Звіт про проведення перевірки та аудиту діяльності підприємства, страница 2

Показники

Формула розрахунку

Норма-тивне значення

На 01.01.2006

На 10.01.2007

Відхи-лення

(+/-)

1

2

3

4

5

6

7

1

Коеф.покриття

Ф.№1 (р260) /

Ф.№1 (р620)

1-2

0,323

0,302

-0,02

2

Коеф.абсолютної ліквідності

Ф.№1 (р230) /

Ф.№1 (р620)

0,25-0,5

0,016

0,001

-0,015

3

Коеф.платоспроможності (автономії)

Ф.№1 (р380) /

Ф.№1 (р640)

0,25-0,5

0,312

0,189

-0,123

4

Коеф.Забезпеч Влас.оборотними засобами

Ф.№1 (р260+р620) / Ф.№1 (р620)

>0,1

1,323

1,302

-0,02

При аналізі фінансового стану ВАТ „Автопродсервіс” встановлено дуже низькі від норми та спадна динаміка коефіцієнтів ліквідності (табл. 3.3), що свідчать про те, що підприємство не зможе терміново погасити свої борги, тобто може опинитися під загрозою банкрутства Тобто підприємству необхідно терміново погашати кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та зобов’язання перед бюджетом, за рахунок яких виникла така ситуація. Але в цілому підприємство характеризується як фінансове стійке товариство. Про це свідчить те, що значення коефіцієнта фінансової стійкості та коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами знаходяться в межах норм. Річна фінансова звітність у 2006 році складена відповідно до вимог П(С)БО та подана в установлений термін. Дані фінансової звітності ВАТ „Автопродсервіс” відповідають даним бухгалтерського обліку підприємства.

Оскільки ВАТ „Автопродсервіс” являється автотранспортним підприємством, то необхідно зауважити, що бухгалтерський облік виробничих запасів має ряд особливостей.

1.  Особливістю обліку в транспортних підприємствах є наяв­ність великої питомої ваги в основних засобах рухомого скла­ду — транспорту, навантажувально-розвантажувальних машин, а також необхідність постійного обліку і контролю їх технічного стану, використання виробничих запасів для  заміни окремих вузлів, деталей, їх ремонту.

2.  Обліковуються специфічні запаси: паливно-мастильні матеріали, шини, запасні частини й агрегати та витрати, пов'язані з їх зберіганням.. На ВАТ „Автопродсервіс” рахунок 20 "Виробничі запаси" має такі субрахунки 2-го та 3-го порядку:

201 „Матеріали на складі”, до якого відкриті наступні субрахунки:

201/2 „Довіреності” 201/6 „Трудові книжки”;

203 „Паливо”, до якого відкриті наступні субрахунки:

203/1 „Паливо”;203/2 „Паливо в баках легкового автотранспорту”;

207 „Запасні частини”, до якого відкриті наступні субрахунки:

207/2 „Авторезина”;207/3 „Агрегати”;

209 „Інші матеріали”

Як бачимо, необхідний аналітичний облік за видами запасів відсутній. На рахунку 203 „Паливо” не можливо відстежити рух окремих видів пального: дизельного палива, бензину, мастильних матеріалів, рідин. А на субрахунку 207/3 „Агрегати” обліковуються як самі агрегати, так і інші запасні частини, які доцільно було б виділити в окремий субрахунок.

3.  Особливістю обліку є відсутність незавершеного виробництва, всі витрати відносять на собівартість реалізованих послуг, тобто на підприємстві не має таких виробничих запасів, що знаходяться на стадії незавершеного виробництва.

4. Фактичне списання ПММ здійснюється згід­но з норм витрат ПММ на автомобільному транс­порті на підставі подорожніх листів, який встановлює норми витрат пального для кожного виду транспорту. При цьому слід врахувати, що списанню підлягають не фактич­но витрачені ПММ (залишок пального в баку + кількість заправ­леного пального — залишок пального в баку після повернення автомобіля), а нормативне, розраховане витрачання ПММ. Перевищення фактичної кількості витрачених ПММ над нор­мативними показниками розглядається як перевитрата палива і його вартість стягується з водія відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

Таблиця 2.5

Бухгалтерські проводки з обліку виробничих запасів на ВАТ „Автопродсервіс”        за окремі місяці за 2006 рік

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

Документи

1

2

3

4

5

1. Оприбутковані:                      

  а) мастильні матеріали, придбані у постачальника

відображено податковий кредит з  ПДВ (податкова накладна є)

203

641

631

631

5624,00

1124,80

Накладна

Податкова накладна

б) бензин А-95, придбаний підзвітною особою (заправка автомобіля через АЗС)

відображено податковий кредит з  ПДВ 

203

641

372

372

517,00

103,40

Звіт про використання коштів( форма – 440), чек РРО

в) матеріали після ліквідації основного засобу

209

23

95,00

Акт на списання основних засобів,

накладна

Продовження табл. 2.5