Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування (Матеріали до практичного заняття), страница 2

Показ-ники

Формула розрахунку:

Умовні позначення:

Системна оцінка стратегіч-ної кон-курентної активності підпри-ємства

 

(1)

 - системна оцінка стратегічної конкурентної активності і-го досліджуваного підприємства;

 - конкурентна оцінка за п-ним напрямком стратегічного аналізу “5А”;

- конкурентна оцінка стратегічної арени (strategic arena);

2А - конкурентна оцінка стратегічної переваги (strategic advantage);

- конкурентна оцінка стратегічного доступу (strategic access);

- конкурентна оцінка стратегічної активності (strategic activities);

- конкурентна оцінка стратегічного адаптування (strategic adapt).

Конкурентна оцінка за напрямками стратегічного аналізу “5А”

 

(2)

а, b, с - ранги відповідно престижного, ділового і споживчого рейтингу для системної оцінки конкурентного рейтингу;

- оцінка престижного рейтингу за п-ним напрямком стратегічного аналізу “5А”;

- оцінка ділового рейтингу за п-ним напрямком стратегічного аналізу “5А”;

- оцінка споживчого  рейтингу за п-ним напрямком стратегічного аналізу “5А”.

Слайд 3.4 – Чотирьохвекторна модель розвитку конкурентного статусу

Синергетичний ефект стратегічного маркетингового управління підприємством

високий

Високий конкурентний

статус

(реалізований конкурентний

потенціал)

 


          1           2           3          4


Перспективний

конкурентний статус

(нереалізований конкурентний

 потенціал)

 


                                                          

 


         1           2           3          4

низький

 


                                                          

 


        1           2           3          4

Високий конкурентний статус

за браком синергізму зусиль

(конкурентний потенціал, що

розвивається, або згасаючий )

 


         1           2           3          4

Низький конкурентний

статус

(новий/згаслий конкурентний

потенціал)

висока

низька

Системна оцінка стратегічної конкурентної активності

Умовні позначення:

Індикатори конкурентного статусу:

1 – ринкова влада                                       3 – професійна повага

2 – конкурентна прогресивність               4 – конкурентна компетентність

Прогресивні напрямки розвитку:                      Регресивні напрямки розвитку:

          Еволюційний розвиток                                Стагнаційний рух                            

          Біфуркаційний розвиток                              Дегроадаційний рух                                 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Що являє собою стійка відмітна перевага? Яким критеріям вона має задовольняти?

2.  Визначить сутність маркетингової стратегії диференціювання.

3.  У чому  полягає спорідненість і відзнаки стратегії диференціювання і позиціонування?

4.  Надайте основні напрямки конкурентного диференціювання.

5.  Охарактеризуйте показники товарного диференціювання.

6.  Розкрийте сутність сервісного диференціювання.

7.  Наведіть приклади використання стратегій товарного і сервісного диференціювання в практичній діяльності.

8.  На яких факторах заснована стратегія диференціювання персоналу? Наведіть приклади практичного використання даної стратегії.

9.  Розкрийте сутність засобів іміджевої диференціації. Наведіть приклади іміджевої диференціації з практичної діяльності.

10.Сформулюйте ключові питання, що мають стратегічне значення для позиціонування товару.

11.Охарактеризуйте процес побудови позиційної схеми (карти).

12.Перелічите альтернативні типи позиціонування товарів.

13.Охарактеризуйте стратегії позиціонування. Наведіть приклади практичного використання стратегій позиціонування на ринку України.

14.Яких умов необхідно додержуватися для правильного позиціонування товару і товарних марок?

15.Що таке надмірне позиціонування? У чому полягає його негативний вплив на діяльність підприємства?

16.Що таке недостатнє позиціонування? Які причини приводять до нього? Наведіть приклади.

17.Що таке змішане позиціонування? Які можливі наслідки змішаного позиціонування? Наведіть приклади.

18.Що таке сумнівне позиціонування? Які причини обумовлюють його? Наведіть приклади.

19.Які стратегії можливо використати для усунення (нейтралізації) помилок, що призвели до несприятливого позиціонування товару?

20.Які основні фактори вплинули на розвиток стратегічного маркетингу в торговельній сфері?

21.Охарактеризуйте концепцію магазина як сукупності властивостей. У термінах яких атрибутів може бути охарактеризована торговельна точка?

22.Яким чином можна класифікувати торговельні точки?

23.Побудуйте карту позиціонування торговельної точки.

24.Охарактеризуйте основні стратегії позиціонування торговельного підприємства, що дозволяють виділитися серед конкурентів у свідомості споживачів.

25.Розкрийте методику системної оцінки стратегічної конкурентної активності підприємства і його конкурентного рейтингу, що базується на бенчмаркінговому аналізі конкурентного рейтингу підприємства на основі стратегічного аналізу “5А”.

26.Охарактеризуйте модель системної оцінки стратегічної конкурентної активності підприємства.