Аналіз прибутковості авіаліній (Ситуаційна вправа), страница 3

2. Використовуючи метод DuPont розрахуйте ROA та ROE для шести авіаліній.

Вирішення

Наведемо формули основних показників, необхідних для розрахунку ROA та ROE та зразки розрахунків на прикладі авіалінії А :

1.  Рентабельність реалізації:

де ЧПр – чистий прибуток підприємства;

ЧД – чистий дохід.

2.  Оборотність активів:

де А – усі активи підприємства;

3.  Коефіцієнт левериджу:

4.  ROA(рентабельність активів):

ROA = [NetIncome / Sales] * [Sales / Assets] = Margin * Turnover

де ROA – рентабельність активів фірми;

Net Income - чистий прибуток;

Sales – виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;

Assets – активи фірми;

Margin – коефіцієнт рентабельності реалізації;

Turnover – оборотність усіх активів.

5.  ROE (рентабельність власного капіталу)

ROE = [Net Income / Sales] * [Sales / Assets] * [Assets / Common Equity] = Margin * Turnover * Leverage = ROA * Leverage

де ROE – рентабельність власного капіталу;

Net Income – чистий прибуток;

Sales – виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;

Assets – активи фірми;

Common Equity – власний капітал;

Margin – коефіцієнт рентабельності реалізації;

Turnover – оборотність усіх активів;

Leverage – коефіцієнт левериджу;

ROA – рентабельність активів фірми.

Нижче наведена таблиця, де вказані розраховані наведені показники за шістьома авіалініями:

Таблиця 2.1. Розрахунок показників ROA та ROE

Показники

Авіалінії

A

B

C

D

E

F

Рентабельність реалізації (Рр)

0,054

0,046

0,044

0,067

0,125

0,029

Оборотність активів (ОА)

0,901

1,115

1,203

0,658

1,340

1,067

Коефіцієнт левериджу

2,969

2,382

2,602

2,306

5,454

2,585

Рентабельність активів (ROA)

0,049

0,051

0,053

0,044

0,167

0,031

Рентабельність власного капіталу (ROE)

0,144

0,122

0,138

0,102

0,913

0,080

3. Оціните отримані результати. Дайте Ваше заключення.

 На основі проведених розрахунків ROE та ROA можемозробити висновок по кожній авіалінії:

 У авіалінії «А» коефіцієнт рентабельності реалізації Рр  (0,054) вищє ніж у авіалінії «В» і авіалінії «С», також рентабельність власного капіталу ROE (0,144) є вищєю порівняно з авіацію «В» й авіацію «С». У авіалінії «А» коефіцієнт левериджу значно високий (2,969) та займає друге місце серед усіх авіаліній. Але у авіалінії «А» низька оборотність активів, що вплинуло на рентабельність активів ROA (0,049), що є нижчею за авіалінії «В», «С», «Е».

Далі розглянемо авіалінію «В» у якій рентабельність реалізації Рр (0,046) є не великою. Коефіцієнт левериджу (2,382) є не великим порівняно з іншими авіалініями. Рентабельність власного капіталу (ROE) у авіалінії «В» склала 1,122, яка є найвищєю ніж у інших авіаліній.

Авіалінія «С» має схожі значення з авіалінією «В», рентабельність реалізації Рр (0,044), коефіцієнт левериджу склав 2,602, що є вищим ніж у авіаліній «В», «D», «F», та нижчим ніж у авіаліній «А», «Е». Рентабельність власного капіталу ROE авіалінії «С» складає 0,138, та має низьке значення порівняно з іншими авіалініями.

Щодо авіалінії «D», то вона має значно високі коефіцієнти рентабельності, а саме рентабельність реалізації Рр (0,067) є вище ніж у авіаліній «А», «В», «С» і «F», рентабельність активів ROA (0,044), рентабельність власного капіталу склала ROE склала 0,102.

          Найвищі показники має авіалінія «Е», у якій рентабельність активів ROA (0,167) та рентабельність власного капіталу ROE (0,13). Це свідчить про ефективне використання залученого капіталу.

Авіалінія «F» має найнижчі показники порівняно з іншими авіалініями, рентабельність реалізації Рр у авіалінії «F» складає 0,029, рентабельність активів ROA (0,031), рентабельність власного капіталу склала ROE (0,080), коефіцієнт леведжу дорівнює 2,585, хоча він становить більш одиниці, але залучений капітал використовують не дуже ефективно.

На основі цього можна зробити висновок, що найбільш інвестиційно привабливою є авіалінія «Е», яка має самі високі показники, тобто є найбільш прибутковою.

             Показники рентабельності активів й рентабельності власного капіталу авіаліній зобразимо графічно:

4. Чи можливо збільшити доход авіаліній шляхом простого збільшення ціни однієї пасажиро-милі (питомої дохідності)?

Доход авіаліній має прямо пропорційну залежність від ціни однієї пасажиро-милі та обсягу перевезень. Саме тому при відповіді на це питання необхідно обов’язково знати, яким є попит на пасажироперевезення.

          Якщо попит є еластичним, то це означає, що при збільшенні ціни перевезення, попит буде зменшуватися, тому що деякі  пасажири не в змозі сплачувати квитки будуть шукати альтернативні варіанти перевезень в залежності від їх прибутку Отже, доход авіалінії може зменшитися або залишитися на тому ж рівні.

          Якщо ж попит не є еластичним, то при збільшенні ціни попит на перевезення не зміниться. Виходячи з цього дохід авіалінії звісно збільшиться. Але це можливо, якщо ця компанія – монополіст, і у пасажирів не має альтернативного варіанту.

Також треба враховувати такий показник як коефіцієнт завантаження, тому що від нього залежить обсяг перевезень. Виходячи з даних нам шести авіаліній можна зробити висновок, що коефіцієнт є дуже низьким. Тому зміна ціни на авіаперевезення може навіть погіршити стан компанії.

При аналізі дохідності авіаліній найбільш широке розповсюдження отримала факторна модель фірми „DuPont”. Призначення моделі ─ визначити чинники, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. Оскільки існує велика кількість показників рентабельності, аналітики цієї фірми обрали один. На їх думку найбільш важливий ─ рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Також ми розробили відповідну схему для підприємств міського електричного транспорту