Способи й методи обліку витрат. Системи калькулювання та управління витратами, страница 3

           побудова калькуляційної системи, що дає можливість одержати інформацію про повні (виробничі та невиробничі, прямі і непрямі) витрати, що відносяться на об'єкт калькулювання. Така система називається системою калькулювання за повними витратами або абзорпшен-костинг;

           побудова калькуляційної системи, що дозволяє одержати інформацію про змінні керовані витрати на виріб у рамках виробничої або повної (з урахуванням невиробничих витрат) собівартості одиниці  виробу. Така система калькулювання в міжнародній практиці організації управлінського обліку одержала назву директ-костинг (або верібл-костинг).

6.3. Система калькулювання за замовленнями, визначення „ціни контракту”

Позамовна система калькулювання - система калькуляції собівартості продукції на основі обліку витрат по кожному окремому виробу (партії) або групі виробів, що входять в одне замовлення й відрізняються певними конструктивними або функціональними особливостями, пов'язаними з потребами замовника. У цій системі калькуляційним об'єктом обліку виступає замовлення, що характеризує виконання певного виду робіт. На підставі прийнятого замовлення бухгалтерія підприємства відкриває картку обліку витрат на замовлення.

Одночасно з карткою відкривається виробниче замовлення (виробниче завдання). Кожному замовленню в бухгалтерії привласнюють окремий код, що використається у всіх документах, пов'язаних з виконанням замовлення.

Для узагальнення витрат на замовлення в картці обліку витрат на замовлення ведуть відомість обліку витрат, у якій фіксується технологічний маршрут проходження замовлення по підрозділах підприємства й фіксується дата фактичного початку і закінчення робіт із замовлення даним підрозділом.

Матеріали, які були використані для виконання замовлення у вартісному вимірнику відображаються в аналітичних відомостях, які ведуться до картки замовлень на основі первинних документів по списанню матеріалів у виробництво (акти приймання, накладні, картки складського обліку запасів, лімітно-забірні карти, вимоги). Прямі витрати на оплату праці переносять у картку обліку витрат на замовлення з рапорту бригадира, з наряду-замовлення, відомостей по нарахуванню заробітної плати, відомостей по преміюванню. Накладні витрати на замовлення розподіляються пропорційно обраній базі розподілу (заробітна плата, прямі матеріальні витрати, машино-години).

Істотною проблемою в позамовній системі калькулювання є те, що для цілей управлінського обліку незавершене виробництво не враховується, тому що фактична й планова собівартість стають рівними тільки в момент виконання замовлення й тому що замовлення характеризується індивідуальними особливостями, то незавершене виробництво даного замовлення не переходить на виконання наступного замовлення.

Для фінансового обліку ми повинні відобразити дані про запаси й витрати у виробництві на певну дату (дату складання звітності), тому з погляду фінансового обліку незавершене виробництво буде оцінюватися здійсненими витратами на замовлення по незавершених замовленнях (тобто дані беруться з незакритих карток обліку витрат на замовлення). По закінченні виконання замовлення розраховується фактична собівартість товарного випуску даного замовлення.

З метою запобігання відмінностей в управлінському й фінансовому обліку замовлення (особливо великі і довгострокові) діляться на етапи виконання робіт, які пов'язані з датою фінансової звітності.

6.4. Система калькулювання за процесами, поняття еквівалента одиниці готової продукції

Система калькулювання за процесами характеризується узагальненням і групуванням витрат за окремими процесами і стадіями виробництва.

Сфера її застосування: галузі хімічної, нафтопереробної, текстильної, харчової, металургійної, фармацевтичної, вугільної промисловості.

Процес калькулювання в рамках цієї системи ускладнюється тим, що як правило дані галузі мають великий обсяг незавершеного виробництва (безперервний технологічний цикл). У такому випадку в рамках попроцесного (попередільного) процесу калькулювання калькулюють собівартість по кожному окремому виду продукції, що випускається, з урахуванням запасів незавершеного виробництва.

Запаси незавершеного виробництва визначаються на підставі інвентаризації або за оперативним даними складського й виробничого обліку.

Фактична собівартість готової продукції 

=

НЗВ н.п.

+

Витрати на виробництво продукції на протязі звітного періоду

-

НЗВ к.п.

Оцінка незавершеного виробництва насамперед  залежить від облікової політики підприємства: який метод нарахування амортизації, списання запасів у виробництво застосовує підприємство.

Порівняємо визначення собівартості готової продукції й залишку незавершеного виробництва по методу середньозваженої собівартості й по методу FІFO.

Процес калькулювання собівартості готової продукції здійснюється за такими етапами:

1.       Узагальнення даних про рух натуральних одиниць готової продукції або випущеної продукції. Визначається поняття еквівалента готової продукції - вимір продукції в натуральних одиницях з урахуванням ступеня готовності.

2.       Розрахунок еквівалента одиниць готової продукції й розрахунок еквівалента одиниць готової продукції в незавершеному виробництві на початок і кінець періоду.

По методу середньозваженої собівартості еквівалент випуску готової продукції розраховується так: обсяг готової продукції, виробленої протягом звітного періоду + еквівалент одиниці готової продукції в незавершеному виробництві на кінець періоду.

По методу FІFO еквівалент випуску готової продукції за період розраховується так: обсяг готової продукції + еквівалент готової продукції на кінець періоду - еквівалент готової продукції на початок періоду.