Плакати для захисту дипломної роботи "Розробка організаційної моделі обліку та аналізу операційної діяльності малого підприємства (на прикладі ПП «Сарон»)"

Страницы работы

Содержание работы

Плакат 1

Класифікація суб’єктів підприємництва згідно Господарського кодексу України

Критерії

Суб’єкти підприємництва

великі

середні

малі

мікро

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)

більше 250 чоловік

від 51 до 250 чоловік

не більше

50 чоловік

Не більше 10 чоловік

Річний дохід від будь-якої діяльності

більше суми еквівалентної 50 млн. євро. По середньорічному курсу НБУ

більше суми еквівалентної 50 млн. євро. По середньорічному курсу НБУ

більше суми еквівалентної 50 млн. євро. По середньорічному курсу НБУ

більше суми еквівалентної 50 млн. євро. По середньорічному курсу НБУ

Плакат 2

Основні показники діяльності малих підприємств за 2006 – 2010 роки

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. Осіб наявного населення, одиниць

78

84

79

82

70

Кількість зайнятих працівників (штатні, позаштатні та

неоплачувані працівники) на малих підприємствах, тис. осіб

2339,0

2324,7

2319,0

2227,4

2145,7

Кількість найманих працівників (штатні та позаштатні

працівники) на малих підприємствах, тис. осіб

2208,9

2223,5

2206,2

2106,5

2024,9

Частка найманих працівників на малих підприємствах у загальній кількості найманих працівників

на підприємствах – суб’єктах підприємництва, відсотки      

60,8

60,3

58,9

57,5

66,7

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг, відсотки

18,8

18,1

16,3

16,7

14,2

Плакат 3

Генеральний директор
Генеральний директор
 


Фінансовий директорГоловний бухгалтер Секретаріат Дире

Бухгалтерія
,Фінансовий  відділ,Відділ ЗЕД,Відділ реклами,Керівник складського  відділу ,Керівник транспортного  відділу ,Відділ  складської логістики ,Відділ   транспортної  логістики  


Плакат 4

Динаміка економічних показників господарської діяльності ПП «Сарон» , 2009–2011 рр.

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

Відхилення 2009 р. до 2010 р.

Відхилення 2010 р. до 2011р.

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Чистий доход від реалізації товарів (без ПДВ), тис.грн.

1635,20

3433,20

2893,80

1798,00

-109,96

-539,40

15,71

Собівартість реалізованих товарів, тис.грн.

548,80

492,10

2188,50

-56,70

10,33

1696,40

-344,73

Валовий прибуток, тис.грн.

1086,4

2941,1

705,3

1854,7

170,7

- 2235,5

-77,0

Вартість необоротних активів, тис.грн.

2327,50

2380,50

1971,10

53,00

102,28

-409,40

0,83

Вартість оборотних активів, тис.грн.

1081,27

1128,70

2750,30

47,43

104,39

1621,60

243,67

Трудові ресурси:

- чисельність, чол.

7,00

7,00

14,00

0,00

100,00

7,00

200,00

- фонд оплати праці, тис.грн.

28983,0

117474,0

69899,0

88491,0

305,3

-47575,0

-40,5

Використання трудових ресурсів :

- доход на 1 грн. оплати праці, грн.

0,19

0,40

0,15

0,21

209,96

-0,25

38,56

- середня заробітна плата грн.

1228,57

1228,57

1342,85

0,00

100,00

114,28

109,30

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

1,51

3,04

1,05

1,53

201,13

-1,99

34,59

Валова рентабельність господарської діяльності, %

0,48

0,98

0,61

0,50

203,95

-0,37

62,65

Плакат 5

Плакат 6

Основні положення  методології та організації обліку ПП «Сарон»

Об'єкт

Зміст положень та їх використання в обліковій політиці підприємств

Нормативний документ

1

2

3

План рахунків бухгалтерського обліку

Ведення обліку методом подвійного запису. На підставі плану рахунків бухгалтерського обліку малі підприємства розробляють робочі плани рахунків залежно від умов фінансово-господарської діяльності, потреб обліку та управління, що передбачається в обліковій політиці.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Оцінка запасів, необоротних активів, доходу, витрат, фінансових інвестицій,

зобов'язань, дебіторської заборгованості

Вартісна оцінка активів і зобов'язань на момент їх придбання, вибуття та на дату балансу.

П(С)БО 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів

Визначення методів нарахування амортизації (зносу) основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

П(С)БО 7, 8

Форма бухгалтерського обліку

Спрощена , автоматизована

Методичні рекомендації із застосування регістрів бух. обліку № 356, Методичні рекомендації із застосування регістрів бух. обліку малими підприємствами № 422,

Закінчення плакату 6

1

2

3

Спосіб обробки економічної інформації

Комп'ютеризований

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV, Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» № 88 від 24.05.1995року, Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» N 422 від 25.06.2003р.

Організаційна форма бухгалтерської служби

 (роботи)

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою (відділом), бухгалтером.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Внутрішньогосподарський контроль

Керівництво малого підприємства самостійно розробляє систему внутрішньогосподарського контролю

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
80 Kb
Скачали:
0