Проектування установки сепаратора СМЦ-100-80-1,6 призначеної для очищення природного газу від крапельної рідини і механічних домішок (Технологічна частина дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

2 Технологічна частина|частина|

2.1 Визначення типувиробництва і його характеристика

В залежності від рівня конструкції і ступеня спеціалізації розрізняють три типи виробництва: масове, серійне і одиничне

Одиничним - називаютьвиробництво такого типу, при якомувирібвипускаєтьсяодиницями (штуками) або в невеликих кількостяхекземплярів за відсутностізакономірноїповторюваностівиготовленняцихвиробів.

Серійнім - називають| таке| виробництво|, при якому| має| місце| постійна| повторюваність| партій|, що| виготовляються|, або| серій| одних і тих же виробів|. Поклад від| величини| і частоти| повторюваності| серій|, що| виготовляються| і трудомісткості| деталей, розрізняють| малосерійне|, середньо| і багатосерійне| виробництво|.

Масовим - називають| таке| виробництво|, при якому| певні| вироби| випускають| постійно| і у дуже| великих кількостях|.

Виробництво хімічної і нафтовоїапаратуриодиничне або малоносерійне. Вдоськоналенню технологіїаппарато-будуваннясприяєвикористанняметодівсерійного і масовоговиробництва. Не зважаючи на на| різноманітність апаратури, вона має багато  нормалізованих і стандартних деталей, наприклад: тарілки; фланці; арматура сполучних частин і трубопроводів; штуцера; днища посудин, апаратів і казанів; решітки.

Виходячи з того, що річна програма виробу складає 100 штук, а вагу апарату 3655кг  приймаємо серійний тип виробництва [5].

Серійній тип виробництвахарактеризуєтьсянаступним:

- номенклатура апаратів|, що| випускаються|, обмежена|

- обсяг випуску великий, обробляється партіями;

- устаткування|обладнання| стаціонарне (верстати для механічної обробки, преси, роликові стенди, гібочне| устаткування|обладнання|, правильні машини для механічного різання) і пересувні (напівавтомати і автомати для зварки|зварювання| і різання, пневматичний інструмент, нагрівальні прилади, рентгенівські установки), розташовані|схильні| по ходу технологічного процесу;

- ріжучий інструмент стандартний, вимірювальний| спеціальний;

- кваліфікація робітників|робочих|, зазвичай|звично| на заготівельних|заготовчих| операціях нижче, ніж на фінальній збірці|збиранні| і зварці|зварюванні|.

2.2 Розрахунок кількості матеріалу. Визначення припусків| на обробку, розробка карт  розкрою з|із| визначенням коефіцієнта використання матеріалу


2.2.1 Еліптичне днище

 

Малюнок 2.1- Ескіз днища

Діаметр розгортки еліптичного днища [7]:

                                                                                                     (2.1)

де h1 - висота відбортованной частини днища, h1 = 40 мм;

    m - коефіцієнт, залежний від відношення

 m = 0,345

e вн - коефіцієнт, залежний від відношення  

eвн=1,003 [7] с.89

мм;

Діаметр заготівки|заготівлі| розгортки днища з врахуванням|з урахуванням| припуска|

                                                                                                     (2.2)

де - припуск на механічну обробку

                                                                                                   (2.3)

 мм. Приймаємо 2Zn=70мм.

мм;

Виходячи з габаритних розмірів заготівки|заготівлі| днища, вибираємо по ГОСТ 19903-74 стандартний лист|лист| розміром: 14х1000х5500[6]. Заготівка|заготівля| днища складається з двох рівних частин. На стандартному листі|листі| розташовано|схильний| 3 половинки.

Малюнок 2.2 - Ескіз розкрою заготівки|заготівлі| днища на листі|листі|

Визначаємо коефіцієнт використання матеріалу

                                                                                                     (2.4)

де FЗ - площа заготівки, FЗ=Π·R2/2= 1271700мм2;

FЛ - площа листа, Fл=1000·5500=5500000мм2;

n - кількість заготовок на листі|листі|, n=3|.

 

Малюнок 2.3 - Ескіз обичайки корпусу

 Довжина розгортки обичайки:

Lроз=Π·(Dвн+S)                                                                                                   (2.5)

де     Dвн– внутрішній діаметр обичайки, Dвн=1400мм;

S – товщина стінки обичайки, S=12мм|.

