Новітні тенденції розвитку світових фінансів

Страницы работы

Содержание работы

Новітні тенденції розвитку світових фінансів

Аналіз міжнародних економічних процесів окрес­лює чітку картину формування світового господарства, взаємопов'язані елементи якого репрезентовані країна­ми різного рівня розвитку, соціального та політичного устрою. Прагнення, незалежних держав бути членами різних міжнародних економічних угруповань є резуль­татом того, що економічне життя дедалі більше виходить за національні межі, транснаціоналізується та глобалізується. Фінанси як система вартісних відносин базують­ся на використанні цін, Саме на основі ціни складають­ся та структуризуються пропорції капіталу. Ціни на про­дукцію зовнішньоекономічної діяльності залежать від величини витрат на виробництво, споживчої вартості продукту і рівня цін конкурентів. Витрати на виробниц­тво одного й того самого продукту7 в різних країнах різні, що суттєво відображається на рентабельності вироб­ництва. Експортери та імпортери мають різні інтереси. тому їх змагання в ціноутворенні на світовому ринку не адекватні. Експортер при визначенні ціни, крім трьох перелічених факторів, як правило, застосовує поправоч­ний коефіцієнт. Імпортер розраховує ціну контракту відповідно до конкретного середовища, застосовуючи різні комерційні та техніко-економічні поправки. Крім того, експортери й імпортери при встановленні цін ура­ховують монополізацію ринку, демпінг, інфляцію, се­зонність, курси валют та інші фактори.

Фінанси виражають складну ієрархічну структуру; цілісність якої визначає субординацію окремих фінан­сових відносин і категорій, що її відображають. Обслу­говуючи, насамперед, систему економічних зв'язків у плані способу господарювання із властивими йому відносинами, формами й методами впливу на процес виробництва, розподіл і споживання, фінанси в ринко­вих відносинах є основою господарського механізму, що зумовлює економічні процеси як на національному, так і на міжнародному рівнях. Таким чином, міжнародні фінансові відносини — це одна з основних форм про­яву міжнародних економічних відносин, функціонуван­ня і розвиток яких пов'язані з існуванням та обслугову­ванням усього комплексу міжнародних зв'язків.

Однак у функціонуванні міжнародних фінансів, на відміну від національних, є особливості, пов'язані зі значним відривом у часі матеріальних і фінансових по­токів, це слугує динамічному розвитку фінансового сек­тору світової економіки. Так, обсяг фінансових операцій на фінансовому ринку протягом дня становить понад 1 трлн. дол. США, тобто щороку їх величина сягає 350-400 трлн. дол, Якщо проаналізувати окремі складові фінансового ринку, то лише на ринку цінних паперів циркулює щорічно майже 20 трлн. дол. Міжнародні кредити становлять приблизно 15 трлн. дол., міжнарод­ний обсяг фінансових ресурсів, так звані фінансові похідні: депозити, ф'ючерси, — 10 трлн. дол. щорічно, прямі іноземні інвестиції, наприклад у 2000 р. — 500 млрд. дол., загальна їх сума лише за післявоєнний пері­од досягла 3,0 трлн дол.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Лекции, учебные пособия
Размер файла:
61 Kb
Скачали:
0