Методичні вказівки до виконання курсового проекту по дисципліні "Елементи й пристрої автоматики", страница 2

4.4. Введення.

У введенні викладається призначення й обсяг застосування розробки, оцінка сучасного стану розв'язуваного завдання, обґрунтування розробки.

4.5. Основна частина.

4.5.1. Аналіз технологічного процесу.[1,6]

При розробці автоматичної системи керування технологічним процесом одним з найважливіших етапів процесу синтезу системи є аналіз технологічного процесу як об'єкта керування, тобто виявлення структури процесу, визначення вхідне й вихідне змінних, знаходження математичних залежностей між вхідними й вихідне змінними, що описують поводження технологічного процесу.

Знайомство з особливостями теплового й технологічного режимів автоматизуючого агрегату починають із вивчення відповідних теплотехнічних і технологічних інструкцій. При вивченні інструкцій і знайомстві з агрегатом у виробничих умовах необхідно виявити основні параметри процесу, що визначають його продуктивність й економічність, схоронність і довговічність агрегату, безпека праці обслуговуючого персоналу. Контролю й автоматичному регулюванню цих параметрів повинне бути приділене основна увага.

Так, наприклад, розрахунку сужающих пристроїв для виміру витрати й регулювальних органів передує заповнення аркушів вихідних даних. Ці вихідні дані можуть бути отримані частково шляхом спостережень і вимірів на агрегаті (довжини, діаметри, місцеві опори й конфігурація трубопроводів, максимальні, середні й мінімальні витрати, параметри вимірюваного й контрольованого середовища, припустимі втрати тиску).

У процесі аналізу технологічного контролю визначають:

·  технологічні параметри, що підлягають контролю й регулюванню;

·  межі виміру й регулювання технологічного параметра;

·  умови роботи засобів контролю й автоматизації;

·  способи надання інформації про стан технологічного процесу й устаткування;

·  керуючий вплив (ті із вхідних змінних, які можна змінювати, домагаючись певної мети, наприклад, заданих характеристик вихідного продукту);

·  вплив, що обурює (ті вхідні змінні, які неможливо змінювати яким-небудь образом), що обурюють впливи підрозділяються на контрольовані й неконтрольовані.

При аналізі технологічного процесу як об'єкта керування проводиться класифікація вхідних і вихідних змінних і з'ясовується якісний взаємозв'язок між ними на основі апріорних відомостей про об'єкт. Після цього можна перейти до кількісних характеристик статичних і динамічних властивостей об'єкта, для чого необхідно одержати математичний опис об'єкта керування.

4.5.2. Розробка функціональної схеми виміру контролю й автоматизації технологічного процесу.

Функціональна схема автоматизації технологічного процесу розробляється для роз'яснення окремих процесів, що протікають у системі або її функціональних елементах, і ролі окремих елементів у цих процесах.

До складання функціональних схем проступають після докладного вивчення об'єкта автоматизації. Схеми встановлюють параметри об'єкта, що підлягають контролю, регулюванню, сигналізації, і межі їхнього виміру, основні технічні засоби автоматизації й визначення способів передачі інформації, взаємозв'язок між засобами автоматизації і є основним вихідним матеріалом для розробки всіх інших документів проекту автоматизації

У процесі складання функціональних схем здійснюють:

·  вибір методів виміру технологічних параметрів;

·  вибір основних технічних засобів автоматизації, що найбільше повно відповідають пред'явленим вимогам й умовам роботи об'єкта;

·  визначення приводів виконавчих механізмів регулюючих і запірних органів технологічного встаткування, керованого автоматично або дистанційно;

·  розміщення засобів автоматизації на щитах, пультах, технологічному встаткуванні й трубопроводах і т.п. і визначення способів подання інформації й стани технологічного процесу й устаткування.

                Функціональну схему виконують у вигляді креслення, на якому схематично умовними позначками показують технологічне встаткування, комунікації, органи керування й засобу автоматизації із вказівкою зв'язків між технологічним устаткуванням і засобами автоматизації, а також зв'язків між окремими функціональними блоками й елементами автоматики.

На технологічних трубопроводах звичайно показують ту регулюючу й запірну арматури, що безпосередньо бере участь у контролі й керуванні процесом, а також ту, котра потрібна для визначення відносного розташування місць відбору імпульсів і пояснення необхідності вимірів.

Термометри, сужающие пристрою витратомірів, добірні пристрої газоаналізаторів і солемеров й інші вимірювальні перетворювачі, а також виконавчі механізми й регулювальні органи, зображуються на технологічних лініях безпосередньо в місць виміру.

У нижній частині функціональної схеми зображуються прилади й апаратури, установлювані на щитах, пультах або по місцю. Смуги пультів, центрального й іншого щитів (якщо вони є) розташовуються нижче щита оператора.

Всім приладам і засобам автоматизації привласнюються позиційні позначення, що складаються із двох частин: цифрового позначення, що привласнює комплекту або функціональній групі, і буквених індексів - малих літер російського алфавіту, що привласнюють кожному елементу функціональної групи в порядку алфавіту залежно від послідовності проходження сигналу - від пристрою одержання інформації до пристрою впливу на керований процес (наприклад, прийомний пристрій - датчик, вторинний перетворювач, задатчик, регулятор, покажчик положення, виконавчий механізм, регулювальний орган).

Щоб уникнути різночитань букви «з» й «про», що мають накреслення, схожі на накреслення цифр, не застосовують.

Прилади й засоби автоматизації на функціональних схемах рекомендується показувати умовними позначками по ОСТ 36-27-77, відповідно до якого графічне зображення складається з його звичайного символу й буквеного зображення, що вписує в його, що містить позначення регульованої величини й функціональних ознак приладу. Порядок розташування літерних позначень у верхній частині (ліворуч праворуч) наступний: позначення основної вимірюваної величини; позначення, що уточнює (якщо необхідно) основну вимірювану величину; позначення функціональної ознаки приладу. Функціональні ознаки (якщо їх трохи в одному приладі) повинні бути розташовані в наступному порядку: I R C S A (показання, реєстрація, регулювання, вмикання-відключення, сигналізація).