯ

На методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Шрифтові технології» для студентів усіх форм навчання напряму
6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа».

Упорядники        О.В. Попов, В.Ф. Челомбітько

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології» призначені для студентів ХНУРЕ усіх форм навчання, які проходять фахову підготовку за спеціальностями напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». Вони можуть бути цікавими також для співробітників видавництв, поліграфічних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю та інших осіб, які мають інтерес до цієї інформації.

Метою методичних вказівок є закріплення на практиці теоретичних основ будови літери, як графічної форми, знання шрифтових стандартів, форматів комп’ютерних шрифтів, а також придбання студентами практичних навиків у створенні і редагуванні шрифтів із використанням спеціалізованого редактора, у роботі з засобами, що забезпечують управління шрифтами.

Структура методичних вказівок включає загальні положення, вказівки з описом лабораторних робіт по трьох темах, перелік використаної літератури. Послідовність викладення та структура наведеного матеріалу, грунтовність вказівок з організації самостійної роботи студентів, наявність багатьох ілюстрацій допомагають легше зрозуміти викладений матеріал і підвищити якість засвоєння інформації.

В цілому, вважаю, що дані методичні вказівки, в першу чергу, необхідні для студентів напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також можуть бути рекомендованими до друку.

Доцент кафедри ІКГ, к.т.н.                                         Бізюк А.В.