Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 63

3.  ЗРАЩВКЩГДВИЖГДТЩФЬГГЬКРЖСЬЧЩЗНЬЕЄЩЖАДЄХГДСЬЧЩЗНГРШИЖЗЄЬКЖНДУДФХГГОЕЄДЗЩЄИЇИКРЖИСДФЄЖЗТИОКДЮЖТЬФДВДЖЗЬТДГДТЩТХЄГИЗДКХЄХШЖХСХЬТЩЇДФЩЗНЄРШДВШГЩВТЩТХЄГИЗЬЬТЖЬЯДУДАДГАЄХЗГЬДСЄРШЩРЙХШГРКЩЗНМДВЩЕХЄХЯЛБЩТДСБРЖЗНВГЩВДУДЕЄДЖЗДЄИЗДФЬЗХЧЖРВХПТЩМХМДЖЕЄЩЯВРЦЗНЖПШТЬФЖЩШДСБРЖЗЬФЬЯЖГДУДЕЄДЖЗДЄИПАФЬЯЖГХТЬФЗЬБПШДСБРЖЗЬВГЩВДУДЕЄДЖЗДЄИЖРВХСРКЩЗНЖПВГЩВЩВЗДСЗДГРЖРВЕХЄХФМДЕЄДЗЬАРЦТЗХБХДБДУЬКГДВИКРЖЬПАЙЬБНПАЕЄХФВХЗЕЄРУГХГНЬГРТЕЄДЗЩЗХМДЦВХЗРЕЄЩЖЕДУБПФРГГЬШТЬФЖЩЬЕДГРЛЬЯГХФДДЙЬГЙЬЙЬБХЯЕЄХФЖЗРТБПЦЗНЖПГРВЇДКРЬШРЕДТЬЗГЩВРБХЕДШСРТБХГЩВХГХЄУЬЮЬФХРБДВТЬФЗЬБПЧЕЄЩЬГЛЬЯЖТЬФДВДЖЗЬДЖПУРЦЗНЖППАЧЩТРОКЩХГХЄУЬПІДЄВИОКРФЬЯЖГЬЖЗНПАЗТДЄКРІДЄВРЧЩЗЗПЗРАХИШРУРБЬТГИЗЄЬЛГЬЯКРЖДЄУРГЬКГДУДЧЩЗЗПМДГРЕЄРТБПЦЗНЖПИЖТДЦВИЕБЩГЬТЬФГРЖБЬФАЬТФДЕЄЩКЩГВХЗРБХЙХЯКРЖШТЩКРЯГДФДЇДФЩЗНФДЖТЬФДВДЖЗЬ

4.  УПРДЇЄЙППБЗІПВОЖППБСЖТЖЧРЄХДЙЄРЄПЙЗКУЦЖТЇДЙПЬХЙУЇОДРНЩРЕРІУЇОДРНФЖСЖТІТРІХОЙНРЮРУПРДЇЄЙППБІЄВФПЖДЇПЇМВФЇМРНЇРЄПРЩВУПРЄВПЙУДЙЄРОРУФЙРГРЗГЖТЖЕВИЇФФБЧРЩВЙІТВІПЇОУФХСЖПЖОБУПРУФЙШЖГХДВЗХІВЕВНЙЕРДРТБЩЇСТЇСЖТЖСТВДЙДЙЄГЖТЖЕВЄРГЖТЖЕВВОРИЖГХФЇЮЖЙФРЄЙМРНЇУДЙЄРОЙУФЯФТЇОВЗФЯУБГЙНБЕТВПЇШЙСЖТЖЧРЄХЙПЖІРДУЙОЩХИРУСТЇЛПБФФАЄДРКУФРОХФРГФРДУФВПЙСРДЖТЧПЖДРЕРУПХВГРЄТЙОРФПРЕРСЇНЯПХДВППБХУЖІПВОЖППЖДГЙНЯЬРУФЙДЇСВЄМЙДГХДВЗВГРЩЖТЖІУПРДЇЄЙППБВГРХБМРОХУЯФРПМРОХУПЙВГРПВТЖЬФЙХТВСФРДРІПВЧРЄБФЯДЙЄТЇДВЧДЙЄУДЙЄРОРУФЙІРДПЙЬПЯРКЄЙЛУПРУФЙСТВДЄВОРИНЇДЙЛЙПЬЙБДЇЮВУДЙФХПЖДЇЄЇОРЕРВНЖЄНБПЇЧСРФТЙГЖПОРЕХФПЙЛХЄВТСРПВЬЙЛЙУФРФЙЮРТВСФРДРДЇМЇЄВЗПВУЙІУВОЇЧУЖГЖВГРИТРІЧЇФВПЙУФЯУХОЖТЖЩПЙУФЯУДЙЄРОРУФЙЮРІВДИЄЇГНХМВЗДЕТВПЇШЙУДЙФЙДВНЖПЖДРНРЄЙЗХОЙППБОЙУЇНРАУВОРЄЙБНЯПРСРЕНЇГЇФЇУБДФРЛВГРЙПЬЇЛ

5.  СВЦДЦУЬХЬГЦЗСГЦИЕГІНЕУЕДЕДЦУЬХЬГЕЗСГЦЄЕЗЕТЮДЦХЕЗИІЄДЕЄЕФВРХЕУЮЄЕЛІИИЧУЕГІЮУЮУИСЖРБДЕІГЦДТІУТЬДЦЮЗДІПЛЬГХВРДЦУЬХПНЬЙХІЙЕУДЕЕЛЦАРБДЦХЕЗИІЄДЮХЕИЬБЕУЮЗИЕУЄЬЗИЖІЯДДРЮЩСУЮЗЬЇЮГЮСГІРБТЬДЦТІУУЮХЩДСЛЦДЬАИСБЬГЬУЮЙСГЬНЕТІХІЛЬХЕЗИІЄДЮХЕЗУЮХЕУЮЄЕЛІИИЧУЕГІЗСГЮІТСЛСПИОЗУЮИДЦУЬХЬГЬАЕТГЦШЦДДРУЮУИСЖРДЦЕТЙЮХДЕНЕТУЮДДЦУЬРУЬУЗРХВРДСЗРБДЮНЕСВЦКЦЕТГЦШЦДДРГЕШВЬУЦИЮВОБЬЖЦСВОДЕЗИРГЬХУЕЯЗИЕЯЩХСИДЕЗИЮЗЄЖЬАДРИИРРБТЬУЕДЬТІВЬИЮВОБЬХІЙЕУДЮИЕУЬРУЬВЬЗРТДЦХЕЗИІЄДЬГЬДСМЕЯДЦГЕЛЮЮЗЄЖСУСІДСМЮАЗУЮХЕГЕЗИЮДЦЄЕБЖСНЬВЕЗРТСРБТЬУЕДЬТІВЬИЮВОБЬІЗУЮИЮУЬХЬГЕГІИЕХЮУЕДЬДЦГЕФВЬТУЮХЩДСЛСИЬЗЕТЕПФЖСДЬКПДЦУЬХЬГЕФЕИСАЗСГЮДЦЩДСВЬТХЦУЕДСДЦТЕУЮХЩЦГВЮУЮХУЮУИСЖУЮХЙЖСГІГЕШЦТІИЬУЮХХЮВЦДЬАИЮВОБЬУЬХЬГЬГЬЗУЮХБСГЬЗУЮИІДЦУЬХЬГЕФЕШЬУЬГЬЗЬГУЕВСГЬЩЧХДСДДРИЕФЕАЮДМЕФЕЮДСБМЦЗУРИЬГЬИУСЖЬДСГЬ

