Планування процесів створення та освоєння нової продукції, страница 3

Дві послідовні роботи, що мають загальну вершину - подію, утворюють суміжні роботи.

Роботи, що виходять з однієї вершини - події (або входять в одну вершину), називаються паралельними.

Будь-яка послідовність робіт у сітці, в якій кінцева подія кожної роботи збігається з початковою подією наступної за нею роботи, називається шляхом.

Повний шлях (Lп) - безперервна послідовність виконання робіт від початкової до завершальної події.

На СГ може бути декілька повних шляхів, які об’єднують різні види робіт.

Критичний шлях (Lкр) - максимальний за тривалістю повний шлях. Критичний шлях позначається на СГ жирними (або подвійними) лініями.

Для СГ на рис. 4.1 значення повних і критичного шляхів дорівнюють:

L1= 2+5+4+4 = 15 (дн.)

L2= 4+3+3+4 = 14 (дн.)

L3= Lкр =2+8+3+4 = 17 (дн.)

Різниця між довжиною критичного шляху і довжиною будь-якого повного шляху визначає повний резерв часу цього шляху R (L)

R(L)= Lкр – Lп.                                                                                                                                  (4.10)

Резерв часу шляху показує, наскільки може збільшитися тривалість усіх робіт, що лежать на цьому шляху, без істотного впливу на термін виконання розробки в цілому.

R (L1) = 17 – 15 = 2 (дн.)

R (L2) = 17 – 14 = 3 (дн.)

R (L3) = 17 – 17 = 0 (дн.)

Тривалість роботи позначається через tij, де i, j – коди попередньої та подальшої подій.

Правила побудови сітьових графіків

1 Вихідну подію слід розміщати в лівій, а завершальну подію в правій частині СГ.

2 Стрілки-роботи необхідно направляти зліва направо і по можливості так, щоб вони не перетинали одна іншу.

3 При нумерації подій необхідно кодувати їх так, щоб наступна подія набувала зростаючого номера, тобто якщо номер попередньої події i, а подальшої j, то завжди j>i.

4 На СГ не повинно бути замкнених контурів - «циклів», тобто шляхів, що сполучають деяку подію з нею самою.

5 У сітці не повинно бути «тупиків», тобто подій, з яких не виходить жодна робота (звичайно, якщо це не завершальна подія).

6 Якщо на СГ необхідно зобразити паралельно виконувані між однаковими подіями роботи, то ці роботи не повинні мати однакового шифру. Необхідно ввести додаткову подію і фіктивну роботу.

7 Фіктивна робота повинна вводитися і при зображенні так званих диференційовано - залежних робіт, тобто робіт, які мають складні опосередковані зв’язки.

Основні розрахункові характеристики (параметри) СГ

До основних розрахункових характеристик (параметрів) сітьового графіка належать: величина критичного шляху, резерви часу здійснення подій і резерви часу виконання робіт. Ці параметри є вихідними для аналізу та оптимізації СГ.

Резерви часу існують в СГ у всіх випадках, коли є більше ніж один шлях різної тривалості.

Резерв часу здійснення події - проміжок часу, на який може бути відстрочене настання цієї події без порушення термінів розроблення в цілому.

Резерв часу здійснення події (Ri) визначається як різниця між найбільш пізнім терміном здійснення цієї події () і найбільш раннім терміном його здійснення ()

.                                                                                              (4.11)

Найбільш ранній термін здійснення події «i» (мінімальний час, необхідний для здійснення події «) визначається як максимальний шлях від вихідної події (1) до події, що розглядається (i),

.                                                                                 (4.12)

Приклад розрахунку (для СГ на рис. 4.1)

                                                                  max L(1-2-5)=2+8 =10 дн.

                                                                  max L(1-2)=2 дн.

                                                                  max L(1-3)=3 дн.

Найбільш пізній термін здійснення події «i» (максимально допустимий час здійснення події «) визначається як різниця між довжиною критичного шляху і шляху максимальної тривалості, від даної події (i) до завершальної події (С):

.                                                                                        

Приклад розрахунку (для СГ на рис. 4.1):

.

.

.

Результати розрахунків резервів часу подій для СГ, наведеного на рис. 4.1, представлені в табл. 4.7.

Таблиця 4.7 - Результати розрахунків резервів часу подій

Події, що лежать на критичному шляху, не мають резервів часу!

Повний резерв часу роботи (Rповн.ij)це максимальний час, на який можна збільшити тривалість даної роботи, не змінюючи при цьому тривалості критичного шляху,

.                                  

Якщо повний резерв часу роботи використовувати частково або повністю для збільшення її тривалості, то відповідно зменшиться резерв часу решти всіх робіт, що знаходяться на цьому шляху.

Вільний резерв часу роботи (Rвільн.ij) максимальний час, на який можна збільшити тривалість роботи або відстрочити її початок, не змінюючи при цьому ранніх термінів початку подальших робіт, за умови, що початкова подія цієї роботи настала в свій ранній термін:

.                                  

Вільний резерв часу не впливає на резерви часу інших робіт.

Резерви часу робіт, особливо вільний резерв, дозволяють маневрувати термінами початку і закінчення робіт, їх тривалістю.

Для СГ на рис. 4.1 розрахуємо резерви часу робіт, результати розрахунків занесемо в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 - Результати розрахунків резервів часу робіт

Роботи, що лежать на критичному шляху, не мають резервів часу!

Перш ніж використовувати СГ як інструмент управління ходом робіт, необхідно провести його аналіз і оптимізацію.

Аналіз СГ проводиться з метою: перевірки правильності оцінки часу критичних робіт і робіт, що мають мінімальні резерви часу; порівняння встановленого терміну виконання комплексу робіт з термінами, які отримані в результаті розрахунку часових параметрів СГ.

Основою для оптимізації СГ є критичний шлях і резерви часу.

Під оптимізацією сітьового графіка розуміють послідовне перетворення сітки, що приводить до поліпшення організації виконання комплексу робіт, раціональнішого використання обмежених ресурсів з урахуванням термінів виконання робіт.

Оптимізація проводиться за рахунок:

-  перерозподілу резервів часу між критичними роботами і роботами, що мають мінімальні резерви часу, що означає перерозподіл в розумних межах матеріальних і трудових ресурсів між зазначеними роботами (технічно однорідними і виконуваними в один час);

-  прискорення виконання робіт критичного шляху за допомогою залучення додаткових ресурсів;

-  паралельного виконання робіт критичного шляху (якщо дозволяє технологія);

-  зміни технології виконання робіт.