Новітні тенденції розвитку світових фінансів, страница 2

Фінансова домінанта починає відігравати провідну роль. Фінансові трансакції є тією головною складовою частиною, що нині визначає тенденції розвитку сучас­ної світової економіки. За визначенням колишнього (федерального канцлера Німеччини, доктора економіки Г Шмідта з усього обсягу фінансових операцій, які здійснюються у світі, лише 1-2 % засвідчують реальний рух товарів і послуг, а 98 % -- часто носять спекулятивний капітал. Більше того, глобальні фінансові системи дедалі більше відділяються від реальної економіки. Но­мінальна вартість віртуальних деривативних угод досяг­ла рівня 50 трил. дол., що вдвічі більше за. річний світо­вий дохід.

За рівнем глобалізації фінансова сфера сьогодні випереджає всі сфери реальної економіки, а поширен­ня інформаційних технологій перетворило світовий фондовий та валютний ринок на єдиний глобальний фінансовий простір, водночас якісно змінивши віднос­ну цінність ресурсів, висунувши на перший план найбільш мобільні — інтелект і фінанси. Як зазначає економіст 3. О. Луцишин, світовий фінансовий сектор став практично незалежним від державного контролю і регулювання. Окрім того, відбулася принципова зміна моделі взаємодії цього сектору з державними регулято­рами. За існуючими оцінками, менше 30 % ринку цінних паперів країн «Великої сімки» контролюється державою чи підпорядковано державним інтересам. Світовий фінансовий ринок переміщує за місяць понад 3 трлн. дол. з країни з країну. З них 2 трлн. дол.--- гроші, що не контролюються державою чи іншими офіційними інсти­тутами. У приватного капіталу більше ресурсів, ніж у центральних банків деяких країн, навіть таких, як США. Не національні уряди, а приватний капітал визначає сьогодні ситуацію на світовому фінансовому ринку.

Для розширення світових господарських взаємовід­носин зовнішньоекономічна діяльність неодмінно має бути атрибутом господарського існування. Таким чином, опосередкованим «кожухом» міжнародних економічних процесів стають міжнародні фінанси — фінанси зовніш­ньоекономічних зв'язків, які базуються на конкретних господарських діях і взаємозв'язках, виражених у підсум­ку вартісними показниками.

Характерною рисою фінансів зовнішньоекономіч­них зв'язків є можлива відсутність держави як суб'єкта управління та господарювання.

Формою фінансів зовнішньоекономічних зв'язків є рух грошових потоків, які переливаються з однієї краї­ни в іншу у процесі виробництва шляхом переміщення матеріальних ресурсів під час кругообігу капіталу, а та­кож тимчасово вільних капіталів за допомогою світових фінансових ринків.