Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 7

Стратегія

Ключова стратегічна вказівка

Пряма інтеграція

Придбання у власність або встановлення повного контролю над дистриб’юторською мережею

Зворотна інтеграція

Прагнення одержати постачальників сировини у власність чи під повний контроль

Горизонтальна інтеграція

Прагнення одержати своїх конкурентів у власність  чи під повний контроль

Захоплення ринку

Прагнення збільшити частку свого продукту на традиційних ринках

Розвиток ринку

Виведення свого продукту на ринок у нових географічних районах

Розвиток продукту

Прагнення збільшити обсяг реалізації через покращення  чи модифікацію свого продукту

Концентрична диверсифікація

Створення нових виробництв, що збігаються з профілем підприємства

Конгломеративна диверсифікація

Освоєння випуску нових продуктів, що не співпадають з традиційним профілем організації

Горизонтальна диверсифікація

Освоєння випуску нових непрофільних продуктів, але для традиційних споживачів

Спільне підприємство

Об’єднання з іншим підприємством для проведення робіт над спеціальним проектом

Скорочення

Реструктуризація з метою скорочення витрат для зупинки процесу падіння обсягу реалізації

Відторгнення

Продаж відділення чи частини підприємства

Ліквідація

Продаж всіх активів підприємства

Комбінація

Підприємством одночасно реалізуються  не менше як дві різних типових бізнес-стратегій

Слайд 6.21 – Рекомендована матриця вибору стратегій перспективного розвитку

Конкурентна перспективність ринку

Значна

Незначна

Конкурентна бізнес-позиція підприємства

Сильна

Стратегія інтенсивного зростання

Стратегія інтеграційного зростання

Стратегія обмеженого зростання

Стратегія дивергентних придбань                

Помітна

Стратегія конвергентних придбань

Стратегія обмеженого зростання

Стратегія конвергентних придбань

Стратегія вертикальної інтеграції        

Міцна

Стратегія обмеженого зростання

Стратегія вертикальної інтеграції

Стратегія горизонтальної інтеграції

Стратегія відсічення зайвого

Стратегія горизонтальної інтеграції

Слабка

Стратегія переорієнтації

Стратегія відсічення зайвого

Стратегія ліквідації

Стратегія диверсифікації

Стратегія переорієнтації

Стратегія ліквідації

Слайд 6.22 – Склад портфелю конкурентних маркетингових стратегій підприємства

Слайд 6.23 – Матриця стратегічної конкурентної реактивності

Рольова функція підприємства на ринку

Конкурентна перспективність ринку

Лідер

Челенджер

Нішер

Незначна

Конкурентна бізнес-позиція підприємства

Сильна, помітна

Фрон-тальна атака

Виперед-жаюча стратегія

Люк-созна страте-гія

Флан-гова атака

Стратегія оточення

Стисне-на оборона

До початку конкурентної боротьби

Активізація конкурентних дій

Актив-на оборона

Стратегія розпи-лення уваги

Захоп-лення вільних ніш

Ніше-вий тиск

“Парти-занська війна”

Флан-гова оборона

У ході конкурентної боротьби

Фрон-тальна оборона

Обхід конку-рентів

Корек-тування марке-тинго-вих дій

Пошук ексклю-зивної цінності

Стратегія протидії

Захист частки ринку

Щодо запобігання конкурентної боротьби

Активізація конкурентних дій

До початку конкурентної боротьби

Демо-раліза-ція про-тивника

Стратегія адаптації

Зосеред-ження сил на ділянці

Тайний зговір

Стратегія компі-ляції

Контр-наступ

Міцна, слабка

Конкурентна бізнес-позиція підприємства

У ході конкурентної боротьби

Страте-гія нових пропозицій

Активний захист позицій

Страте-гія нішевої бороть-би

Захист

ніші

Стратегія минулих перемог

Страте-гія утри-мання

Щодо запобігання конкурентної боротьби

Нобіль-на оборона

Сліду-вання за лідером

Страте-гія наслі-дування

Статус-кво

Стратегія імітації

Взаємні угоди

Значна

Нішер

Челенджер

Лідер

Конкурентна перспективність ринку

Рольова функція підприємства на ринку

Умовні позначення:

Превентивні (попереджувальні) стратегії            

Активні (наступальні) стратегії            

Стратегії  реагування (оборонні)

Слайд 6.24 – Етапи розробки та діагностики портфелю конкурентних маркетингових стратегій

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Що собою представляє конкуренція?

2.  Назвіть і охарактеризуйте особливості ринкових структур з точки зору конкуренції у них.

3.  Охарактеризуйте види конкуренції в залежності від відомих Вам класифікаційних ознак.

4.  Що собою представляє конкурентоспроможність? Назвіть і охарактеризуйте рівні конкурентоспроможності.

5.  Визначте сутність конкурентної політики підприємства. За допомогою якого методологічного підходу можна проводити аналіз конкурентної політики підприємства?

6.  Охарактеризуйте погляди на стратегію досягнення лідерства на ринку.