Дослідження та розробка методики розрахунку впливу найважливіших чинників на кінцеві результати господарської діяльності КП КГ «Харківкомуночиствод» (Рецензія на дипломну магістерську роботу)

Страницы работы

Содержание работы

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

Студентки  Власенко Катерини Вікторівни  групи  МЕПМГ - 1

                                                (П.І.Б.)

Рецензент           к. е. н., проф. Юр’єва Тамара Петрівна       

                                        (посада, П.І.Б.)

Тема дипломної роботи: «Дослідження та розробка методики розрахунку впливу найважливіших чинників на кінцеві результати господарської діяльності               КП КГ «Харківкомуночиствод»                  

1. Актуальність теми. Галузь водовідведення України на сьогодні перебуває у кризовому стані та має чисельні проблеми. Недосконалість законодавства і тарифної політики, високий рівень дебіторської заборгованості та негативні фінансові результати, аварійний стан основних фондів і нерегулярність планових ремонтів – все це призводить до зниження ефективності господарської діяльності підприємств галузі і викликає необхідність її докладного аналізу, зокрема факторного, над чим і працювала магістр.

2. Наукова новизна. Магістром розроблена методика факторного аналізу фінансових результатів від операційної діяльності. Були використані економічні та технічні фактори, зокрема, такі техніко-технологічні показники як наявна кількість та режим роботи насосів. Важливим моментом є використання логарифмічного методу для аналізу мультиплікативних моделей, який є найбільш оптимальним за співвідношенням переваг та недоліків. За його допомогою були виявлені основні чинників, які впливають на результати діяльності, визначена інтенсивність їхнього впливу та виявлені необхідні виробничі резерви для покращення фінансових результатів.

3. Найбільш суттєві висновки й рекомендації, їх практична цінність. Результати проведеного дослідження: по-перше, застосування запропонованої методики факторного аналізу для якісного внутрішнього аналізу ефективності операційної діяльності підприємства; по-друге, виявлення виробничих резервів, які слугують важливим підґрунтям для виявлення центрів відповідальності, функціонування яких призвело до зниження операційного прибутку; по-третє, прийняття відповідних управлінських рішень. Це дозволить покращити фінансові результати, що, в свою чергу, дозволить поповнювати бюджет за рахунок податку на прибуток, що є в інтересах державної влади. Отже, методику доцільно застосовувати на аналізованому підприємстві, неухильно підвищуючи рівень економічної роботи.

4. Якість проведеного аналізу проблеми. Аналіз фінансових результатів господарської діяльності в цілому, зокрема операційної діяльності, був виконаний якісно, на високому рівні і відповідає вимогам дипломної магістерської роботи. Слід відмітити, що дана тема була презентована та розкрита у рамках студентської науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст».

5. Наявність недоліків, пропозиції щодо удосконалення структури і змісту дипломної роботи. Головним недоліком дипломної роботи є обмеженість   облікової та технічної інформації щодо господарської діяльності                                               КП КГ «Харківкомуночиствод». Це не дозволило магістру виконати глибокий аналіз окремих комплексних статей звітності, що значно вплинуло на результати аналізу, а також зробити докладні висновки стосовно технологічних аспектів відведення та очищення стічних вод.

6. Загальний висновок і оцінка роботи. Магістр виявила високий рівень теоретичних знань та практичних навичок для розкриття досліджуваної теми, якісно виконала аналіз діяльності підприємства; розрахунки і пропозиції здійснені на високому кваліфікованому рівні. Дипломна робота заслуговує відмінної оцінки.

Рецензент:

Харківська національна академія міського господарства, кафедра міської і регіональної економіки, к. е. н.,  проф. Юр’єва Тамара Петрівна

                                (місце роботи, посада, вчене звання, П.І.Б.)

(місце печатки)

«____» ___________20__р.

Похожие материалы

Информация о работе