Методичні вказівки до виконання курсового проекту по дисципліні "Елементи й пристрої автоматики", страница 4

Перелік посилань розміщають безпосередньо після основного тексту пояснювальної записки. Він повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні проекту. Джерела необхідно розташовувати в порядку посилань у тексті. Відомості про джерела включених у переліки необхідно приводити відповідно до [13].

5. Правила оформлення курсового проекту.

Пояснювальна записка повинна бути написана розбірливим почерком або виконана машинописним (машинним) способом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 через 6.5мм із висотою букв і цифр не менш 1.8мм. Розміри полів: верхнє, ліве й нижнє не менш 20мм, праве - не менш 10мм. Пояснювальна записка повинна бути оформлена відповідно до вимог [14].

Креслення й схеми графічних частин проекту повинні бути виконані на двох аркушах формату А1, на кожному з яких розташовують по двох креслення формату А2 (див. п.2.2), креслення виконується відповідно до вимог стандартів ЕСКД.

6. Література, що рекомендує.

1.  Проектування систем контролів й автоматичного регулювання металургійних процесів: Навчальний посібник для Вузов/Г.М. Глинков, В.А.Маковский, С.Л. Лотман, М.Р. Шапировский. - 2-і видання, перероблене й дописане - М.: Металургія, 1886. - 352с.: іл.

2.  Проектування систем автоматизації технологічних процесів: Довідковий посібник А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев; за редакцією А.С. Клюева - 2-і видання перероблене й доцент - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 462с.: іл.

3.  Сєров Ю.В. метрологічне забезпечення технологічних процесів у чорній металургії (метрологія й інформатика): довідник у двох книгах. Кн. 1 - М.: Металургія, 1993, - 272с.: іл.

4.  Сєров Ю.В. Метрологічне забезпечення технологічних процесів у чорній металургії (метрологія й інформатика): довідник у двох книгах. Кн. 2 - М.: Металургія, 1993 - 352с.: іл.

5.  Проектування систем автоматизації в металургії: Довідник/ В.Р. Коендзовский, В.Ф. Лебедкин, Б.М. Мирів й ін..- М.: Металургія, 1983, - 304з: іл.

6.  Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в агломераційних і сталеплавильних цехах. Підручник доц Вузов. - М.: Металургія, 1981. - 306с.: іл.

7.  Налагодження засобів вимірів і систем технологічного крнтроля. Довідковий посібник/Клюев А.С., Л.М. Пин, Е.И. Коломиец, С.А. Клюев. Під ред. Клюева А.С. - 2-і изд. перероблене й доповнене - М.: Энергоатомиздат, 1990 - 400с.: іл.

8.  Налагодження засобів автоматизації й автоматичних систем регулювання: Довідковий посібник/ А.С. Клюев, А.Т. Лебедєв, С.А. Клюев, Л.Г. Товарнов; Під ред. А.С. Клюева - 2-і изд. перероблене й доповнене - М.: Энергоатомиздат, 1989 - 368с.: іл.

9.  Чистяков В.С. Короткий довідник по теплотехнічних вимірах. - М.: Энергоатомиздат, 1990 - 320с.: іл.

10.Чистяков С.Ф. Проектування, монтаж й експлуатація систем керування теплотехнічними об'єктами. Підручник для Вузов - М.: Енергія, 1980 - 280с.: іл.

11.Бухоніна Л.В., Гитлин Л.Д., Шершевер М.А. й ін. Вимір і контроль технологічних параметрів металургійних процесів. - К.: Техніка, 1984 - 183с.: іл.

12.Клюев А.З,, Глазов Б.В., Миндин М.Б., Клюев С.А. Техніка читання схем автоматичного керування й технологічного контролю. Під ред. Клюева А.З, - 3-і изд. перероблене й доповнене - М.: Энергоатомиздат, 1991 - 432с.: іл.

13.ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1 - 84

14.ДСТУ 3008 - 95

15.Климовицкий М.Д., Шишкинский В.И. Прилади автоматичного контролю в металургії. - М.: Металургія, 1979 - 296с.: іл.

16.Пиріжників В.Е., Каблуковский А.Ф. Автоматизація контролю й керування электросталеплавильными установками. - М.: Металургія, 1974 - 208с.: іл.

17.Кручинин А.М., Махмудов К.М., Миронов Ю.М. й ін. Автоматичне керування элетротермическими установками. Підручник для Вузов. Під ред. Свенчанского А.Д. - М.: Энергоатомиздат, 1990 - 416с.: іл.

18.Фарнасов Г.А., Рабинович В.Л., Егоров А.В. Електроустаткування й елементи автоматизації електроплавильних установок. - М.: Металургія, 1976 - 336с.: іл.

Зміст

1.  Мета й завдання курсового проектування...………………………......3

2.  Обсяг і зміст курсового проекту...…………………………..................3

3.  Послідовність роботи над проектом...………………………................4

4.  Методичні вказівки по виконанню курсового проекту.........................5

4.1 титульний аркуш і завдання...……………………………………....5

4.2 реферат...…………………………………………………………......5

4.3 зміст...……………………………………………………...................5

4.4 введення...……………………………………………………………5

4.5основна частина...…………………………………………………....5

      4.5.1 аналіз технологічного процесу...……………………..............5

      4.5.2 розробка функціональної схеми виміру,

контролю й автоматизації технологічного процесу.………………….6

      4.5.3 розробка принципової схеми автоматичного                                                                                               регулювання...………………………………………………………......8

      4.5.4 вибір і розрахунок сужающего пристрою й регулювального органа...………………………………………………………………….9

      4.5.5 вибір виконавчого механізму ...……………………..............9

4.6 Висновок...…………………………………………………….........10

4.7 Перелік посилань...…………………………………………………10

      5.Правила оформлення курсового проекту...…………………………....11

      6. Література, що рекомендує...…………………………………………..12

          Додаток...…………………………………………………………..........14

Додаток 1.

Приклад оформлення реферату курсового проекту.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка - 40с., малюнка - 2, таблиця - 1, джерел - 10, додатка - 2, графічна частина - 2 аркуші формату А1.

Методична піч, температурний режим, об'єкт автоматизації, функціональна схема, параметри контролю, технічні засоби, замовлена специфікація.

Об'єктом розробки є система виміру, контролю й автоматичного керування режимом роботи методичної печі.

Ціль роботи - розробка проектної документації для створення САР температурним режимом у зварювальній зоні методичної печі на базі мікропроцесорної техніки.

На основі аналізу методичної печі як об'єкта автоматизації була обрана централізована одноуровневая структура керування, наведений список параметрів, що підлягають автоматичному контролю, регулюванню й сигналізації, а також зазначена припустима погрішність виміру цих параметрів. Обрано структуру й технічні засоби для реалізації локальної САР. Виконано розрахунки регулювального органа й вибір виконавчого механізму. Розроблено документацію за замовленням технічних засобів і монтажу локальної САР.