Техніко-економічне обгрунтування потужного джерела живлення, страница 4

                              ,                                               (6.32)

де  – коефіцієнт уніфікації складальних одиниць.

Коефіцієнт уніфікації деталей :

                                .                                              (6.33)

Коефіцієнт стандартизації виробу :

                      ,                                   (6.34)

де  – коефіцієнт стандартизації виробу;

 -  число стандартних складальних одиниць ;

                 – число стандартних деталей

Коефіцієнт стандартизації складальних одиниць розраховуємо за формулою:

.                                        (6.35)

Коефіцієнт стандартизації деталей :

.                                         (6.36)

6.2.2.3 Технічні показники витрати матеріалу, обробки і складу конструкції

Питома матеріаломісткість виробу :

,                            (6.37)

де  – питома матеріаломісткість  ;

 - суха маса виробу,  .

Коефіцієнт сборності:

.                                      (6.38)

Розраховані показники технологічності зводимо в таблицю 6.8.

Таблиця 6.8 - Показники технологічності

Найменування показника

Позначення

Значення

Технологічна собівартість,

108555,74

Питома трудомісткість,

12,7

Питома технологічна собівартість ,

723,7

Склад виробу ,

208

Коефіцієнт уніфікації виробу

0,72

Коефіцієнт уніфікації деталей

0,38

Коефіцієнт уніфікації складальних одиниць

0,74

Коефіцієнт стандартизації складальних одиниць

0,69

Коефіцієнт стандартизації деталей

0,38

Питома матеріаломісткість,

2

Коефіцієнт сборності

0,96

Коефіцієнт стандартизації виробу

0,67

 


6.3 Техніко-економічні розрахунки за визначенням ресурсів

 


6.3.1 Розрахунок вартості виробничих фондів

Режимний фонд часу одиниці устаткування визначається множенням кількості робочих днів в році на число змін в добу і на тривалість зміни в годиннику. Кількість змін в добу приймаємо рівним 1:

                                       (6.39)

де  – режимний фонд часу, г.

Річний фонд часу одиниці устаткування визначаємо за формулою:

,                 (6.40)

де  – річний фонд часу, г;

     – відсоток втрат часу на техобслуговування і ремонт від режимного фонду (5%).

Визначимо розрахункову кількість свердлувальних верстатів за формулою:

,    (6.41)

де  – розрахункова кількість свердлувальних верстатів;

      -  річний випуск виробу, ;

      -  трудомісткість свердлувальних робіт , ;

      -  планований відсоток виконання норм часу (110%).

Аналогічно визначаємо розрахункову кількість решти груп устаткування.

Прийняту кількість свердлувальних верстатів знаходимо за формулою:

,                                (6.42)

де – прийнята кількість свердлувальних верстатів ,;

      -  плановий коефіцієнт завантаження (0,85).

Фактичний коефіцієнт завантаження для свердлувальних верстатів :

.                              (6.43)

Аналогічно визначаємо прийняту кількість устаткування і фактичний коефіцієнт завантаження решти груп устаткування.

Всі розраховані величини зведемо в таблицю 6.9.

Таблиця 6.9 - Розрахунок кількості верстатного устаткування

Показники

Позначення показників

Група устаткування

свердлувальні

фрезерні

інші

1

2

3

4

5

Трудомісткість виготовлення

257

20

9

Трудомісткість програми

514

40

18

Продовження таблиці 6.9

1

2

3

4

5

Трудомісткість програми в станко-годиннику

428,3

33

15

Кількість верстатів розрахункова

0,24

0,016

0,008

Кількість верстатів прийнята

1

1

1

Фактичний коефіцієнт завантаження

0,24

0,016

0,008

Розрахунок вартості основних виробничих фондів здійсняємо на основі певної кількості свердлувальних верстатів, в зв’язку з тим, що розрахункова кількість інших і фрезерних верстатів дуже мала.

Вартість свердлувальних верстатів знаходимо за формулою :

,                          (6.44)

де  – оптова ціна одного верстата , ;

Витрати по доставці, монтажу і наладці устаткування, що також входять в капітальні витрати, приймаються у розмірі 10% від оптової ціни устаткування :

.                           (6.45)

Вартість будівлі розраховується множенням питомої вартості   виробничої площі  (30 грн.) на виробничу площу необхідну для проектованої ділянки.

                ( 6.46)

де  – удільна вартість 1  виробничої площі,;

            – середня величина виробничої площі для свердлувальних верстатів,.

Вартість устаткування і виробничої будівлі :

,                    (6.47)

Вартість основних виробничих фондів знаходимо за формулою :

,                    (6.48)

де  – відсоток вартості устаткування і виробничої будівлі у вартості основних виробничих фондів (30%).

Результати розрахунку вартості основних виробничих фондів зводимо в таблицю 6.10.

Таблиця 6.10 - Результати розрахунку вартості основних виробничих

фондів

Показники

Умовне позначення

Вартість одиниці

устаткування,

грн.

Кількість, шт

Сума, грн

1

2

3

4

5

Вартість устаткування :

Свердлувальні верстати

2000

1

2000

Продовження таблиці 6.10