Анотація навчального курсу "Практикум з експертизи текстів ЗМІ", структура навчальної дисципліни

Страницы работы

Содержание работы

АНОТАЦІЯ

навчального курсу «Практикум з експертизи текстів ЗМІ»

для спеціалізації «Соціокультурна аналітика» 4 курс.

Експертна діяльність в сучасному суспільстві, що різними дослідниками характеризується як суспільство інформаційне, комунікативне, інформаціональне тощо, важливим своїм елементом має експертизу текстів ЗМІ. Розвинутий дискурс юридичної кваліфікації текстів ЗМІ (до якої часто звертаються в юридичній практиці) сусідить зі слабко опрацьованим та розробленим полем соціокультурної експертизи цих текстів.

В той же час соціокультурна експертиза завдяки своїй комплексності (поєднанню можливостей та методів юридичної, соціологічної, політичної, економічної, культурної тощо експертиз) дозволяє більш широко поглянути як на історичні, культурні, контекстуальні передумови конкретного тексту, так і на можливі наслідки його існування та поширення. З цієї точки зору соціокультурна експертиза текстів ЗМІ є важливим інструментом, що дозволяє розглянути довільно взятий текст (поза залежністю від його жанрової специфіки – політично-аналітична стаття, рекламне повідомлення, сюжет новин, матеріал «жовтої преси», економічна аналітика, політичний блог, інтерв’ю тощо) у нерозривності його контекстуальних, інтертекстуальних, соціокультурних зв’язків.

Курс орієнтований на випрацювання практичних навичок експертного аналізу текстів ЗМІ, тож будь-яка тема курсу є симбіозом короткого теоретичного огляду з практичним завданням чи спробою практичної реалізації набутих теоретичних знань.

Метою навчального курсу є формування у студентів комплексної компетенції з експертизи текстів засобів масової інформації, що передбачає конструювання корпусу теоретичних знань з методів експертизи текстів ЗМІ, практичних вмінь використання цих знань та постійних навичок специфічного експертного дослідження текстів ЗМІ в контексті дотримання всіх епістемологічних, теоретичних, праксеологічних та аксіологічних вимог до експертизи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- епістемологічні та теоретичні основи експертної діяльності;

- етичні засади експертної діяльності (взагалі та відносно текстів ЗМІ);

- загальні принципи та правила формулювання експертних оцінок;

- способи виразів сенсів в текстах та проблеми (від)творення соціального світу словом;

- специфіку експертної діяльності (у співставленні з дослідницькою, консультативною, оціночною, іншими видами пізнавальної діяльності).

вміти:

- здійснювати класифікацію та кваліфікацію текстів ЗМІ;

- ставити експертно вирішувані питання та проблеми в світлі експертизи текстів ЗМІ;

- конструювати програму експертного дослідження, визначати основні етапи та проблеми експертного дослідження;

- здійснювати міждисциплінарний експертний аналіз та кваліфікацію текстів ЗМІ (з точок зору соціальної, культурної, релігійної, юридичної, політичної тощо);

- формулювати програмні засади та здійснювати метаекспертизу (експертизу результатів експертної діяльності).

Попередні умови для вивчення курсу: курс читається студентам, що успішно ознайомились з наступними навчальними дисциплінами: основи соціології, історія соціології, філософія, історія філософії, методи соціологічних досліджень, а також курси з теорії та практики соціокультурної експертизи.

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Тема 1. Живучи в експертократичному світі: місце, специфіка та поліаспектність експертизи ЗМІ

2

2

Тема 2. Теоретико-методологічні, критеріальні та ціннісні аспекти соціокультурної експертизи текстів ЗМІ

2

2

Тема 3. Юридична експертиза текстів ЗМІ: можливості та обмеження

2

2

Тема 4. «Дія словом», «влада номінації» та психолінгвістика

2

2

Тема 5. Експертизи різноманітних жанрів ЗМІ: загальні засади та специфічні відмінності

2

2

Тема 6. Експертиза політичних текстів

2

2

Тема 7. Проблеми експертизи рекламних матеріалів

2

2

Тема 8. Представлення результатів експертної діяльності: відповідальність, доступність, етичність, інформативність

2

2

Тема 9. Метаекспертиза: симулякр чи необхідність?

2

2

Усього годин

18

18

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Усього годин

Похожие материалы

Информация о работе