Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв, страница 2

Фактори маркетингового макросередовища

Стан і тенденція розвитку фактора

Оцінка впливу фактора на галузь, бали

Реальний сценарій

Оптимістичний прогнозний сценарій

Песимістичний прогнозний сценарій

Реаліс-тичний прог-нозний сценарій

Базовий рік

Попе-редній рік

Звітний рік

Оцінка впливу фактора на підпри-ємство, бали

Нап-рямок впли- ву фак.-тора (+,-)

Оцінка харак-теру впливу фактора на підпри-ємства

Імовір-ність реалізації

Прог-нозна оцінка впливу фактора на підпри-ємства, бали

Імовір-ність реалізації

Прог-нозна оцінка впливу фактора на підпри-ємства, бали

1. Політико-правові фактори:

1.1 Ступінь неузгодженості виконавчої і законодавчої влади

1.2 Характер міжпартійної боротьби

1.3 Темпи впровадження економічних реформ

1.4 Періодичність змін у законодавстві України

1.5 Якість законодавчих актів, які стосуються підприємницької діяльності

1.6 Сертифікація товарів і послуг

1.7 Антимонопольна політика

Разом політико-правові фактори:

Продовження табл. 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Економічні фактори:

2.1 Темпи виробництва (ВВП у факт. Цінах, млн.. грн.)

2.2 Рівень плато спроможності населення (доходи населення, млн. грн.)

2.3 Ін(де)фляційні процеси (індекс споживчих цін)

2.4 Державна підтримка (стан бюджету: -дефіцит/ + профіцит)

2.5  Рівень безробіття (рівень зареєстрованого безробіття,%)

2.6 Податкова політика держави

2.7 Життєвий рівень насе лення (середньо місячна заробітна плата, грн.)

Разом економічні фактори:

3. Соціально-демографічні фактори:

3.1 Соціальний захист населення

3.2 Чисельність населення (приріст/скорочення, тис.осіб)

3.3 Відсоток літніх людей

3.4 Показник народжу ваності в країні (темп змвни, %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.5 Показник смертності в країні (темп зміни,%)

3.6 Показник перевищення смертності над народжуваністю

3.7 Культурний рівень

3.8 Міграційні процеси

3.9 Рівень освіти в країні

Разом соціально-демографічні фактори:

4. Техніко-технологічні фактори:

4.1 Науково-технічний потенціал

4.2 Впровадження нових технологій

4.3 Фінансування наукоємних галузей

Разом техніко-технологічні фактори: