Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 13

Оформлення операцій по розрахунковим рахункам

«Платежное поручение» це доручення фірми банку про перерахування відповідної суми з розрахункового рахунку фірми на рахунок одержувача. У реквізиті Расчетный счет обирається той рахунок, з якого передбачається здійснити платіж. Черговий номер вихідного документу за обраним розрахунковим рахунком автоматично пропонується у реквізиті Номер платежки.  При оформлені платіжного доручення на перерахування податків, внесків, інших обов’язкових платежів, слід встановити прапорець , після чого у полі  вибрати із довідника «Налоги и отчисления» відповідний вид податку.

В реквізиті Контрагент обирається організація, для якої будуть перераховані гроші, у реквізиті Р/Счет – розрахунковий рахунок клієнта. Рахунок обліку взаєморозрахунків з контрагентом (а також рахунки розрахунків з бюджетом, державними цільовими фондами) указується у реквізиті Счет. Якщо був використаний механізм введення на підставі Сумма платежа, Сумма+ та НДС автоматично заповнюються  документу-підстави. При необхідності їх значення можна корегувати.

При проведенні документ «Платежное поручение» не формує бухгалтерських проводок. Факт руху грошей по розрахунковому рахунку фірми відбивається за допомогою документу «Банковская выписка».

Завдання

13. Зареєструйте платіжне доручення від 16.01 поточного року (ДОКУМЕНТЫ → БАНК →ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ). Встановіть прапореці у опції . Всі інші реквізити документу заповніть у відповідності до рис. 58. Для отримання друкованої форми документу натисніть кнопку «Печать». Зверніть увагу цей документ слід друкувати у двох екземплярах.

Рис. 58. Формування платіжного доручення

14. Оформіть платіжне доручення від 16.01 поточного року на підставі документу «Приходная накладная» від того ж числа. У опції  Контрагент оберіть постачальника Стройпроект, ЗАО. В полі Назначение платежа (кратко) оберіть призначення «Оплата за ОС, НМА и др.». Якщо такого призначення не має, його необхідно створити.

Розрахунки між організаціями можуть відбуватися при оформленні «Платежных требований». Це розрахунковий документ на безсуперечне стягнення коштів контрагента. Форма платіжної вимоги заповнюється аналогічно форма платіжного доручення, але має деякі особливості. При встановленні прапорця  слід вказати строк акцепту . Це поле бажано заповнювати. Якщо списання коштів відбувається без акцепту то у друкованій формі документа слід вказати законодавчий чи ненормативний акт, на підставі якого здійснюється стягнення.

Завдання

15. Зареєструйте факт оплати за товари та послуги контрагентом  Союз, ЗАО від 16.01 поточного року (ДОКУМЕНТЫ → БАНК →ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ). Для правильності та зручності слід використати механізм вводу на підставі (кнопка ) встановивши по черзі курсор на документах «Оказание услуг» та «Расходная накладная (товары)» від 14.01 поточного року. Порівняйте заповнені документи  з рис. 59.

Рис. 59. Формування платіжних вимог

Для відображення усіх операцій, що пов’язані з рухом коштів фірми за розрахунковими рахунками в гривнях та в валюті призначений документ «Банковская выписка». При створенні нового документу та виборі власної фірми система автоматично змінить розрахунковий рахунок на рахунок цієї фірми та реквізит Бухг. счетзаповниться тим значенням, яке вказано для обраного розрахункового рахунку у довіднику «Счета нашей фирмы».

Кожний рядок табличної частини «Банковской выписки» відповідає одному платежу. Специфікацію табличної частини документа необхідно заповнити у наступному порядку:

встановити Вид движения денежных средств: надходження або списання;

у залежності від виду виплати (оплата за придбані ТМЦ, повернення грошей при поверненні ТМЦ) у графі Вид оплати встановити значення: «Оплата» або «Повернення» (за замовчуванням установлюється «Оплата»);

визначити вид приходу (витрати грошей) шляхом вибору відповідного елемента з пропонованого списку в реквізиті Вид прихода/расхода;

визначити кореспондуючий бухгалтерський рахунок, реквізит Счет (за замовчуванням тут пропонується рахунок 361 для вхідного платежу і 631 – для вихідного);

вибором із пропонованого списку визначити Вид НДС за даною операцією;

вибрати об'єкт аналітичного обліку кореспондуючого рахунка (у реквізитах Субконто);

у тих випадках, коли платежі відносяться до взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками, можна вказати договір-замовлення покупця (постачальника), у рамках якого приходять (витрачаються) гроші, і документ-підставу (документ, в оплату якого надходять/виплачуються грошові кошти). При виборі цього документа можна скористатися підбором за документами. Натискання кнопки «Подбор» відкриває меню для вибору виду документа. Після вибору виду документа відкривається спеціальний журнал документів цього виду для підбору;

якщо поточний платіж пов'язаний із проведенням торговельної операції, у реквізиті Режим оплаты можна вибрати відмінний від установленого за замовчуванням режим оплати договору;

ввести суму з ПДВ і ПДВ платежу, за замовчуванням пропонується підсумкова сума з ПДВ і підсумкова сума ПДВ документа-підстави;

вибрати об'єкт аналітики за валовими доходами/витратами. Ознакою того, що поточний платіж не повинен бути включений до складу валових доходів/витрат, є обране значення «Не доход і не витрата»;

увести яку-небудь пояснювальну інформацію до даної операції, що буде виведена як текстовий коментар у сформованих за поточним рядком проводках.

Частину інформації, що стосується платежів фірми, від імені якої реєструється виписка, можна внести в дійсний документ автоматично, використовуючи інформацію з виписаних платіжних доручень. Цій меті служить кнопка «Заполнить по платежкам». При цьому можна здійснити підбір платіжних доручень, виписаних тією ж датою, що і банківська виписка (опція За дату документа), або виписаних протягом довільного періоду часу (опція За произвольный период). Можна також скористатися підбором за довідником контрагентів (кнопка «Подбор»). Кнопка служить для розрахунку підсумкової суми приходу і витрати за випискою.