Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 22

Упорядники       ПОПОВ Олександр Володимирович

ЧЕЛОМБІТЬКО Віктор Федорович

Відповідальний випусковий    В.П.Ткаченко

Редактор

Комп’ютерна верстка

План 2009, поз.

Підп.до друку  00.00.09.                    Формат 60х84 1/16.                   Папір. друк.

Спосіб друку – ризографія.               Умов. друк. арк. 2,0.                 Облік.-вид. арк. 1,9.

Тираж  50  прим.                                     Зам. № 0–00.

Ціна   договірна

ХНУРЕ   61166    Харків, просп. Леніна,14

Віддруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харків, просп. Леніна, 14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку і в світ дозволяю.

Перший проректор

__________________В.В. Семенець

“____”____________ 2009 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Шрифтові технології»

для студентів усіх форм навчання напряму 6.051501  
«Видавничо-поліграфічна справа»

Всі цитати, цифровий, фактичний                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

матеріал та бібліографічні відомості                                 кафедрою ІКГ

перевірені, написання одиниць                                          Протокол №_6_

відповідає стандартам                                                        від “_20_” листопада 2009 р.

Упорядники:                                                                        О.В. Попов

В.Ф. Челомбітько

Відповідальний випусковий:                                            В.П. Ткаченко

Начальник методичного відділу                                       І.О. Мілютченко

Начальник КВВ УВВПЦ                                                   Б.П. Косіковська

Поз.

Харків 2009