6.  ЮЛІШЦЧПШЦНФЗАЛШКЬОВХОАШЮАПІЩЬЦУПЬЬЖНФЮЩОІТЗЬЦУОБЕТЮБКШТІЮНЗЩХЮІЗЬОЩОЩЬКФЮЧЗЧЩЕТЦРПХТІПНОБПРРРНЗЙЗВЗЧЦУЖЇЗУЗІШЦНЩУПЙЮІЗХХПІЩПАЩЧШЗІНІЖНЗХОАНЛШКЩЩЄЧШОВЦФЮЧПЙТЦШЖУОЩЖРСЖТБКШТЦІХПЬЗТПЩІПЬЩЕТПІУЗЙОЗХЬОБКШТЦІХПШЮАОНЖІУЖУОЩЖІЦЩХЦІХЦФЮІФПЩЬЗАЙКХЗСИПУЕГІОЩЦТОСШПІКХЕЇШЗФЦЬХЦЩЬПШЦИОІУЄЙКСЩЧШОСХЖЬУОІОФОЙЦЙЮАЦІХОАГЮТЗХЕЩОЬЮЗБПЖНЗЇЦЩЬШЄІЗУЗЩЖДКПЬОФДЦЙЮМКВЗЩЬЦІФПЩЬЗАЩЗФКБКШТІЗІОЩЬЮЧЗУЗІШЦУПЩКХЕСЦШЗНЗЇЗУЕХОФЧШЗТЬОВХЦЙУЖІЩПАЛШКЬОВХОАШЮАПІИЮУЦНЗЧКШКВКХХЖЧЦТУЦХПХХЖПТЦХЗФЗИЗЇЗЬЗТЗЬЦУОБЕТЗБКШТІЗЧШЦЬОЩЬЗІУЖУЗЩЖЦШЇЗХПНЗБПЖФАШОЩЬОЖХЧКШГОАЩЬЦУПЬЕХЗГЦРКШОЛШКЬОТОИЮУОХЗЩЬПУЕТОЩОУЕХППЩКШКЙХОАИЮУОХЗЩЬПУЕТОІЧУОІЦІПУЄЙОДЦЙКЖТПНХЗСФКХГШЗЙОТЗУЕХОАНФЦЇУОЩЬЗЬОЧЗЧЗФОЗЧШЦЬОЛШКЩПЗУЕИОЇЦСБПІДЦЦИШЮХЬЮІЗУЗЩЖХЗЧПІЙХПЯШЗХБПРХЗЧЦВЗЬТЮЩЬЦУПЬЬЖИЮІЦШЇЗХПНЦІЗХОСАШКЩЬЦІОСЧЦАПЙЗУКХЗСИПУЕГЮЧЦЧЮУЖШХПЩЬЕЩІЦЛЄМЦШЩЬЦТПЩЬЄЧШОЙИЗУЗПХТІПНОБПЖІПЩЧЗХПР

7.  ЧЦБКШТЦІХЦФЮУПЬЦВОЩУКХХЄХЗЩЬЗІЗІШПТІПЙЩЬІЦШКХХЖЩІПЬЮЮЩКШКЙХПЩЬЦУПЬЬЖЖТЮЬПФПНЗШЗНУЄЙОНХКНШЦНЮФПУОФЧПЛЬКЬЦФЬШКЧКЬЦФПЩЬШЗАЦФІПЙХЦЩОУОЩЖЙЦТШЮЇУОАЙЗЬПЩКШКЙБКШТЦІХОТПІЩЬЗУЗЧЦГОШЄІЗЬОЩЖПЙКЖДЦЦИПБЖХКЙШЮЇКЧШОГКЩЬЖХКНЗЇЦШЗФОЛШКЬОТОМИЮУОЬІКШЙЦЮЧКІХКХПДЦХПВЦЇЦБЕЦЇЦШЦТЮХКЩУЮВОЬЕЩЖЩЮЧКШКВТОШЦНЇЦШПУОЩЖХКМЗШЬПІУОІППЮЧКІХКХПІЩЦИПЧШЗІЦЩУЗІХПЩІЖДКХОТОХЗІПЬЕШЦНШЗАЮХТОІКУОТЦЙХПАЙХПІЙЦІКУОЬПУЕТОЙЦШЦТЮЧШОШЦЙХЦХПЖТЦЇЦТПХБЖЩІПЬЮХКЩУЮВОУЦЩЖПЦЯПБПСХЦРБКШТІОЙЦІКУЦЩЖЧЦЖЩХЄІЗЬОЧЗЩЬІПЩІЦЄЧЦФОУТЮЩТПХВОУЦЩЖІЩПНІОВЗСХЦЧЦЩОУЗХХЖФОХЗИЦМЮІЦУЄЗШЗНЦФНЬОФШПНТЦЧПЙЩОУОУЗЩЖХКХЗІОЩЬЕЙЦГЧЗШТЦЮЬІЦШКХЦЇЦЛШКЬОТЗФЬПМІОЖІОУОЩЖЧШЗІПДКПЬЦФЮДЦІОІВЗУОЧЦЗШЗИЩЕТОАПЗХЬОВХОАТХОЇЗАЗЩЬШЦХЦФПЄДЦЦШЬЦЙЦТЩОЧЦІПЙЦФУЖУОВЦШХЦТХОМХОБЬІЦФ

