Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Функціональна електроніка" Частина 1 "Оптоелектроніка", страница 5

4.3 Ручку потенціометра G1 повернути до упора проти годинникової стрілки. При цьому на лампі накалювання встановиться напруга, рівна нулю.

4.4 Задаючись значеннями напруги UЕК, зазначеними в таблиці 4.1, заміряйте струми, що протікають через фототранзистор. Результати вимірів занесіть у таблицю 4.1 (при UН = 0).

4.5 Повторіть пункт 4.4 при значеннях напруги накалювання UН, зазначених у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

UКЕ, В

0

0,5

1

2

4

6

8

10

IК, мА

UН = 0 В

UН = 1 В

UН = 2 В

UН = 3 В

UН = 4 В

UН = 5 В

UН = 6 В

UН = 7 В

UН = 8 В

UН = 9 В

4.6 Встановіть потенціометром G2 постійну напругу на фототранзисторі 1 В.

4.7 Змінюючи потенціометром G1 напругу UН на лампі накалювання відповідно до таблиці 4.2, запишіть значення струмів, що протікають через фототранзистор у таблицю 4.2. Постійно контролюйте напругу UКЕ.

Таблиця 4.2

UН, В

0

2

4

5

6

7

8

9

IК, мА

UКЕ = 1 В

UКЕ = 2 В

UКЕ = 3 В

4.8 Повторіть пункти 4.6, 4.7 при напругах на фототранзисторі 2 В і 3 В.

5 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ

5.1 За даними таблиці 4.1 побудуйте в одній системі координат вихідні вольт-амперні характеристики фототранзистора  при UН = const.

5.2 Для зазначених викладачем точок характеристик визначте вихідний опір фототранзистора.

5.3 За даними таблиці 4.2 побудуйте графіки залежності  при UКЕ = const.

5.4 Проведіть аналіз графіків і зробіть висновки.

6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

6.1 Які фотоприймачі відносяться до фотоприймачів із внутрішнім посиленням?

6.2 Чим відрізняються фотоприймачі з внутрішнім посиленням від інших фотоприймачів?

6.3 Намалюйте і поясніть структуру фотоприймача з внутрішнім посиленням.

6.4 Поясніть принцип роботи фототранзистора.

6.5 Що таке темновий струм фото транзистора? Як визначається величина темнового струму?

6.6 Чому дорівнює коефіцієнт підсилення по фотоструму?

6.7 Намалюйте і поясніть вихідні ВАХ фототранзистора.

6.8 Назвіть основні переваги фототранзистора перед фотодіодом.

6.9 Перерахуйте недоліки фототранзисторів.

6.10 Яким чином можна збільшити швидкодію інтегральних фотоприймачів (структури фотодіод-транзистор, складений транзистор)?

6.11 Приведіть принципову схему з використанням фототранзистора.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 5

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДІОДНОГО ОПТРОНА

1 МЕТА РОБОТИ

1.1 Ознайомитись з фізичними основами роботи діодного оптрона.

1.2 Дослідити  передатні характеристики діодного оптрона.

2 ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

2.1 Проробіть методичні вказівки до лабораторної роботи, конспект лекцій і літературу до розділів «Оптрони», «Діодний оптрон».

2.2 Перевірте свою готовність до виконання лабораторної роботи, відповівши на наступні питання:

– що являє собою діодний оптрон;

– як включається в електричний ланцюг діодний оптрон;

– який вид мають передатні характеристики діодних оптронів;

– призначення перемикачів і потенціометрів у схемі дослідження;

– які вимірювальні прилади задіяні в лабораторній роботі, які межі виміру вони мають, як здійснюється зміна меж виміру;

– як підготувати лабораторний модуль для зняття передатних характеристик діодного оптрона.

3 ОПИС СХЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Схема дослідження (рис. 1) дозволяє знімати передатні характеристики оптопар. З цією метою використовуються джерела постійної напруги G1 і G2. Вхідний струм IВХ оптопар регулюється ручкою потенціометра G1. Величина вхідного струму вимірюється міліамперметром Р1. Напруга на виході оптопар змінюється ручкою потенціометра G2. Вихідний струм оптопар вимірюється міліамперметром Р2.

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1 Ознайомтеся з лабораторним макетом, вимірювальними приладами, призначенням перемикачів, вимикачів, потенціометрів.

4.2 Перемикачі S1.1, S1.2 і S2 всановіть в положення 2, підключивши діодну оптопару VU1 до джерела постійної напруги G1.

4.3 Ручку потенціометра G1 поверніть до упору проти годинникової стрілки. При цьому на вході оптопари встановиться напруга, рівна нулю.

4.4 Встановіть потенціометром G2 вихідну напругу на оптроні 0 В.

4.5 Встановлюючи потенціометром G1 значення вхідного струму, зазначені в таблиці 4.1, фіксуйте значення вихідного струму оптопари. Результати вимірів занесіть у таблицю 4.1 (при UВИХ = 0).

Таблиця 4.1

IВХ, мА

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

IВИХ, мА

UВИХ = 0 В

UВИХ = 5 В

UВИХ = 10 В

4.6 Повторіть пункт 4.4 при напрузі UВИХ= 5 В та UВИХ= 10 В.

4.7 Встановіть потенціометром G1 вхідний струм IВХ 2,5 мА.

4.8 Змінюючи потенціометром G2 напругу на вихідному ланцюзі оптопари UВИХ відповідно до таблиці 4.2, зафіксуйте значення вихідного струму і запишіть їх у таблицю 4.2.