Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку” студентами денної форми навчання спеціальності 6.050100 (106) "Облік і аудит".

Рекомендації до виконання лабораторних робіт розроблені у відповідності з програмою курсу.

Лабораторні роботи виконуються в середовищі програмного комплексу “1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація для України”.

В результаті навчання студенти повинні:

оволодіти інструментарієм типової конфігурації;

знати та вміти на практиці застосовувати методики відображення  в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;

вміти контролювати стан важливих розділів обліку;

навчитися знаходити та виправляти помилки ведення обліку в інформаційній базі;

отримати початкові навички адміністрування інформаційної бази програми “1С: Підприємство 7.7”.

Загальні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт

Порядок виконання лабораторних робіт.

1.  Вивчити завдання до лабораторної роботи.

2.  Вивчити методичні рекомендації щодо функціональних можливостей програми “1С: Підприємство 7.7 Комплексна конфігурація для України” (далі 1С) і загальної характеристики її об’єктів.

3.  Зареєструватися у відповідній інформаційній базі програми “1С” та створити у ній фірму з власним ім’ям.

4.  Перед початком кожної лабораторної роботи ознайомитися з дидактичним матеріалом та поясненнями щодо ходу виконання завдань.

5.  Користуючись практичними завданнями, провести облік усіх господарчих операцій, які наведені у завданні.

6.  Сформувати та проаналізувати оперативні звіти.

7.  Результатом роботи студента є підсумковий звіт до складу якого повинні увійти наступні роздруковані форми: баланс підприємства за 1-й квартал; звіт про фінансові результати, оборотно-сальдова відомість, звіт про залишки товарів на складі та звіт про рух товарів. Приклад титульного аркушу для оформлення звіту наведено у дод. А. Приклад балансу підприємства за 1-й квартал наведено у дод. Б, звіт про залишки товарів на складі та звіт про рух товарів – у дод.В.

Умовні позначення

Всі кнопки, поля, закладки будуть позначатися відповідним стилем напису мовою програми.  

Позначення пунктів меню. Виклик пункту меню позначається великими літерами з використанням символу →, який означає перехід до певного пункту підменю, наприклад: ПРОГРАММЫ → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ.

Позначення назв елементів системи. Усі елементи системи (назви журналів, документів, режимів та інш.) позначаються на мові програмного продукту та пишуться у лапках курсивом, наприклад, «Конфигуратор», «Места хранения», «Банковская выписка».

Позначення полів. Позначення полів програми буде приводитись без лапок з виділенням напівжирним шрифтом, наприклад: Имя, Права, Интерфейс.

Позначення кнопок. Найменування кнопок в діалогах та формах вводу-редагування даних будуть даватися у вигляді їх назв у лапках, виділені напівжирним шрифтом, наприклад: «ОК», «Отмена», «Удалить».

Позначення закладок. Найменування закладок панелі управ­ління параметрами системи або інших вікон, що мають закладки, будуть даватися у лапках, наприклад: «Общие», «Бухгалтерия».

Комбінації клавіш. Коли для виконання будь-якої команди потрібно використовувати певну клавішу на клавіатурі або їх комбінацію у тексті роботи це позначається звичайним шрифтом, наприклад: Ctrl+F3, Ins, Del.

Завдання призначені для обов’язкового виконання студентом подаються після слова Завдання (позначеного у тексті курсивом).


Лабораторна робота №1

Тема: Компонентна структура програмного комплексу «1С: Підприємство» та його функціональні можливості. Основні об’єкти системи «1С: Підприємство». Методика ведення бухгалтерського обліку з використанням типової конфігурації.

Завдання до лабораторної роботи

В ході виконання лабораторної роботи необхідно ознайомитися з функціональними можливостями системи та провести попередню настройку системи: зареєструватись у системі; ознайомитися з головним меню програми; встановити необхідний квартал; точку актуальності; робочий інтервал; ознайомитися з принципами роботи з планом рахунків; освоїти основи роботи з журналами системи.

Хід роботи

Початок першої лабораторної роботи виконується студентами спільно з викладачем на одному робочому місці.

Функціональні можливості програмного комплексу “1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація для України”

Програмний комплекс «1С: Підприємство» може бути використаний для автоматизації різних ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з контрагентами, розрахунку заробітної плати, розрахунку амортизації основних засобів, усіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку.

Комплексна конфігурація («Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри для України») включає три основні компоненти: «Бухгалтерський облік», «Оперативний облік», «Розрахунок». Зауважимо, що під терміном «конфігурація» розуміють структуру облікових даних, що встановлюється на комп'ютер при створенні нової інформаційної бази (план рахунків, довідники аналітичного обліку, форми документів).

Комплексна конфігурація дозволяє автоматизувати наступні ділянки бухгалтерського і податкового обліку: облік операцій по банку і касі; облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; облік малоцінних і швидкозношуваних предметів; облік виробництва продукції; облік валютних операцій; облік запасів; облік розрахунків з постачальниками і покупцями; облік розрахунків з підзвітними особами; облік валових доходів і валових витрат; облік балансової вартості валюти; облік витрат по різних видах діяльності; облік балансової вартості основних засобів.

Для контролю й аналізу даних бухгалтерського обліку в комплексній конфігурації передбачена велика кількість стандартних звітів: синтетична оборотно-сальдова відомість; аналітична оборотно-сальдова відомість; головна книга; шахматка; журнал-ордер і відомість за рахунком; картка рахунка, аналіз рахунку; картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто і ряд інших.

Крім стандартних, у комплексну конфігурацію входить набір регламентних звітів. Це, насамперед, податкові і бухгалтерські звіти, призначені для надання податковим органам, а також звіти, призначені для надання в різні фонди.

Запуск програми

Запуск програми здійснюється через головне меню «Пуск» ПРОГРАММЫ → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 → 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ або подвійним клацанням миші по ярлику на робочому столі на екрані монітору. Після запуску програми з’являється вікно запуску (рис. 1).

 


Прямоугольная выноска: Список інформаційних базПрямоугольная выноска: Фізичне розташуван-ня інф. базиПрямоугольная выноска: Кнопки управління інф. базою

Рис.1. Вікно запуску програми

Для користувачів програми передбачено декілька режимів роботи:

1С: Предприятие” – у мережевій версії режим застосовується при роботі кількох бухгалтерів з однією базою даних;

Похожие материалы

Информация о работе