Звіт про проведення перевірки та аудиту діяльності підприємства, страница 4

Під час проведення аудиту були виявлені такі помилки: у Наказі про облікову політику відсутній термін проведення інвентаризації виробничих запасів та відсутність інформації щодо організації документообігу підприємства; виявлено відсутність дати підпису договору про матеріальну
відповідальність одного з комірників; інвентаризація товарно - матеріальних цінностей за 2006 рік проводилася з порушенням Інструкції [17], не були дотримані строки документального оформлення та відображення в обліку результатів проведення інвентаризації ТМЦ, відсутні підписи окремих членів інвентаризаційної    комісії, мають  місце  помилки  і виправлення у інвентаризаційних описах, недотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей (мастила зберігались поряд із дерев’яними дошками, що суперечить пожежній безпеці); у внутрішніх документах за травень 2006 року з обліку запасів (прибуткові накладні, накладні - вимоги на відпуск (на внутрішнє переміщення) матеріалів) мають місце виправлення, не всі реквізити заповнені, на окремих не проставлено підписи; в грудні було встановлено перевитрату в розмірі 250,88 грн, але ця помилка не мала суттєвого впливу на рух та залишки запасів, а отже і на звітність в цілому.

На підприємстві необхідно складати відомість обліку витрат палива за кожним транспортним засобом, де має вказуватися фактичні та нормативні витрати палива і за кожним подорожнім листом виводяться відхилення (економія чи перевитрати). За підсумковими даними таких карток здійснюється розрахунок таких важливих техніко-економічних показників роботи автомобіля за зміну, як пробіг автомобіля, вантажооборот в км, кількість їздок, фактичні та нормативні витрати пального.

Для підвищення контролю за використанням запасних частин на підприємстві доцільно для цілей ремонту основних засобів складати відомість дефектів транспортних засобів, де обов’язково мають бути вказані вид, номер та рік випуску транспортного засобу, його балансова вартість, необхідні для ремонту запасні частини та агрегати із зазначенням їх номенклатурного номеру, кількості та балансової вартості.

Зважаючи на вимоги Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин, затверджених наказом Міністерства транс­порту України від 08.12.97 № 420, згідно з якими основним критерієм визначення норм списання шин є кілометраж їх пробі­гу, облік шин на підприємстві доцільно вести з використанням Картки обліку автомобільної шини. Зазначена Картка міститиме таку інформацію:

•  найменування підприємства-виробника шини;

•  технічні характеристики шини;

•  марку і модель автомобіля, на якому шина використовується;

•  дату монтажу і демонтажу шини;

•  пробіг шини в тис. км (з точністю до 0,1 тис. км) з початку
експлуатації;

•  технічний стан шини під час установки;

•  причини зняття шини з експлуатації тощо.

Картку обліку шини доцільно оформляти на кожну шину, що надійшла.

Усі заміни шини необхідно фіксувати в Картках обліку шини. Після нормативного пробігу шина може бути списана.

Оскільки насьогодні успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації на різних підприємствах складають близько 80% [17], тому і  для ВАТ „Автопродсервіс” доцільно використовувати програму "1С: Бухгалтерія. 7.7", яка дасть змогу здійснити синтетичний, а також аналітичний   облік виробничих запасів та знизити трудомісткість облліково-аналітичних робіт, а також значний економічний ефект: зниження рівня запасів на складах на 20-25%, зниження ТЗР до 50%, уникнення не облікованих нестач до 5% від рівня запасів, зниження необгрунтовоної видачі запасів на 10-15%, зниження собівартості послуг за рахунок скорочення загальногосподарських витрат до 5%.[17]

Показник чисельності працівників, що підлягають вивільненню, не розраховуємо, оскільки в бухгалтерії працюють лише 7 чоловік та їх скорочення не доцьно для облікового процесу.

Результати розрахунків зведено до таблицы 4.3.

Таблиця 4.3

Розрахунок економічної ефективності інвестиційних вкладень в обчислення запасів

Показники і одиниці виміру

Період діяльності

Базовий

2006 рік

2007 рік, що планується

1

2

3

4

1

Місячний регламентований обсяг економічної інформації бухгалтерської управлінської технології бухгалтера та бухгалтера-оператора (Об1Е1 б2Е1), знаків

4790,0

4790,0

2

Погодинна заробітна плата бухгалтера і бухгалтера оператора (Сб1Е1 б2Е1), грн.

5,1

6,0

3

Коефіцієнт нарахувань на оплату праці згідно з законодавством України (Кб1д, Кб2д), %

38,3

38,3

4

Норма виробітку робітників управління (Нб1в, Нб2в), знаків / год.

178

660

5

Вартість програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської управлінської технології (ВПОб2), грн.

-

2000,0

6

Строк експлуатації програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської управлінської технології, (Тексб2), грн. за рік

-

5

7

Додаткові капітальні вкладення програмного забезпечення інноваційної бухгалтерської управлінської технології (КВб2др), грн. за рік

-

400,00

8

Витрати від впровадження комп'ютерної інноваційної бухгалтерської управлінської технології (КВб2дм), грн. за місяць

-

33,2

9

Витрати на управлінську технологію, грн. за місяць

139,19

64,36

10

Витрати на управлінську технологію, грн. за рік

1670,28

772,32

11

Розрахунковий ПРб річний приріст прибутку за рахунок зниження витрат від впровадження комп'ютерної інноваційної бухгалтерської управлінської технології, грн.

-

897,96

12

Коефіцієнт економічної ефективності інвестованих вкладень в бухгалтерські технології (термін окупності), років (Токб)

-

2,23