Новітні тенденції розвитку світових фінансів, страница 3

Особливість міжнародних фінансів, на відміну від державних фінансів та фінансів суб'єктів господарюван­ня і домогосподарств, полягає в тому, що вони представ­лені багатьма суб'єктами. Це означає, що немає єдино­го світового фонду грошових коштів, який зосереджуєть­ся в конкретному місці і є власністю предметного су­б'єкта світової економіки. Фінансові ресурси світової економіки перебувають переважно в обігу, створюючи світовий фінансовий ринок.

Для врегулювання відносин між суб'єктами зовніш­ньоекономічної діяльності щодо експортування, імпор­тування та надання різних послуг використовуються ва­желі валютного коригування. Фінанси зовнішньоеконо­мічних зв'язків мають форму валютних, гривневих і міжнародних платіжних засобів. Вони опосередковують економічні відносини між цими суб'єктами господарювання в процесі формування та використання як центра­лізованих, гак і децентралізованих грошових фондів. Такі відносини реалізуються за активної ролі держави.

Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків відобража­ють економічні відносини, що виникають при зміні форм власності. Безпосередній кругообіг коштів у про­цесі виробництва й споживання зумовлює перехід вар­тості при її розподілі в грошовій або уречевленій формі від одного власника до іншого.

Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків виконують такі функції: формування доходів і фондів в іноземній валюті та гривнях; їх використання та контроль за утво­ренням і використанням відповідних ресурсів.

Контрольна функція фінансів зовнішньоекономіч­них зв'язків проявляється при формуванні та викорис­танні доходів і фондів. Вона реалізується у процесі кру­гообігу валютних коштів. Валютно-фінансовий механізм — це один із важелів реалізації економічних інтересів через розподіл та перерозподіл результатів зовнішньо­економічних операцій. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків створюють можливість і забезпечують умови для визначення, порівняння й оцінювання затрат і резуль­татів господарських операцій, що відбуваються на внут­рішньому та зовнішньому ринках.

Відповідно до нинішнього стану справ і прогнозу на найближчий період, не передбачається різке збільшення фінансових ресурсів від зовнішньоекономічної діяльності України. Тільки будучи економічно самостійними, нала­годивши виробництво конкурентоспроможної продукції та забезпечивши відповідну поінформованість потенцій­них партнерів, українські підприємства зможуть зайняти належне місце на міжнародному ринку, включитись у функціонуючу систему відносин з її принципами та внут­рішньою логікою розвитку.