Аналіз прибутковості авіаліній (Ситуаційна вправа), страница 2

Звісно, прибуток на акціонерний капітал (ROE) може бути розрахований безпосередньо як відношення чистой прибутку за вирахуванням податків до акціонерного капіталу. Однак "рівняння Du Pont" показує окремі елементи, тобто позволит аналізувати вплив прибутку від продажів, оборотності активів і позикового фінансування на прибуток на акціонерний капітал.

"Система Du Pont" сприяє формуванню синтетичного погляду на фінансове положення фірми і розкриває характер взаємодії між окремими джерелами фінансування. Після вивчення взаємозв'язку необхідно знову звернутися до аналізу з метою визначення шляхів поліпшення способу фінансово-господарської діяльності фірми. Дані, вказані на лівій стороні "діаграми Du Pont", можуть бути використані співробітниками, що займаються маркетингом, з тим, аби проаналізувати вплив підвищення або зниження цін на об'єм продаж. Бухгалтерія може досліджувати статті витрат и совместно с инженерно-техническими службами разрабатывать способы их снижения. Відомості з правого боку діаграми, що показують зворот активів, позволяют фінансовим аналітикам разом з інженерно-технічним персоналом вибирати оптимальні дороги мінімізації вкладень в різні види активів. Фінансові працівники можуть аналізувати результати різних фінансових стратегій і визначати найбільш прийнятне для фірми співвідношення між власним капіталом і залученими засобами, тобто працювати над зниженням ризику боржника, одночасно спираючись на позикове фінансування як на спосіб збільшення прибули на акціонерний капітал (використання фінансового "важеля").

Балансування по методу Du Pont аналогічне підходу з використанням модифікованого бюджету руху грошових коштів, але при цьому володіє більшою наочністю. Якщо рентабельність активів, закладена до первинного бюджету, власників не владнує, по діаграмі легко визначити, зменшення або збільшення яких бюджетних статей сприятиме зростання рентабельності.

Після розгляду сутності вказаних двох методів аналізу фінансового стану підприємства окремо, доцільно представити їх порівняльну характеристику у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика методу фінансових коефіцієнтів і методу Du Pont

Назва параметрів порівняння

Метод фінансових коеффициентов

Метод Du Pont

Сутність

Фінансові коефіцієнти характеризують пропорції між різними статтями звітності.

Заснований на залежності показника рентабельності власного капіталу від наступних чинників: рентабельність реалізованої продукції, ресурсовіддача і фінансовий леверидж.

Призначення

Коефіцієнти дозволяють вивчити залежності між різними складовими частинами фінансових звітів, наприклад активами і зобов'язаннями або витратами і надходженнями, а також їх динаміку.

З допомогою формули компанії Du Pont можна вивчати, який вплив на рентабельність роблять збільшення ціни реалізації, зміна асортименту продукції, вихід на новї ринки збуту і т.д.

Основний вживання

Застосовується для аналізу фінансового стану підприємства, обгрунтування його платоспроможності і т.д.

Для оцінки ефективність роботи підприємства, визначення його прибутковості; детального аналізу чинників, впливати на ефективність роботи підприємства і т.д.

Легкість розрахунок

Розрахунок доволі простий.

Вимагає складніших розрахунковий дій.

Точність тлумачення результов

Правильне тлумачення може бути проблематичне.

Однозначність отримання результату.

Можливість використання результат для подальший планерування

Результати можуть бути спроектовані, з обліком змінюватися умова функціонувати підприємство, на майбутній періоди.

Показники розраховуються по факту відбутися подія, проте є можливість моделювання задавати результат, для з'ясування величина показник до яких потрібно прагне для досягнення цей результат.

Переваги метод

дозволяє отримати інформацію, що являє інтерес для всіх категорій споживачів;

відрізняється простотою та оперативністю;

дозволяє виявити тенденції у змінах фінансового положення підприємства;

надає можливість оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства відносно інших аналогічних підприємств;

усуває викривлюючий вплив інфляції.

"Система Du Pont" сприяє формуванню синтетичного погляду на фінансовий стан фірми і розкриває характер взаємодії між окремими джерелами фінансування;

дозволяє здійснити більш глибокий ананліз факторів, які впливають на зміни фінансових показників підприємства, у тому числі і фінансових коефіцієнтів;

дозволяє аналізувати вплив прибутку від продажів, оборотності активів та заємного фінансування на прибуток на власний капітал.

Недоліки методу

Серед аналітиків немає єдиної думки відносно складу, класифікації і навіть назви коефіцієнтів, так що віднесення деяких коефіцієнтів до тієї або іншої групи досить умовний; фінансовий коефіцієнти не уловлюють відмінностей в методах бухгалтерського обліку, не відображають якості становити компонент; вони мають статичний характер.

Не досить вивчена для вживання у вітчизняний практиці. Ця проблема полягає в тому, що вітчизняні нормативи бухгалтерський обліку і фінансової звітності досі не повністю відповідають вимогам міжнародного стандарту; займає багато часу; вимагає наявності великого об'єму інформації про підприємство; висока складність розрахунку.

Вибір методу

Рекомендується комплексне вживання

Таким чином, головною відмінністю між цими методами є те, що метод Du Pont дозволяє здійснити глибший аналіз чинників фінансових показників діяльності підприємства, що впливають на зміну, у тому числі і фінансових коефіцієнтів.

Оскільки метою аналізу фінансового стану підприємства є економія фінансових ресурсів і підвищення фінансової значущості підприємств, направлені на підвищення ефективності їх вкладення і використання, виявлення можливостей поліпшення функціонування підприємства, то слід зазначити, що даний аналіз повинен проводитися на основі не лише фінансових коефіцієнтів, що є відносними показниками, але і їх інтегральної оцінки. Тобто, доцільно використовувати названі методики в комплексі.