Напівпровідникові прилади (Електропровідність напівпровідників. Електричний струм в напівпровідниках. Електронно-дірковий перехід та його властивості), страница 3

Терморезистори – напівпровідникові резистори, ВАХ яких залежить від їх температури. Використовуються 2 типи терморезисторів – термістори, опір яких з ростом температури зменшується, і позистори , опір яких зростає з ростом температури. Виготовляються терморезистори на основі напівпровідників з провідністю n-типу. Це, як правило, окисли металів. На рис.1.7 приведені температурні характеристики термістора (крива 1) і позистора (крива 2), тобто залежності  R(t0). Для різних типів терморезисторів ці характеристики суттєво відрізняються. Для більшості  термісторів характеристика R(t0) описується рівнянням:

RT =k·eb/T,

де  k, b  - постійні параметри конкретного типу термістора; Т- температура по Кельвіну.

Основним параметром терморезистора являється температурний ккоефіцієнт опору     

                            

який виражає процентну зміну опору з зміною температури. Для широкої гами термісторів aТ = -0.3  -0.66.

Позистори використовуються завдяки наявності аномальних характеристик вище точки Кюрі, де опір його зростає на декілька порядків. Коефіцієнт aТ   1050. Терморезистори  використовують в системах регулювання температури, теплового захисту, пожарної сигналізації. Позистори використовують в обмеженому діапазоні температур в системах теплового захисту.

Тензорезистор – напівпровідниковий резистор, в якому використовується залежність електричного опору від механічних деформацій. Для тензорезисторів використовують примісні напівпровідники як n-типу, так і p-типу. Основні характеристика тензорезисторів – дефрмаційна (рис.1.8), яка представляє собою залежність відносної зміни опору R/Rн          від відносної деформації l/l , де  Rн і l– намінальний опір і довжина резистора.  Важливим параметром тензорезисторів являється коефіцієнт чутливості:

                       KЧ =

значення якого знаходиться в діапазоні –150  KЧ 150.

Тензорезистори використовуються в вимірювальних приладах високої точності.

Фоторезистор – напівпровідниковий резистор, опір якого залежить від сили світлового потоку, що діє на резистор.  В фоторезисторах використовується явище внутріш-нього фотоефекту, відповідно до якого під дією світлового потоку відбувається перехід електронів з валентної зони в зону провідності.  Явище внутрішнього фотоефекту властиве лише напівпровідникам. В фоторезисторах він проявляяється як зміна електропровідності опору. На рис.1.9 приведена схема підключення фоторезистора. При відсутності світлового потоку через резистор Rф буде протікати темновий струм, визначаємий величиною темнового опору. Зміна напруги Еа буде приводити до пропорційної зміни величини  струму. При наявності світлового потоку величина струму буде зростати майже в лінійній залежності від  величини Фл. Тому вигляд ВАХ фоторезистора буде відповідати рис.1.9.б і в широкому діапазоні світлових потоків буде лінійною.

Величина фотоструму залежить від спектрального складу світлового потоку. Для кожного з типів фоторезисторів існує довжина хвилі світлового потоку, при якій фотострум буде мати максимальне значення. Тому фоторезистори розділяються по діапазону світлового опромінення (ультрофіолетового, видимого, інфракрасного).

Ще одною характеристикою фоторезисторів  є частотні властивості. Для більшості фоторезисторів пропорційність між частотою модуляції світлового потоку і відповідною зміною фотоструму обмежується одиницями кілогерц.

Паспортними параметрами фоторезисторів являються :

·  Монохрамотична чутливість Si = Iфл.. Її величина може досфгати 20 А/Лм.

·  Темновий опір. Його величини коливаються в діапазоні 102 £ RT £ 109 (Ом)

·  Робоча напруга

Діапазон робочих напруг знаходиться в діапазоні до декількох сотень вольт. Параметри фоторезиcторів в значній мірі залежать від температури.

Фоторезистори находять широке використання в системах автоматики для контролю над освітленням приміщень, робочих місць, вулиць і т.п.

Магніторезистори – напівпровідникові резистори, в яких провідність зменшується при дії магнітного поля. Сучасні магніторезистори працюють  в широкому діапазоні магнітних потоків від 0 - 0.1 Тл до 2 - 3 Тл. При малих значеннях магнітних потоків більшість магніорезисторів збільшуєть свй опір в залежності :

                             RmФм2.

При великих рівнях магнітних потоків (Фм > 1 Тл):

RmФм.

Магніторезистори використовуються як датчики магнітних полів в ріхних приладах і електромагнітних перетворювачах.

1.4. Електронно – дірковий перехід та його властивості.

          Більшість напівпровідникових приладів використовують властивості, які проявляються при поєднанні двох шарів, один з яких має електронну (n –типу) провідність, а другий – діркову (p –типу). На практиці найбільше розповсюдження мають несиметричні p-n структури, в яких p-структура має більшу концентрацію основних носіїв, ніж n. Як приклад, на мал. 1.10,а, приводиться p-n напівпровідникова структура, а на мал. 1.10,б – діаграма розподілення концентрацій основних (pP і nn)та неосновних (nP і pn) носіїв відповідно в p і n структурах. Таке поєднання напівпровідникових структур приводить до того, що по лінії розподілу а-а будуть мати місце градієнти концентрацій як дірок pP - pn, так так і електронів nn - nP.

          Як відмічалось раніше, під дією різниці концентрацій почнеться дифузійне переміщення носіїв. Дірки з p– структури почнуть переміщу-ватись в n – область, тобто появляються дві складові дифузійного струму

 ( Рис. 1.10,а, верхні стрілки). Дірки, переходячи з p - області лінію розподілу а-а рекомбінують з електронами n – області, а електрони n – області, переходячи в p – область рекомбінують з дірками. Все це створює дифузійний струм Iдиф.

В зв’язку з тим, що основні носії зали-шають прикордонні області і їх концентра-ція знижується, то це приводить, в відповід-ності з  (1.1), до зростання носіїв протилеж-ного знаку, що і відображається кривими розподілу концентрацій на рис. 1.10,б.