Напівпровідникові прилади (Електропровідність напівпровідників. Електричний струм в напівпровідниках. Електронно-дірковий перехід та його властивості), страница 9

Враховуючи властивості транзистора, включеного по схемі ЗБ можна визначити її області переважного використання. До них  відносяться підсилювачі потужності без підсилення струму, а також схеми перетворення джерела напруги в джерело струму.

Схема з загальним емітером.

Для такої схеми емітерний електрод являється загальним як для вхідного кола, так і для вихідного.(рис. 1.26,а).

Вихідні характеристики транзистора, які відображають залежність

ІК=f(UКБ) при ІБ=const

 

розміщуються повністю в першому квадранті і починаються з початку координатних осей. При відсутності колекторної напруги, тобто при UКБ=0 напруга на колекторному і емітерному електродах задається джерелом ЕБЕ. Завдяки цьому обидва p-n переходи зміщуються в прямо-му напрямку. В результаті основні носії емітера і колектора будуть переходити в область бази, компенсуючи один другого. Зростання на-пруги колекторного джерела ЕКЕ приведе до запирання колекторного p-n переходу, що відображається на сімействі характеристик переходом на більш похилі ділянки ВАХ при визначеній  величині струму  бази.

Так як  при розглядаємій схемі включення вхідним струмом являється струм бази, то замінивши в формулі

 ІК = a ІЕ  + ІК0,

емітерний струм ІЕ  через  ІКБ

, одержуємо:

ІК =b +

 (1+b)ІК0,                      (1.6)

де b =  a/(1-a) = ІКБ – коефіцієнт передачі струму в схемі ЗЕ.

Враховуючи, що a» 0.95 — 0.99, находимо b » 20-100, а реально приймає значення до 1000 одиниць..

На відміну від характеристик, приведених на рис.1.25,б, де з ростом колекторної напруги колекторний струм зростає майже не зростає, рис. 1.26,б демонструє помітне зростання  струму ІК. Це пояснюється тим, що відповідно до формули b=a/(1-a) незначні зміни  коефіцієнта a  будуть приводити до значних змін b, так як в знаменику маємо різницу близьких чисел. Це впливає на нерівномірність характеристик транзистора при пропорційних змінах ІБ.

В той же час формула 1.6 відображає як позитивні, так і негативні моменти схеми ЗБ. До позитивних слід віднести той факт, що b>>1, тобто схема забезпечує високий коефіцієнт підсилення струму. До негативних - значна залежність колекторного струму від зворотнього струму колекторного переходу, який в b+1 раз більший  ніж в схемі ЗБ. Як результат, схема ЗЕ має значно більшу чутливість до зміни температури, ніж схема ЗБ.

Вхідні характеристики відображають залежність (рис. 1.26, в)

ІБ = f(UБЕ) при UК=const.

При UКЕ = 0 вхідна характеристика відображає ВАХ паралельно з’єднаних колектороного і емітерного p-n переходів. При UК ¹ 0 через базовий електрод протікає лише рекомбінаційна складова емітерного p-n переходу, а зростання колекторної напруги буде приводити до зменшення рекомбінаційної складової і, відповідно, струму бази. Так як в базовому струмі присутній зворотній струм колекторного переходу, то при UКЕ ¹ 0 і  UБ = 0 будемо мати значення базового струму ІБ = -ІК0.

Розглянута схема включення знаходить здебільшого використання в підсилювачах напруги, струму, потужності. Порівнюючи з схемою ЗБ схема ЗЕ має значно більший вхідний опір, так як при одній і тій же напрузі UБЕ вхідний струм в b+1 раз менший. Вихідний опір схеми такого менший, в b+1 раз, що видно і з нахилу сімейства вихідних характеристик.

Схема з загальним колектором (Рис. 1.27)

По своїх властивостях і характеристиках транзистора схема ЗК близька до схеми ЗЕ. Єдине, що її суттєво відрізняє від схеми ЗЕ – це низький вихідний і високий вхід-ний опір, що дає можливість вико-ристовувати її для узгодження опорів високоомного джерела і низькоомного споживача, а також як регулюючого вузла в схемах транзисторних стабілізаторів напруги.

Схема заміщення транзистора в h-параметрах.

Оскільки транзистор являється нелінійним елементом, то його використання як підсилювача електричних сигналів можливо лише в околиці робочої точки вибраної з допомогою джерел постійного струму. В такому разі він може розглядатись як лінійний активний чотирьохполюсник, диференційні характеристики якого можна визначити з допомогою сімейства вхідних і вихідних характеристик. Для транзистора, як чотирьохполюсника частіше за все, в якості незалежних змінних, вибирають вхідний струм I1, вихідну напругу U2 (рис. 1.28,а); залежними змінними являються вхідна напруга U1 і вихідний струм I2, а в якості поєднуючих коефіцієнтів вибирають h-параметри, які вибираються відповідно до умов ,  описаних  в (  ). Для незначних приростівнезалежних параметрів в околиці вибраної робочої точки А (рис. 1.28,б) рівняння, поєднуючі h- параметри з вхідними та вихідними  змінними приймуть вигляд:


DU1=h11DI1+h12DU2;

DI2=h21DI1+h22DU2;

h-параметри можуть бути визначені з допомогою графіків вхідних і вихідних ВАХ транзистора (рис. 1.28, б, в):

h11=|DU2=0 = rвх.;                          h21=|DU2=0 = b;

h12=|DI2=0 » 0;                             h22=|DI2=0 = (rвих)-1 ;

Відповідна схема заміщення транзистора приведена на рис. 1.28,г. Вона характеризує транзистор, як електричну схему, в якій відбувається перетворення приростів вхідних змінних в вихідні в околиці вибраної робочої точки.

Фактично це означає, що в транзисторній схемі підсилення з допомогою зовнішніх елементів встановлюється робоча точка транзистора, а потім подається вхідний змінний сигнал, або невеликі відхилення постійного для їх підсилення. В такій схемі транзистор буде працювати з параметрами, які визначені для схеми заміщення.

1.8.Польові транзистори.

Польові транзистори – це напівпровідникові прилади, в яких регулювання вихідного струму забезпечується змінною провідності напівпровідникового матеріалу, шляхом дії електричного поля. На рис. 1.29,а приведена струк-тура транзистора, який називається транзистором з p-n переходом. Ос-нову його пред-ставляє n-канал з невисокою кон-центрацією ос-новних носіїв зверху і внизу якого приєднані електроди. З обох боків n-каналу створюється напівпровідник р-типу з високою концентрацією основних носіїв. В результаті по межі розділу p і n структур створюється p-n перехід, який зв’язує вільні носії n-каналу. Електроди р-структури з’єднуються і приєднуються до третього електроду транзистора. Відповідно до англомовної термінології, назви електродів знизу вверх мають назви: source (джерело), gate (вентіль, клапан, затвор), drain (витік, дренаж).