Розрахунок параметрів та вибір електродвигуна для електропривода робочої машини галузі

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗВІТ

про розрахунково-графічну роботу

"РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТА ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА РОБОЧОЇ МАШИНИ ГАЛУЗІ"

Варіант            1

ВИКОНАВ 

Студент групи  ХК-31

    Іванищев А. В.                                                                       ______________

                                                                                                                                  /Підпис/

ПЕРЕВІРИВ

     Сенченко В.М.                                                                                    ______________

                                                                                                                                  /Підпис/

                                                                                                                      _______________

                                                                                                                                  /Дата/

Суми, 2007

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА


Тема   "Розрахунок параметрів та вибір електродвигуна для електропривода робочої машини галузі"

Мета - набути практичних навичок розрахунку основних параметрів електродвигуна та вибору його з довідника.

УМОВА ЗАДАЧІ

Для електропривода, графік навантаження якого наведений на рисунку 1, а вихідні параметри відповіднодо варіанта, наведені в таблиці 1, дати обрунтування вибору електродвигуна і провести розрахунок нижченаведених параметрів:

обгрунтувати вибір видуелектродвигуна;

обгрунтувати вибір номінальної(синхронної)  швидкості електродвигуна;

провести розрахунок необхідної потужності електродвигуна;

вибрати з довідника необхідний  електродвигун;

виконати перевірку правильностівибору електродвигуна.

 


 Рисунок 1 - Графік навантаження електропривода

Таблиця - 1 Вихідні дані

Варі-ант

Потужність,

кВт

Час хвилини

Режим

роботи

Діапазон регулюван-

ня швид-кості, об/хв

Характер регулювання швидкості

Р1

Р2

РЗ

t1

t2

t3

t4

1

0,5

1,2

0,8

2

110

12

5

S1

250-500

2 ступ.
РОЗВ'ЯЗОК

1 Обгрунтування вибору електродвигуна

За умовою задачі необхідно регулювати швидкість від 250 до 500 об/хв, тому вибираємо двошвидкісний двигун змінного  струму, так як він підходить за даних умов.

2. Обгрунтування вибору номінальної (синхронної) швидкості електродвигуна

Так як номінальна частота обертання становить 250/500 об/хв, вибираємо електродвигун із синхронною частотою обертання 750/1500 об/хв з підключенням до об'єкту споживання через редуктор.

3. Розрахунок необхідної потужності електродвигуна.

Розрахунок необхідної потужності електродвигуна виконуємо за методом еквівалентних величин.

3.1 Розрахунок еквівалентної потужності виконуємо за формулою

де - потужність на окремих інтервалах роботи, кВт;

 - тривалість інтервалів роботи, хв.

3.  Обчислюємо еквівалентне значення потужності

4 Вибір потрібного електродвигуна.

Потрібний електродвигун вибираємо за довідником [1], стор 213. Вибираємо двигун: 4А100L8/4У3

Основні параметри вибраного електродвигуна наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Типорозмір двигуна

Потужність, кВт

Номінальна (синхронна) частота обертання, об/хв

ккд

%

kmax

kmax

4А100L8/4У3

1,4

2,4

700

1430

69

81

1,2

1,2

1,8

1,8

5. Перевірка правильності вибору електродвигуна

5.1 Перевірка правильності вибору електродвигуна за номінальною потужністю.

Так як потужність обраного двигуна при синхронній частоті обертання 750 об/хв складає 1,4 кВт, що перевищує еквівалентне значення потужності і забезпечує виконання нерівності .

5.2 Перевірка вибору електродвигуна за перевантажною здатністю.

5.2.1 Розраховуємо коефіцієнт перевантаження електродвигуна.

, де  - потужність на 2-му інтервалі навантаження двигуна, кВт; - номінальна потужність двигуна.

5.2.2 Аналіз вибору електродвигуна за перевантажною здатністю.

Для роботи електродвигуна необхідно щоб виконувалась умова - . Коефіцієнт перевантаження обраного двигуна 4А100L8/4У3 складає  ([1], с.213) , що задовольняє умові: .

5.3 Перевірка вибору електродвигуна за пусковим моментом.

5.3.1 Розраховуємо коефіцієнт пуску електродвигуна.

, де потужність на 1-му інтервалі навантаження двигуна, кВт.

5.3.2 Аналіз вибору за пусковим моментом.

Необхідна умова правильності вибору електродвигуна за пусковим моментом є виконання нерівності , де  - допустимий коефіцієнт пуску обраного двигуна , ([1], 213). Необхідна умова виконується .

6 Висновки:

Вибраний електродвигун задовольняє всім необхідним умовам роботи, а саме двоступінчате регулювання електродвигуна. Також виконуються умови вибору електродвигуна за пусковим моментом, за перевантажною здатністю та за номінальною потужністю. Отже двигун типу 4А100L8/4У3 вибрано вірно.

Список літератури

  1. Василега П.О., Муріков Д.В. Електропривод робочих машин: Навчальний посібник/ За ред. П.О. Василеги. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 228 с.
  2. Методичні вказівки до РГР „Розрахунок параметрів та вибір електродвигуна для електропривода робочих машин галузі”, курсу „Електропривод робочих машин галузі” для студентів напряму 0902 денної форми навчання. Василева П.О., Муріков Д.В., Сумі вид-во СумДУ 2002.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
110 Kb
Скачали:
0