Організація вивозу твердих побутових відходів міським електричним транспортом (трамваєм), страница 9

Таким чином, виходячи з даних таблиці 10, термін окупності проекту складе (T):

T = ГВП НПД +/ БППнаст    ,

де ГНП НПД - порядковий номер останнього року, в якому баланс платежів і надходжень наростаючим підсумком негативний;

НПДнп - остання негативна величина балансу платежів і надходжень наростаючим підсумком, грн.

БППнаст -величина балансу платежів і надходжень наступного року             після ГНП НПД, грн.

Т= 1 +  / 73297,99 грн= 1,02 року или 12,24 місяця.

Чистий приведений дохід (NPV) складає:

NPV = n] - n],

де PV - позитивні грошові потоки, грн.;

      IC - негативні грошові потоки, грн.;

        d - ставка дисконтування, %;

        n - термін капіталовкладень.

NPV = (224467,12грн+209293,36грн) – (155845,68грн+135995,37грн) =                       = 433760,48грн - 291841,05грн = + 141919,43 грн

Індекс прибутковості проекту (PI) складатиме:

PI = n] / n]

PI = 433760,48 / 291841,05 = 1,49Оскільки індекс прибутковості є більшим за одиницю, то такий проект слід розглядати, тому що даний проект може принести додатковий прибуток, тобто буде рентабельним.

Величина покриття (П) послуги при 100% освоєнь нововведених виробничих потужностей в І кварталі 2012 року і відповідній виручці від реалізації складе:

П = ВР - (ЗМІННІ ВИТРАТИ),

де ВР - виручка від реалізації за рік, грн.

П = 240741,66 грн. - 37961,55 грн. = 202780,11 грн.

Звідси, коефіцієнт покриття (КП) послуги рівний:

КП = П / ВР = 202780,11 грн. / 240741,66 грн. = 0,84

Точку «беззбиткового обороту» (БО) підприємство досягає при обсязі грошового обігу, рівному:

БО = (ПОСТ. ВИТРАТИ) / КП = 122486,23 грн. / 0,84 = 145816,94 грн.

В натуральному виразі (БОн) це складе:

БОн = БО / Т = 145816,94 грн. / 18,11 грн/м3 = 8051,74 м3

Тоді запас надійності (ЗН) складе:

ЗН = (ВР - БО) / ВР =

= (240741,66 грн. - 145816,94 грн.) / 240741,66 грн.= 0,39

Значення запасу надійності також характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. Тобто показник 0,39 означає, що при зниженні обсягу виробництва на 39%, виробничий прибуток дорівнюватиме нулю. Інакше кажучи, підприємство має в запасі 39% обсягів виробництва, в межах яких воно матиме позитивний фінансовий результат.

РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА РИЗИКІВ

Рівень політичних та макроекономічних ризиків досить високий для всіх інвестиційних проектів, що реалізуються в даний час в Україні.

Внутрішні чинники ризика слід мінімізувати завдяки ретельному опрацюванню концепції проекту, для цього розглянемо основні можливі ризики:

1.       Ризик відсутності збуту.

          Його вірогідність невелика (0,5%), проте, щоб її зменшити, слід вже на стадії підготовки виробництва встановити контакти з потенційними споживачами.

2.       Ризик неплатоспроможності покупців.

          Вірогідність цього ризику складає 0,3%, і його мінімізація повинна відбуватися в ході маркетингу, в процесі заключення договорів із споживачами.

3.       Технічні ризики.

Пов'язані із складністю проведення робіт і відсутністю на теперішній момент технічного проекту.  Їх вірогідність 0,7%. Мінімізація даного ризику відбувається за рахунок прискореного опрацювання (здобуття гарантій від розробників і постачальників устаткування) технічної ув'язки устаткування і технічних комплексів. 

4.       Виробничі ризики.

Пов'язані із збоєм виробничого процесу, який може бути викликаний можливістю затримки введення в експлуатацію нового вантажного транспортного засобу, або збоїв в подачі електроенергії, а також за рахунок використання списаного устаткування. Вірогідність даного ризику складає 1,1%. Заходи з мінімізації полягають в своєчасному проведенні профілактичних робіт і технічних оглядів, а також постійному контролі за виробничим процесом.

5.       Фінансові ризики.

Виходячи з необхідності використання кредитних грошових коштів в процесі реалізації бізнес-ідеї витікає, що однією з основних загроз для проекту є банківський ризик, вірогідність якого складає 3%. Заходами із зниження даного ризику є розробка інвестиційно-фінансової стратегії, з ретельно опрацьованою схемою виплат платежів, метою якої є потрапляння в зону прибуткового функціонування. А також щомісячне формування з чистого прибутку страхового фонду для непередбачених витрат, обумовленого великою вірогідністю банківського ризику.

6.       Інші.

Сюди в комплексі віднесені ризики політичні, юридичні, а також внутрішній соціально-психологічний ризик, ризик неприйняття нового виду послуги суспільством, оскільки вони характерні для абсолютної більшості інвестиційних проектів і займають не значну питому вагу. Їх сумарна вірогідність складає  0,4%.

Таким чином, головні загрози реалізації бізнес-ідеї пов'язані з фінансовими ризиками, шляхи їх зниження розглянуті вище.

Додаток 1

Розрахунок ставки дисконтування

1.       Ставка безризикової доходності в гривнах.

В якості очищеної від інфляції безризикової доходності можна прийняти ефективну річну доходність за депозитними операціями  Overnight в Procredit Bank в MDL, 1,50%

2.       Темп інфляції.

Оскільки за прогнозами Укрстата за період 2010-2013 рр., темп інфляції знижуватиметься, то доцільно рівень інфляції прийняти за даними 2010 року на рівні 14,9% 

3.       Поправка на специфічний ризик проекту.

Поправка на специфічний ризик проекту, що реалізується вітчизняними інвесторами на внутрішньому ринку, складається з двох складових: ризику ненадійності учасників проекту і ризику нездобуття передбачених проектом доходів.

Ризик ненадійності учасників проекту зазвичай виявляється в можливості непередбаченого припинення реалізації проекту, обумовленого нецільовим використанням засобів, фінансовою нестійкістю підприємства або недобросовісністю, неплатоспроможністю інших учасників проекту. Базовий розмір поправки встановлюється у розмірі 5%.

Ризик нездобуття передбачених проектом доходів обумовлений, перш за все, технічними і організаційними рішеннями проекту, а також випадковими коливаннями обсягів виручки і цін на послуги, що надаються, і ресурси, що залучаються. На стадії інвестицій даний ризик відсутній, отже, поправка на цей вид ризику приймається рівною 0%.

На стадії експлуатації рівень ризику нездобуття передбачених проектом доходів за результатами експертного опиту оцінюється як середній (доля низьких ризиків в загальній кількості ризиків даної стадії реалізації проекту складає 37%, помірних - 56%, високих - 7%). Надбавка за цей вид ризику встановлюється відповідно до таблиці на нижньому рівні діапазону для середнього рівня ризику, тобто 8%.

Надбавка до безризикової ставки дисконтування на специфічний ризик проекту приймається постійною на весь горизонт розрахунку і рівній середньозваженій за часом надбавці за специфічний ризик проекту -  10,6%.

Підсумкова величина ставки дисконтування в національній валюті, розрахована кумулятивним методом, за нижченаведеною формулою, дорівнює 28,99%:

rUAN = ((1+0,0150)∙(1+0,149)∙(1+0,106) – 1)*100% = 28,99%.