Напівпровідникові прилади (Електропровідність напівпровідників. Електричний струм в напівпровідниках. Електронно-дірковий перехід та його властивості), страница 6

Наявність ємкості p-n переходу обумовлена тим, що на обидві сторони від межі розподілу p і n шарів знаходяться об’ємні заряди, які створені іонами домішків. Фактично p-n перехід представляє собою плоский конденсатор. Наявність такої ємкості проявляється протіканням через p-n перехід струму за рахунок зміни об’мних зарядів при зміні напруги на p-n переході. Вона може бути визначена відомим  рівнянням:

Со =dQ / dU.

Величина ємкості, яка назива-ється бар’єрною, залежить від напру-ги, що прикладається до p-n перехо-ду в зворотньому напрямку (рис. 1.15) і знаходиться в межах 10 – 500 пФ.

Основними параметрами варі-капа є: початкова ємкість Со, яка фіксується при Uзв≈2 В, коефіцієнт перекриття по ємкості КС і добротність QС.

Коефіцієнт перекриття визначається як відношення максимальної ємкості Смакс до мінімальної Смін, тобто КС= Смакс / Смін. Добротність визначається параметрами схеми заміщення: послідовним Rп,та шунтуючим Rш опорами (рис. 1.16) і знаходиться як співвідношення між реактивною і активною потужністями q = Q / P. Реальні значення добротності варікапа залежить від величини напруги і робочої частоти і знаходиться в діапазоні 102 – 104.

Варікапи знаходять широке використання в різних електронних схемах і модуляторах, параметричних підсилювачах і перетворювачах, генераторах і т.п.

Тунельний діод – напівпровідниковий діод, в якому створюється ділянка характеристики з від’ємним активним опором. Така ділянка створюється при високій концентрації основних носіїв в р і n ділянках. Завдяки спецальній технології діод на ділянці від’ємного опору являється практично безінерційним навіть на дуже високих частотах, тому він використовується в генераторних схемах НВЧ діапазону.

 Обернений діод також відноситься до групи діодів НВЧ діапазону і використовується як випрямляючий діод при дуже низьких напругах.

Фотодіод являє собою діод з відкритим p-n переходом. Світловий потік, що падає на відкритий p-n перехід приводить до появи допоміжних неосновних носіїв зарядів, що приводить до зростання зворотнього струму (Рис. 1.17). Величина фотоструму ІФ, визначається формулою:

ІФ =Si Ф,

 де Si – інтегральна чутливість, Ф – світловий потік.

Фотодіоди можуть працюва-ти в одному з двох режимів:

-  режим фотогенератора (від зовнішнього джерела електроенергії);

режим фотоперетворювача (з зовнішнім джерелом електоенергії).

В режимі фотогенератора зростання кількості неосновних носіїв і перехід їх з однієї області напівпровідника в іншу приводить на клемах фотодіода фото е.р.с., яка рівна контактній різниці потенціалів j.

Якщо замкнути клеми освітленого фотодіода через резистор, то в колі з’явиться струм, обумовлений неосновними носіїми. Макси-мальне значення струму при незмінній освіт-леності буде в режимі короткого замикання.

Фотодіоди, що працюють в режимі фото-генератора, використовуються як перетворю-вачі світлового потоку в сонячних батареях.

Як витікає з рис. 1.17, при освітленості суттєво змінюються характеристики діода в третьому квадранті. Відрізок четвертого квадранту – UXX – IКЗ характеризує роботу фотодіода в режимі фотогенератора. ВАХ діода в цьому режимі відповідають рис.1.18.

Режим фотоперетворювача характеризу-ється наявністю зворотньої напруги на фотодіоді (рис. 1.19а). ВАХ фотодіода в цьому режимі приведені на рис.1.19б і відповідають третьому квадранту рис.1.17.

Як  витікає з вигляду характеристик, фотодіод при такому підключенні еквівалентний керованому джерелу струму, тому величина фотоструму мало залежить від величини опору навантаження  RН і джерела зворотньої напруги E.

Величина чутливості Si фотодіодів суттєво залежить від використовуємого матеріалу напівпровідника: для кремнієвих вона знаходиться в межах 3 mA/Лм, в той час як для германієвих вона досягає 20 mA/Лм.

Величина темнового струму визничається зворотнім струмом неосновних носіїв  p-n переходу і для германієвих напівпровідників досягає рівня 10-30 мкА, а для кремнієвих – 1-3мкА.

Спектральні характеристики фотодіодів суттєво залежать від використовуємих матеріалів і технології виготовлення приладу. Наприклад, змінюючи товщину бази та швидкість рекомбінації носіїв, можна змінювати межу короткохвильового діапазону спектральної характеристики. Положення максимуму чутливості суттєво залежить від коефіцієнта поглинання напівпровідника і в деяких межах може змінюватись технологічно.

Частотні характеристики, або їх швидкодія визначаються генерацією і рекомбінацією основних носіїв і обмежується постійною часу їх життя tр. Так як вказана величина досить мала tр  <<  I нС , то швидкодія фотодіодів висока і вони можуть забезпечувати перетворення світлового потоку в фотострум в широкому частотному діапазоні, а передавати імпульсні сигнали з тривалістю фронту менше 1мкС. Така швидкодія характерна для двох режимів роботи фотодіодів.

Використання фотодіодів дуже різноманітне. Наприклад, селенові фотодіоди, які мають спектральну характеристику близьку до людського ока широко використовують в кіно і фототехніці. Інші типи фотодіодів знаходять  використання в різних пристроях автоматики.

Світловипромінюючі діоди (СВД).

В основі роботи світловипромінюючого  діода лежить явище рекомбінації основних носіїв. Для багатьох напівпровідників рекомбінація пари електрон – дірка приводить до виділення тплової енергії. Але в ряді напівпровідників енергія, що виділяється за рахунок рекомбінації, зміщена в оптичний діапазон, що приводить до випромінювання світла. В звичайних p-n структурах можливо забезпечити рекомбінацію з ефективним випромінюванням  лише в одній з областей p-n структури. В реальних СВД використовують спеціальні типи технологій, наприклад використання гетеропереходів, які будуються на базі  структур з різною шириною забороненої зони. Властивості гетеропереходів дозволили суттєво підвищити ефективність випромінювання в оптичному діапазоні.

Основними характеристиками СВД являються: випромінювальна, спектральна, оптична, частотна,  вольт – амперна.