Lроз=3,14·(1400+12)=4434мм.

З врахуванням|з урахуванням| припуска| по 5 мм на сторону на механічну обробку після|потім| різання розмір заготівки|заготівлі| буде рівний: 870х4444 і 1295х4444.

Виходячи з розмірів розкроюваної заготівки|заготівлі|, по ГОСТ 19903-74 вибираємо стандартний лист|лист| розмірами: 12х2200х4500.

Малюнок 2.4 - Ескіз розкрою заготіво|к обичайки на листі|листі|

Коефіцієнт використання матеріалу по формулі (2.4):

2.3 Розробка технологічного процесу виготовлення деталей корпусу сепаратора з|із| визначенням оптимальних режимів обробки, зварки|зварювання|, збірки|збирання|, визначенням норм витрат|затрат| часу, кількості устаткування|обладнання|, інструментів і пристосувань

2.3.1 Технологічний процес виготовлення днища верхнього

005 Машинна правка|виправлення|

1. Встановити лист|лист| на подаючий рольганг|

2. Правити лист|лист| розміром 14x1000x5500 для розташування на нім 3 половинок заготівок днищ.

3. Зняти лист|лист|

Виходячи з розмірів листів, що випрямляються, вибираємо девятиволкову|| листоправильную| машину типа|типу| А ([7], з|із|. 30).

Технічна характеристика:

Крок валків, мм                                       250

Число валків                                             9

Діметр валків, мм                                   230

Швидкість правки|виправлення|, м/с                           0,13

Потужність головного|чільного| приводу, кВт|   65

Товщина листа|листа|, що виправляється, мм 6-16

Ширина листа|листа|, що виправляється, мм 2500

Визначаємо зусилля правки|виправлення|:

                                                                                                   (2.6)

де  В – ширина листа|листа|, В = 1000 мм;

n – число верхніх валків, n = 5;

S – товщина листа|листа|, S = 12 мм;

t – крок валків, t = 250 мм;

– межа текучості  МПа.

 Н

Норма поштучно-калькуляційного часу на операцію правки|виправлення|:

/N                                                                                                   (2.7)

де  - норма поштучного часу  =  0,42 чол/год [8] с.15;

    - норма підготовчо-заключногочасу,
| = 0,215 чол/год [9] с21|;

N - партія заготовок, що виготовляються за місяць, N=10шт.

 чол/год

Правку|виправлення| виконують два робітники|робочих|, другого і третього розрядів.

Розцінка відрядна рівна:

         (2.8)

де  - годинна|вартова| тарифна ставка робочого даного розряду, грн.

грн.;

Ескіз до операції правки|виправлення| намальований|зображати| на малюнку 2.5

Малюнок 2.5 - Ескіз правки|виправлення| листа


Пристосування: листозахоплювальні| пристосування, скоби.

Вимірювальний інструмент: лінійка перевірочна l=1000| мм, металева ГОСТ 427-75, рулетка металева l=5000| мм, ГОСТ 7502-80

010 Розмітка заготівки|заготівлі|

1. Встановити лист на розмічувальний стенд.

2. Розмітити на листі три заготівки|заготівлі| R900|.

3. Кернити лінію різання|.

4. Зняти лист|лист|.

Норма поштучно-калькуляційного часу по формулі (2.7):

= 0,0 5 чол/год[10] с12|.

= 0,654 чол/год [9] с34|.

Малюнок 2.6 - Ескіз розмітки заготівки|заготівлі| днища

чол/год

Розмітку виконують двоє робочих другого і третього розрядів.

Розцінку відрядну знаходимо|находимо| по формулі (2.8):                

грн.;

Устаткування|обладнання|: розмічальний стіл

Пристосування і інструмент :листозахоплювальні пристосування, скоби, молоток ГОСТ 2310-70, косинець металевий 900
ГОСТ 3749-77, лінійка перевірочна
l=1000 мм, металева
ГОСТ 427-75, рулетка металева
l=5000 мм ГОСТ 7502-80, рисувалка, керн.

015 Різання прямолінійних контурів

Похожие материалы

Информация о работе