Техніко-економічне обгрунтування потужного джерела живлення, страница 5

1

2

3

4

5

Разом

2000

Вартість устаткування з урахуванням доставки, монтажу, наладки

2200

Вартість виробничої будівлі

600

Разом

2800

Вартість основних фондів

9333,33

6.3.2 Розрахунок показників по праці і заробітній платні

Розрахунок річного фонду часу одного робочого здійснимий за формулою:

                 (6.49)

де ,  – відповідно ефективний і номінальний річний фонд часу одного середньо статичного робочого, г ;

     – відсоток планованих невиходів (12%).

Розрахунок чисельності основних робочих проводимо за професіями. Чисельність верстатників визначаємо за формулою:

               (6.50)

де  – річний випуск виробу, шт ;

-  трудомісткість витраченої на один вироб роботи, що виконується верстатниками, нормо-г ;

                -  планований відсоток виконання норм часу (120%).

Аналогічно розраховується чисельність основних робочих по інших професіях.

Результати розрахунку зводимо в таблицю 6.11.

Таблиця 6.11 - Розрахунок чисельності основних робочих

Показники

Позначення

Професії робочих

Всього

слюсарі

монтажники

намотувальники

настроювачі

складальники

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Трудомісткість виробу, нормо-г.

285

1140

114

38

285

38

1900

Трудомісткість річного випуску, нормо-г.

570

2280

228

76

570

6

3800

Продовження таблиці 6.11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Трудомісткість річного випуску в людино-годинах

684

1900

190

63

684

63

3167

Чисельність робочих розрахункова

0,2

1,03

0,1

0,03

0,2

0,03

1,59

Чисельність робочих прийнята

1

1

1

1

1

1

6

Розрахунок фонду заробітної платні виробничих робочих проводимо за формулою:

    (6.51)

де  – відсоток доплат по відрядно-преміальних системах оплати праці (50%) ;

     - відсоток додаткової заробітної платні (10%) .

Середньомісячна заробітна платня одного робочого визначається за формулою:

                   (6.52)

де  – коефіцієнт преміювання з фонду споживання (1,4) ;

-  прийнята чисельність робочих загальна, чол.

Розрахунки річного фонду і середньомісячної заробітної платні зводимо в таблицю 6.12.

Таблиця 6.12- Розрахунок фонду заробітної платні виробничих робочих

Показники

Позначення

Значення

Пряма заробітна платня на один виріб

2228,81

Фонд заробітної платні виробничих робочих

22733,86

Чисельність виробничих робочих

6

Середньомісячна заробітна платня одного робочого

442,05

6.4 Визначення економічного ефекту

Рішення про доцільність створення і впровадження нового виробу ухвалюється на основі економічного ефекту, визначуваного на річний випуск нового виробу в розрахунковому році.

Визначимо питомі капітальні вложення за формулою:

*                                 (6.53)

Розрахунок річного економічного ефекту проводимо за формулою [25]:

   (6.54)

де  – прибуток, грн ;

-  нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

 


6.5 Визначення техніко-економічних показників виробництва

Визначаємо середньомісячну чисельність працівників підприємства:

                        (6.55)

де  – від(40%).

Річну продуктивність праці (вироблення) на одного працівника визначаємо за формулою :

,                   (6.56)

Показник фондовіддачі, що характеризує випуск продукції на 1 грн основних виробничих фондів визначаємо за формулою :

,                     (6.57)

де  – вартість основних фондів, грн

Для обґрунтування доцільності розробки і впровадження нового виробу складемо зведену таблицю показників.

Таблиця 6.13 - Зведена таблиця показників

Найменування показників

Значення

1 Трудомісткість виготовлення, нормо-г.

1900

2 Коефіцієнт уніфікації виробу

0,72

3 Коефіцієнт стандартизації виробу

0,67

4 Коефіцієнт сборності

0,96

5 Технологічна собівартість, грн

108555,74

6 Питома трудомісткість виготовлення,

12,7

7 Питома технологічна собівартість ,

723,7

8 Питома матеріаломісткість,

2

9 Оптова ціна виробу, грн

199262,99

10 Середньосписочна чисельність працівників, чол

15

11 Річне вироблення на одного працівника, грн

26568,3

12 Фондовіддача за оптовою ціною, грн

42,69

13 Основні виробничі фонди, грн

9333,33

14 Річний економічний ефект, грн

91449,19

Таким чином можна зробити висновок, що внедріння нового виробу буде цілком приємливим і вигідним з економічної точки зору, бо річний економічний ефект складає 91449,19 грн., а інші показники, які можна побачити в таблиці 6.13, такі, як коефіцієнт стандартизації виробу, коефіцієнт сборності, коефіцієнт уніфікації виробу.