Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Функціональна електроніка" Частина 1 "Оптоелектроніка", страница 6

4.9 Повторіть пункти 4.7, 4.8 при значеннях вхідного струму 5 мА і 15 мА.

Таблиця 4.2

UВИХ, В

0

2

4

5

6

7

8

9

10

11

IВИХ,

мА

IВХ = 2,5 мА

IВХ = 5 мА

IВХ = 15 мА

5 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ

5.1 За даними таблиці 4.1 побудуйте передатні характеристики діодної оптопари  при UВИХ = const.

5.2 Для кожного значення IВХ визначте коефіцієнт передачі Кi.

5.3 Побудуйте графік залежності Кi = f(IВХ).

5.3 За даними таблиці 4.2 побудуйте графіки залежності  при IВХ = const.

5.4 Проведіть аналіз графіків і зробіть висновки.

6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

6.1 Що собою представляє оптопара?

6.2 На чому заснований принцип дії оптопари?

6.3 Перерахуйте основні достоїнства оптопар.

6.4 Назвіть основні недоліки оптопар.

6.5 Намалюйте структуру оптопари.

6.6 Перерахуйте основні види випромінювачів оптопар.

6.7 Які конструктивні види оптичних каналів використовуються в оптопарах?

6.8 Яким вимогам повинен задовольняти оптичний канал оптопар?

6.9 Що собою представляє коефіцієнт спектрального узгодження?

6.10 Перерахуйте основні типи фотоприймачів, що використовуються у сучасних оптопарах.

6.11 Назвіть основні вихідні параметри оптопар.

6.12 Якими параметрами описується вхідний ланцюг оптопар?

6.13 Що характеризують передатні параметри оптопар? Що таке коефіцієнт передачі по струму?

6.14 Як залежить коефіцієнт передачі по струму від температури?

6.15 Якими параметрами характеризується швидкодія оптопар? Як вона залежить від частоти?

6.16 Назвіть параметри електричної ізоляції оптопар.

6.17 Чому в оптопарах практично виключається зв'язок по постійному струму, але по перемінному струму він може бути значним?

6.18 Чим визначається швидкодія діодної оптопари?

6.19 Як впливає зміна вхідного струму діодної оптопари на зміну часу наростання і часу спаду вихідного струму?

6.20 Чи можна використовувати діодну оптопару для роботи у фотогальванічному режимі?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 6

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ

ТРАНЗИСТОРНОЇ ОПТОПАРИ

1 МЕТА РОБОТИ

1.1 Ознайомитися з фізичними основами роботи транзисторної оптопари.

1.2 Дослідити передатні характеристики транзисторної оптопари.

2 ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

2.1 Проробіть методичні вказівки до лабораторної роботи, конспект лекцій та літературу до розділів «Оптрони», «Транзисторні оптопари».

2.2 Перевірте свою готовність до виконання лабораторної роботи, відповівши на наступні питання:

- що собою представляє транзисторна оптопара;

- як включається в електричний ланцюг транзисторна оптопара;

- який вид мають передатні характеристики транзисторних оптопар;

- призначення перемикачів і потенціометрів у схемі дослідження;

- які вимірювальні прилади задіяні в лабораторній роботі, які межі виміру вони мають, як здійснюється зміна меж виміру;

- як підготувати лабораторний модуль для зняття передатних характеристик транзисторної оптопари.

3 ОПИС СХЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Схема дослідження (рис. 1) дозволяє знімати передатні характеристики транзисторних оптопар. З цією метою використовуються джерела постійної напруги G1 і G2. Вхідний струм IВХ оптопар регулюється ручкою потенціометра G1. Величина вхідного струму вимірюється міліамперметром Р1. Напруга на виході оптопар змінюється ручкою потенціометра G2. Вихідний струм оптопар вимірюється міліамперметром Р2.

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1 Ознайомтеся з лабораторним макетом, вимірювальними приладами, призначенням перемикачів, вимикачів, потенціометрів.

4.2 Перемикачі S1.1 і S1.2 встановіть у положення 4, а перемикач S2 - у положення 2, підключивши діодну оптопару VU2 до джерела постійної напруги G1.

4.3 Ручку потенціометра G1 поверніть до упора проти годинникової стрілки. При цьому на вході оптопари встановиться напруга, рівна нулю.

4.4 Встановіть потенціометром G2 вихідну напругу на оптроні 2 В.

4.5 Встановлюючи потенціометром G1 значення вхідного струму, зазначені в таблиці 4.1, зафіксуйте значення вихідного струму оптопари. Результати вимірів занесіть у таблицю 4.1 (при UВИХ = 2 В).

4.6 Повторіть пункт 4.4 при напрузі UВИХ = 4 В та UВИХ = 6 В.

4.7 Встановіть потенціометром G1 вхідний струм IВХ, рівний 1,7 мА.

4.8 Змінюючи потенціометром G2 напругу на вихідному ланцюзі оптопари UВИХ відповідно до таблиці 4.2, запишіть значення вихідного струму у таблицю 4.2.

4.9 Повторіть пункти 4.7, 4.8 при значеннях вхідного струму, зазначених у таблиці 4.2.

Таблиця 4.1

IВХ, мА

0

1

1,5

2

2,5

IВИХ, мА

UВИХ = 2 В

UВИХ = 4 В

UВИХ = 6 В

Таблиця 4.2

UВИХ, В

0

1

1,5

2

4

6

8

9

IВИХ, мА

IВХ = 1,7 мА

IВХ = 1,8 мА

IВХ = 1,9 мА

IВХ = 2,0 мА

IВХ = 2,1 мА

IВХ = 2,2 мА

5 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ

5.1 За даними таблиці 4.1 побудуйте передатні характеристики транзисторної оптопари  при UВИХ = const.

5.2 Для кожного значення IВХ визначте коефіцієнт передачі Кi.

5.3 Побудуйте графік залежності Кi = f(IВХ).

5.4 За даними таблиці 4.2 побудуйте графіки залежності при IВХ = const.