Способи й методи обліку витрат. Системи калькулювання та управління витратами, страница 5

Слід зазначити, що загальна сума оцінки активів підприємства за станом на кінець місяця як при методі ФІФО, так і при методі середньозваженої собівартості однакова. У наведеному прикладі по методу ФІФО собівартість виробництва за місяць (204030 грн.)плюс собівартість НЗВ на кінець місяця (124512,5 грн.) становить 328542,5грн., по методу середньозваженої собівартості собівартість виробництва за місяць (193505грн.) плюс собівартість НЗВ на кінець місяця (135095 грн.) становить 328600 грн., тобто ці показники практично збігаються. Різниця в сумі 57,5 грн. викликана погрішністю в розрахунках, що виникла за рахунок округлень.

6.5. Системи калькулювання DIREKT-COST, STANDART-COST та калькулювання на підставі діяльності

Система Директ-костинг - це система управління витратами за змінними витратами, що відносяться на одиницю калькуляційного об'єкта. Назва даної системи не зовсім точно відбиває її суть, тому що лише класична її модифікація припускає розрахунок тільки прямих витрат, причому в змінній їх частині. Такий підхід у системі застосовувався тільки на початковому етапі розвитку цієї системи, в основу якої був покладений принцип калькулювання витрат у зв'язку з коливаннями обсягів виробництва і ступеня завантаження устаткування.

Система Директ-костинг передбачає оцінку витрат, безпосередньо пов'язаних зі зміною обсягу діяльності підприємства, що є керованими, тобто ця система працює з релевантною інформацією. У цій системі оцінка незавершеного виробництва й собівартості готової продукції здійснюється тільки за змінними витратами. Постійні витрати підприємства (спожиті й не спожиті) відносяться на фінансовий результат або на прибуток (збитки).

Система Директ-костинг має 2 модифікації. В одній об'єктом управління є виробнича собівартість у змінній її частині, в іншій - повна собівартість із обліком всіх змінних витрат (не тільки виробничих).

Розрахунок і контроль витрат у змінній частині допомагає розробити підприємству ефективний план по прибутку, по збуту й на їх основі - виробничий план. Тобто  досить обґрунтовано погоджує процес збуту й процес виробництва.

Розрахована за змінними витратами собівартість служить чітким орієнтиром при прийнятті рішень у силу того, що розподіл витрат на постійні і змінні дозволяє оцінити витрати майбутніх періодів і прийняти обґрунтоване управлінське рішення на кожній стадії операційної діяльності.

Основна мета управління витратами Директ-костинг - забезпечення покриття змінних витрат і наступної оптимізації (максимізація) маржинального доходу. Основним достоїнством системи є забезпечення оперативного калькулювання за рахунок подачі простої сигнальної інформації, що береться з даних фінансового обліку. Система Директ-костинг забезпечує контроль між виробництвом і реалізацією в короткостроковій перспективі; дозволяє встановити нижню границю ціни і є інструментом поточного керування господарською діяльністю підприємства. Недоліком є те, що постійні витрати не пов'язані з доходом, а відносяться до періоду виникнення, тобто вважаються минулими або спожитими в момент їхнього відбиття в обліку, а не в період споживання.

Система управління за повними витратами передбачає відображення в системі калькулювання й організації управління на основі цієї системи всіх витрат підприємства в розрізі виробничої й повної собівартості. При цій системі управління витратами контроль здійснюється й за постійними витратами підприємства. При цьому калькулювання здійснюється за центрами відповідальності. Такий підхід дає можливість оцінити й зіставити з доходом результати роботи кожного виробничого й невиробничого підрозділу й більш точно зіставити витрати періоду й доходи періоду. Порівняльна характеристика систем калькулювання за повними і за змінними витратами наведена в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Основні риси повного й неповного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Облік повних витрат

Облік неповних (змінних)витрат

Орієнтований на повне покриття всіх витрат і наступну оптимізацію (максимізацію) чистого прибутку

Орієнтований на покриття прямих витрат і наступну оптимізацію (максимізацію) доходу

Ефективний для прийняття довгострокових управлінських рішень

Ефективний для прийняття короткострокових управлінських рішень

Забезпечує контроль зв'язків між виробництвом і реалізацією на довгострокову перспективу, але не придатний для короткострокового періоду

Забезпечує контроль зв'язків між виробництвом і реалізацією для короткострокового періоду, дозволяє встановити нижню межу відпускної ціни

Забезпечує точний, але трудомісткий і складний контроль

Забезпечує оперативний контроль за рахунок надання простої сигнальної інформації

Орієнтує адміністрацію на одержання найкращих результатів

Орієнтує адміністрацію на пошук оптимальних рішень шляхом адаптації виробничої програми до  умов, що змінюються, ринку

Основа довгострокової політики в галузі виробництва й реалізації продукції

Простий інструмент поточного управління господарською діяльністю підприємства

Використовується в перспективному плануванні й для прийняття внутрішньовиробничих управлінських рішень

Використовується в поточному й внутрішньовиробничому плануванні

Основною метою організації управління витратами в цій системі є повне покриття всіх витрат і наступна оптимізація прибутку. Дана система орієнтована на прийняття управлінських рішень у довгостроковій перспективі. Ще одним позитивним моментом у даній системі є обґрунтованість прийняття управлінських рішень по підрозділах.