Методичні вказівки до виконання курсового проекту по дисципліні "Елементи й пристрої автоматики"

Страницы работы

Содержание работы

Кафедра електронних систем

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛІНІ

«ЕЛЕМЕНТИ Й ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ»

(для студентів спеціальності 6.090 800 «Електронні системи»)

                                               Затверджено

                                                                на засіданні кафедри

                                                              електронних систем.

                                                    Протокол №          від        

                                                    Рекомендовано

Методичною радою ДонДТУ

                                                               Протокол №          від

Алчевськ

2006

УДК 681.5

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту по дисципліні «Елементи й пристрої автоматики» (для студентів спеціальності 6.090 800 «Електронні системи»)/укладач: Потапов В.Д. - Алчевськ, ДонДТУ,  2006р. -           с.

Методичні вказівки включають 5 розділів, у яких викладені: ціль проектування; обсяг і структура курсового проекту; вимоги до змісту й оформлення; методичні вказівки по виконанню проекту.

Укладач:                                                         Потапов В.Д., доцент

              Відповідальний

                       за випуск:                                                      Паэранд Ю.Э., доцент

              Відповідальний редактор:

1.  Мета й завдання курсового проектування

Курсове проектування відіграє більшу роль у розвитку навичок самостійної роботи студентів, сприяє закріпленню, поглибленню й узагальненню знань, отриманих студентами за час навчання й застосуванню цих знань при комплексному рішенні конкретного інженерного завдання.

Виконуючи проект, студент повинен на практиці засвоїти правила оформлення документації, навчитися користуватися довідковою літературою, стандартами, типовими проектними матеріалами й каталогами.

Ціль курсового проекту: навчити майбутнього фахівця систематизувати свої знання при проектуванні й конструюванні, надати йому можливість виявити свої здатності як винахідника й підготувати його до дипломного проектування.

Завдання курсового проекту: вивчити технологічний процес; навчитися розробляти й обґрунтовувати функціональні схеми контролю й автоматизації, освоїти техніку складання монтажних креслень, замовлених специфікацій, пояснювальної записки й виробити навички публічного захисту ухвалених рішень.

2. Обсяг і зміст курсового проекту

Курсовий проект складається з пояснювальної записки обсягом (30-40) сторінок і графічної частини, що складає із двох аркушів формату А1.

2.1. Структура пояснювальної записки:

·  титульний аркуш (1с);

·  завдання(1с);

·  реферат (1с);

·  зміст (1-2с);

·  введення (1с);

·  основна частина (20-25с);

·  висновок (1с);

·  додатка (5-10с).

Основна частина пояснювальної записки включає наступні розділи:

·  короткий огляд об'єкта керування (3-4с);

·  обґрунтування структури системи контролю, виміри й автоматизації об'єкта (1с);

·  розробка функціональної схеми контролю, виміри й автоматизації об'єкта (2-3с);

·  обґрунтування вибору засобів контролю, виміри й автоматизації локальної САУ (4-5с);

·  розробка функціональної схеми контролю, виміри й автоматизації локальної САУ (1-2с);

·  вибір і розрахунок регулювального органа й виконавчого механізму (3-5с);

·  одержання необхідної характеристики регулювального органа (1-2с).

2.2. Структура графічної частини:

·  функціональну схему контролю, виміри й автоматизації об'єкта (А2) і принципову схему зовнішніх з'єднань локальної САУ (А2);

·  монтажне креслення установки датчика на технологічному встаткуванні (А2) і креслення зчленування регулювального органа з виконавчим механізмом (А2).

3. Послідовність роботи над проектом і контроль його виконання

На першому тижні семестру викладач видає кожному студентові індивідуальне завдання на виконання проекту. У завданні вказується тема й перераховуються поставлені перед студентом завдання, приводиться календарний план, установлюється обсяг пояснювальної записки й графічної частини, приводиться список рекомендує литературы, що.

У процесі виконання проекту керівник проводить консультації з питань виниклим у студентів у процесі проектування, і контролює якість і своєчасність виконання складових частин проекту в соответвии з календарним планом і графіком самостійної роботи студентів.

Для одержання підвищеної оцінки кожна складова частина проекту повинна бути подана на перевірку не пізніше строку, зазначеного в календарному плані.

По закінченні проекту студент підписує його й надає керівникові. Якщо проект задовольняє пропонованим до нього вимогам, керівник допускає його до захисту, про що на пояснювальній записці робиться відповідний запис.

Захист курсового проекту проводиться в присутності студентів групи перед комісією, що складається з викладачів кафедри й керівника проекту.

На захисті студент робить коротке (близько 5хвилин) повідомлення по темі й основному змісті проекту й відповідає на питання комісії.

Курсовий проект оцінюється по стобальній системі залежно від рівня його виконання й захисту.

4. Методичні вказівки по виконанню проекту

4.1. Титульний аркуш і завдання.

Титульний аркуш виконується відповідно до встановленій формі для всіх курсових проектів. Завдання оформляється на спеціальному бланку відповідно темі проекту.

4.2. Реферат.

Реферат курсового проекту повинен містити відомості про обсяг пояснювальної записки (кількість сторінок) і графічної частини (кількість і формат аркушів), кількості ілюстрацій, таблиць, використовуваних джерелах літератури, ключових словах і словосполученнях, що характеризують зміст проекту (від 5 до 10), текст реферату.

Текст реферату повинен містити: об'єкт розробки, ціль роботи, види розробок, отримані результати і їхня новизна, основні конструктивні й технологічні характеристики.

Стиль і послідовність викладу інформації в рефераті наведені в додатку 1.

4.3. Зміст.

Зміст включає номери й найменування розділів і підрозділів пояснювальної записки із вказівкою сторінок, на яких вони починаються. Зміст включають у загальну кількість сторінок пояснювальної записки.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
86 Kb
Скачали:
0