Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів"

Страницы работы

Содержание работы

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з курсу

"Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів"

(для студентів спеціальностей 6.092501 усіх форм навчання)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри АУТП ПЕК

протокол № 5 від 22.01.2004

Рекомендовано

методичною радою ДГМІ

Протокол № ____ від _______2004

Алчевськ, 2004

УДК: 65.011.56

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів" (для студентів спеціальності 6.092501 усіх форм навчання) / Укл. В.П. Вавилін, О.Ю. Деріпов. - Алчевськ, ДГМІ, 2004. - 61с.

Містять порядок виконання шести лабораторних робіт, що охоплюють основні види пристроїв, застосовуваних у системах контролю і регулювання виробничих процесів для збору інформації і керування механізмами.

Укладачі:                                                                      В.П. Вавилін, ст. викл.

                                                                                                О.Ю. Деріпов, асист.

Відповідальний за випуск:                                          В.Д. Ірклієвський, проф.

Відповідальний редактор:                                           Д.В. Кобец, доц.

ПРАВИЛА РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ

1. До занять у лабораторії допускаються студенти, що пройшли інструктаж з техніки безпеки і розписалися в журналі.

2. Лабораторні роботи виконуються на стендах бригадами по 2-3 чол.

3. Перед виконанням лабораторної роботи виробляється перевірка підготовки до неї: студент повинен мати позитивну оцінку відповідей і бланки-звіти (зошити) з накресленими схемами і таблицями, а також цілком оформлений звіт про попередню лабораторну роботу.

До виконання чергової лабораторної роботи не допускаються студенти, що мають більш двох відпрацьованих, але не захищених лабораторних робіт.

4. Після допуску до лабораторної роботи студенти збирають схему досліджуваної установки.

5. Студент зобов'язаний дбайливо звертатися з устаткуванням і апаратурою. Забороняється робити які-небудь написи на машинах, приладах, стендах і столах.

6. Виконавши роботу, студент пред'являє викладачу експериментальні дані.

7. У випадку порушення внутрішнього розпорядку і техніки безпеки студент відстороняється від виконання лабораторної роботи.

8. Повторне виконання лабораторної роботи можливо тільки при наявності дозволу завідувача кафедрою і декана факультету.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Перед початком зборки схеми варто переконатися в тім, що вимикачі, розміщені на панелі блоку живлення, знаходяться у виключеному стані.

2. Якщо в процесі роботи потрібно не однократне включення і відключення установки, то ці операції повинні виконуватися тільки одним студентом. В аварійних випадках відключення ланцюги може бути зроблено будь-яким студентом.

3. Забороняється залишати без нагляду досліджувану установку під напругою, чи з працюючим двигуном.

4. Знайшовши будь-яку несправність в електромеханічному пристрої, що знаходиться під напругою, потрібно негайно відключити установку від мережі і сповістити про це викладачу.

5. Студент несе персональну відповідальність за порушення порядку і правил безпеки в лабораторії.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ.

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ І ЙОГО ЗАХИСТ

Звіт про лабораторну роботу складається на підставі експериментальних і розрахункових даних.

Звіт повинен містити найменування лабораторної роботи і її ціль, схеми проведення досвідів, таблиці з результатами експериментальних досліджень і розрахунків, розрахункові формули, графіки залежності. Наприкінці  звіту приводиться короткий аналіз отриманих результатів.

Звіт повинний бути написаний чорнилом у зошити, електричні схеми виконуються олівцем з дотриманням ЕСКД, графіки - також олівцем у прямокутній системі координат на картатому чи міліметровому папері розміром не менш 100×100мм. По осях наноситься рівномірний масштаб з нульовим значенням кожної величини на початку координат. На кінцях осей вказуються умовні буквені значення вимірюваних величин. Якщо в одних координатних осях будують трохи графіків, що змінюються у функції однієї перемінної, то варто провести додаткові шкали паралельно осі ординат із указівкою відповідних масштабів.

При кресленні графіків треба пам'ятати, що усякий вимір має визначену погрішність. Тому криву необов'язково проводити по всіх крапках, вона повинна усереднять результати вимірів і правильно відбивати характер зміни досліджуваної величини.

Захист виконаних лабораторних робіт проходить у міру їхнього виконання і відповідно до  графіка захистів, що знаходить своє відображення в графіках самостійній роботі студентів.

До захисту студент повинний мати цілком оформлені звіти лабораторних робіт, що підлягають захисту відповідно до  правил, викладеними вище.

При захисті лабораторних робіт студент зобов'язаний знати:

-  ціль роботи;

- порядок виконання роботи;

- принципову електричну схему електричної установки;

- методику проведення досвідів і зняття характеристик;

- статичні характеристики елементів;

- розрахункові формули;

- теоретичний матеріал по даному розділі курсу в обсязі приведених контрольних питань.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Мети виконання лабораторних робіт з курсу "Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів" є вивчення конструкції, принципу дії й експериментальне визначення основних характеристик датчиків і пристроїв, застосовуваних в автоматичних системах контролю і регулювання.

Перед виконанням лабораторної роботи слід:

1. Ознайомитися по дійсному керівництву і додатковим матеріалам, зазначеним у ньому, із призначенням, конструкцією, принципом дії, характеристиками й галуззю застосування досліджуваного пристрою.

2. Ознайомитися з лабораторним стендом і його окремими елементами.

3. Визначити характеристики досліджуваного пристрою відповідно до  методики і порядку проведення роботи.

4. Скласти звіт про виконану роботу.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

1. Магнітні підсилювачі

Магнітні підсилювачі служать для посилення електричних сигналів.

Принцип їхньої дії заснований на використанні нелінійної залежності магнітної проникності феромагнітних матеріалів для перемінного струму від величини підмагничуваного постійного струму, що дозволяє за рахунок малих змін керуючого струму одержувати значні зміни потужності в навантаженні.

Найпростіший магнітний підсилювач (рисунок 1.1, а) складається з замкнутого феромагнітного сердечника, на якому розміщені керуюча WУ і робоча WР обмотки.

Рисунок 1.1 - Схеми магнітних підсилювачів:

а) найпростішого; б) із зовнішнім зворотним зв'язком; в) із внутрішнім зворотним зв'язком

На керуючу обмотку подається посилюваний сигнал UУ постійного струму. Послідовно з робочою обмоткою включене навантаження RН, що є виходом підсилювача. Ланцюг робочої обмотки одержує живлення від мережі перемінного струму.

Похожие материалы

Информация о работе