8.  ЩЙОЩЯКЙЄДЇОЩИЕСЮЄМКЮУБЙЦШИЄПАЩЖДЇСМЕНОЕШЙНОЮКЄИКЇПЙЄДЇЙКНЕОЦУЕНОКАБЇЩЯКЯЄУЙЕЗЄЮЕАЕЇЕЗСЩМЩИОБМЛМКОЕМЄУУШЇЄГТЕЇЕЮЄМКЮУБЙЙШЇЕЙЩЮЇЕНЙБМКДАПЮЩЧОЦНШЩЙЩНЛМЩЮАЄТЄОМЕЮЄМКЮУБЙЙШЇЩЧОЦОЄНЩЇЄИКМБЙЄЗКАЙКЯКСЩДШЖЙЩНЮЄОКЮБВЮМБЗНОЮКЩХБЮЕХБКИПІЦОЙЕСНЩОЩЙЕЙНЦИЕССЩДШЖЙЄЮТЄЮЄМКЮУБЙЙШШИОМЕИМЩЛІБЙЄИЩМОЕКАЙЄВЖЄОЄВЖГДЯМЩЖЯМЩЮТЄЮХКЯМЩЧОЦНЮКЧФПІБМНЦИПЯМПЖСЙШДЩАЩУЩПЮБНЦУЩНДЇЄЙЧЮЩОЕКАЙПКЬЇЩЙИПЙЩЄЙФПЄЙБАЩОЕЇКГІЕЮКНОЄІЧАЕЙЄЮЕЗОЕДЩЇБГЄТЦКЯКЬМБСІЕЮКЯКЄЙРКМЇЩТЄЗЙКЯКЛКІШПШИБЗКЯКДЩЙПМЕІЕАІШТЄВЖДЯМЩЖЮНЄТЄЮЄМКЮУБЙЙШЄПАЩЖДЇСМЕНОЕШЙНОЮКЄИКЇПЙЄДЇТБПНЦКЯКІЕФБЖСЙШЄЙРКМЇЩТЄЗЙЩДЬМКШХКЛМЕАПЇЩЙЩЮКАЙЄЗЄОЄЗГБЇЩЗНОБМЙЄЄДКАЙЄВЖЄОЄВЧГБЇБОКЧИБМПЮЩОЕНЮЄАКЇЄНОЧЄЛКЮКАГБЙЙШЇІЧАБЗЄДЩМЩСПЙКИТЦКЯКЛЩЙПЮЩОЕЙЩАЙЕЇЕЩПНШЮЕАЕЇЩЬКМКОЦЬЩТЕСЮЄМКЮУБЙЦТБПНЦКЯКІЕФБИБМКЮЩЙЕЗИКЙРІЄИО

9.  ЯШЛЩРЧКЩЯЩЬЄУПБІЧСЇЦРХЛВЄУРУЧХЯЦРЬЮПУЧЦЬЮИЮЯЇИФПЇРКЧХПТАИУЮЕЧЦЛЧЩЙИЦРОЧЇИЦРЩЧІРЮЦПУПЇПЗЇПФПЬЗЩЛЇЧФЖВРТЦРДЛЧЩЙИЦРОЧЇИЦПБЯШЩЧАЬШРФУПЛХІЛЩКЩЧЧІЯЩЛЦПТВПХРОИЮЇЛЩКНЯМЕЧВЄЧЙЧЦЛХЧЙФЧІЯЮПКПЇЦИЬШЩИЇИГЧХЯЦЛХЧЙФЧІЯЮПЯЩЯЩЯХИМЮЄЬЗІРФЗХРФЄТЧЦИЩЧІРЮЦПУРЇОЦПБЧЩЙИЦРОЧЇИЦЧЇШЩЧАЬШРФУПІРФЗКЇЧБЬЧЮЮПЬЗГШЩЧАЬШРФУИХПУЛЩЯЖЮЄІЖЩЧУЩИЮПЩЛАЧЩХРЬЮПОЇЗОИЦРЇЬРХИЦПЮУИХПОУФИЬЧХУИШРЮИФРЬЮРЇЕЧНЧЮЯЮКПЇЦЧЙЧЗУЕЧЦЛЧЩЙИЦРОЧЇИЦРЩЧІРЮЦПУПЇПЗЇПФПЬЗЩЛЇЧФЖВРТЦРДЛЧЩЙИЦРОЧЇИЦПБЮИУБРІИХЧЙФЧІЯЮПРЦИУДЛЗХРЙІПЩЧОШЧЇРЬЮПЇИХОРЬЮЧЩРСЩЛЇЧФЖВРТЦЧЙЧЩЯБЯЇЩЧЬРСАИУЮПІРФЄДКПЇЦРЯЦИЬЦЛЩРКУЧІЯЇИФЧЕЧХИЬПЇПЗЇФЗФПЬЗЩЛЇЧФЖВРТЦРДЛЬЇЧСБКЛЗУПБУЧХЯЦРЬЮПГЦПБЇЧНКРЇВЛКЧІЩЛЇРКЧХЧЇЬРХЩЧЬРЗЦПЦЧХІРФЄДЧЇПУИХОВЄЧЙЧЬИХЛРЇПБЧКПЇФЛЦРЦУЧФПЇРЦЙЧЇЧЩПЇЕЧШЧЮЩРІЦЧЦЛЮРФЄУПЯГПЮПХИЬПИФЛТЯГПЮПЬЗЇХИЬЮЩЛІИКПЇЯЇИЮПЬЗЦЛВПХАИУЮИХИЮЧХЯЕЧЛХІЛЩКЩЧЦЛЩЧОЯХРМВРМСШЩЧЬЮЧСЩЛГЛТОЧІФИЬЮРЩЛЇЧФЖВРТЦЧСШЩИУЮПУП

10.  ЮНЮШЇЇВІБЙФТКНЮБВАЇЇВІБЙЯАЮВУАФЖЖЙЩФСЬКЦМКСШУМФЗУЩУФЩЯПАФКШФБВУЖЬУЩУЧАКХЬКЩУЛЮАЮВІЛКТКАУЬЧУТЛГВГЛЮАЮВІЛКТКБУАЮМУЬГЛЮАЮВІЛКТКМУМФТЧКЯФВКШГВПЯПАЬФЧЮНЮТЧКЯФВКШФБВУЖЬУЕОПАСКМГСПЬПТКОЮМЮШІЬЙРБВКАУЦАЮТЯЮОФШБДПАМЯШУМГФЧЮШЮЬФЦМЮЬУЛКЖКВІИЮТЩФЬУШЮБЙБЯФММФОЬЮЗПЬЬЙБУШФЯЮВАФЛЬЮМФОЯЮМФОЬЮТЄУЩЯПАПОФШУВУАУЬЧУТЛГВГОСПАПШКБУАЮМУЬУБДПАУМЯШУМГФВОНЮШЮМЬПТЄУЕЯАЮВУАФЖЯАЮВУАФЖЖЙЩФСБКБЗФКЬНШФРЇФМЮЛШКБВФМУМЮТГНЮВЮМУЕВЮМКАФМФМЮЛШКБВФМУМЮТГЧКЯФВКШГЛЮАЮВІЛКЦОПНЮШЮМЬУЩЖУЬЮЩЩФСБКБЗФКЬНШФРЇМКАВЮМТЙВУЛГОІЙЧПЧЮЬЮЩФЖЬГНКТПВГЛГОІЙЧУЦОЮЧГЩПЬВЯАЮМУМФТВЮМКАФМФЧКЯФВКШГИЮЛЯПАПЧЮЬКВУБЙМЄІЮЩГНЮШЮМЬККАПЬКЛЮАЮВІЛУЯФМОПЬЬККЩПАУЧКЧУВКЦЧЮШЮЬФХФОЮЩФЬФЮЬУБВКАУЕФЩЯПАФКШФБВУЖЬУЕОПАСКМЯПАПМКНКБУШГЄФЦЛЮАЮВІЛФЯАУЖЮЩГЯПАПМКНКМУТЬКЖПЬУЦЬКБВЮАЮЬФБКБЗ