Плакати для захисту дипломної роботи "Розробка організаційної моделі обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства (на прикладі ПП «Сарон»)", страница 2

Плакат 7

Фінансові результати діяльності ПП «Сарон», за 2009–2011 рр.

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темпи приросту, %

2008 р.

2009 р.

2008 р.

2009 р.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1635,20

3433,20

2893,80

1798,00

-539,40

-109,96

15,71

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

278,40

583,90

482,30

305,50

-101,60

-109,73

17,40

Чистий дохід  (виручка від реалізації товарів, робіт,послуг)

1356,80

2849,30

2411,50

1492,50

-437,80

-110,00

15,37

Інші операційні доходи

47,20

51,40

42,30

4,20

-9,10

-8,90

17,70

Інші доходи

0,00

0,00

128,90

0,00

128,90

0,00

0,00

Разом чисті доходи

1404,00

2900,70

2582,70

1496,70

-318,00

-106,60

10,96

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)

548,80

492,10

2188,50

-56,70

1696,40

10,33

-344,73

Інші операційні витрати

239,60

1977,50

414,10

1737,90

-1563,40

-725,33

79,06

Інші витрати

0,00

41,90

1,20

41,90

-40,70

0,00

97,14

Разом витрати

1755,60

2511,50

2603,80

755,90

92,30

-43,06

-3,68

Фінансовий результат до оподаткування

-351,60

389,20

-21,10

740,80

-410,30

210,69

105,42

Податок на прибуток

16,80

19,50

7,10

2,70

-12,40

-16,07

63,59

Чистий прибуток

-368,40

369,70

-28,20

738,10

-397,90

200,35

107,63

Плакат 8

Показники ділової активності ПП «Сарон», 2009–2011 рр.

Коефіцієнт оборотності

Оборотність, днів

Абсолютні зміни оборотності, днів

Роки

Роки

2009/2010р.

2010/2011р.

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Капітал(активи)

2,1

1,01

0,7

618,6

361,39

165,26

-257,21

-196,13

Необоротні активи

1,5

1,37

1,33

243,33

266,42

274,44

-233,58

8,02

Оборотний капітал

4,8

3,85

1,49

213,45

94,81

244,97

-118,64

150,16

Дебіторська заборгованість

14,5

7,48

2,03

25,17

48,8

179,8

23,63

131

Кредиторська заборгованість

8,0

7,12

2,77

104,29

51,26

131,77

53,03

80,51

Власний капітал

1,6

1,18

0,94

521,4

309,32

388,29

-212,08

78,97

Плакат 9

Показники фінансових коефіцієнтів ПП «Сарон», 2009–2011 рр.

Показник

Формула розрахунку

Роки

Абсолютні зміни

2009

2010

2011

2009/2010рр.

2010/2011 рр.

Коефіцієнт автономії

ВК/ВБ

0,8321

0,8816

0,6454

0,0495

-0,2362

Коефіцієнт фінансової залежності

ВБ/ВК

1,2016

1,1343

1,5493

-0,0673

0,145

Наявність і динаміка власних оборотних засобів

Коефіцієнт  маневреності

ВОЗ/ВК

0,2405

0,3648

0,9025

0,1243

0,5377

Коефіцієнт забезпеченості запасів

ВОЗ/З

3275,5

5643,5

4,1614

2368

-56339,34

Структура джерел засобів

Коефіцієнт  довгострокового залучення фінансових засобів

ДЗК/(ДЗК+ВК)

0,0464

0,2024

0,4033

0,156

0,2009

Коефіцієнт  короткострокової заборгованості

КЗК/(ДЗК+КЗК)

0,1495

0,0757

0,3278

-0,0738

0,2521

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

ЗК/ВК

0,2016

0,1343

0,5493

-0,0673

0,415

Плакат 10

Показники рентабельності діяльності підприємства

Показник

Формула

роки

Відносні зміни

2009

2010

2011

2009/2010 рр.

2010/2011 рр.

1.Рентабельність операційної діяльності

1.1. рентабельність витрат

ЧП/Собівартість

-17,81%

75,12%

-1,28%

92,93%

-76,4%

1.2.

Рентабельність активів

ЧП/ВБ

-10,57%

10,9%

- 0,69%

20,66%

-11,59%

2. Рентабельність діяльності

2.1. ROS – рентабельність

діяльності

ЧП/Виручка

-17,92%

10,76%

-0,97%

20,68%

-11,73%

3. Дохідність капіталу та його частин

3.1. ROЕ - рентабельність власного капіталу

ЧП/СК

-12,7%

12,7%

-0,91%

25,4%

-13,61%

3.2. ROІ - рентабельність інвестиційного капіталу

ЧП/(СК+ДЗК)

-12,16%

12,2%

-0,90%

24,36%

-13,1%

Плакат 11

Звіт про собівартість реалізованих товарів у торгівлі 20 __р.

Назва статей

План

Факт

Відхилення

(+,–)

Купівельна вартість товарів

Ввізне мито

Непрямі податки, які не відшкодовуються підприємству

Транспортно-заготівельні витрати

Витрати зі страхування ризиків транспортування товарів

Інші витрати

Разом: первісна вартість реалізованих товарів