Організація економічного аналізу. Методика виявлення і підрахунку резервів в економічному аналізі

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2 «Організація економічного аналізу»

Економічна інформація – це дані показники, які характеризують роботу підприємства.

Вимоги до екон. Інформації :

-  об’єктивність;

-  єдність інформації в планових та облікових договорів;

-  відсутність дублювання інформації;

-  достатність інформації для оперативного управління;

-  швидке отримання аналітичного комплекту.

Види економічної інформації:

1)  За функціями управління: планова, оперативна, бухгалтерська, статистична.

2)  За стадіями управління: нормативна, планова, облікова.

3)  За місцем утворення: внутрішня, зовнішня.

4)  За рівнем доступності: конфіденційна, відкрита.

5)  За стадіями перетворення: вхідна, вихідна.

6)  За стабільністю: постійна, умовно-постійна, змінна.

7)  За насиченістю: достатня, недостатня, надлишкова.

8)  За ознакою: кількісна, якісна.

9)  За способом фіксації: усна, документальна.

Фактори діяльності підприємства:

1)  -об’єктивні (не підлягають сумніву); - суб’єктивні.

2)  –залежать від діяльності підприємства; - не залежать від діяльності підприємства.

3)  За внутрішніми факторами: кількісні, якісні.

4)  За економічним змістом: виробничо-економічні, соціально-економічні.

5)  За способом визначення впливу: прямі, розрахункові.

6)  За порядком дії: фактори1,2 порядків.

7)  За рівнем деталізації: прості ,складні.

8)  За часом дії: постійні, тимчасові.

9)  За рівнем залучення резервів: інтенсивні, екстенсивні.

10) За рівнем охоплення: загальні, специфічні.

11) За об’єктом маркетингового середовища: науково-технічні, природні, демографічні, політичні.

Тема3 «Методика виявлення і підрахунку резервів в економічному аналізі»

Резерви- це запаси ресурсів, сировини, матеріалів ,які необхідні для безперервної роботи підприємства, вони створюються на випадок додаткової потреби в них; це можливості збільшення ефективності виробництва.

Економічна суть резервів підвищення вир-ва полягає в найбільш повному та раціональному використанні потенціалу, що постійно зростає заради отримання більшої кількості високоякісної продукції при найменших затратах живої та опредметненої праці на одиницю продукції.

Класифікація резервів:

1)  За просторовою ознакою: внутрішньогосподарські(ті, які виявляються та можуть бути використані тільки на досліджув. під-ві. Напр: втрати робочого часу, втрати матеріальних ресурсів), галузеві(ті, які можуть бути виявлені на рівні галузі. напр:виведення нових сортів, нового обладнання), регіональні(можуть бути виявлені і використані в рамках географічного району. Напр.: використання місцевої сировини ,топлива), загально-державні(ліквідація диспропорцій у розвитку різних галузей, зміна форм власності).

2)  За признаком часу: не використані(втрачені можливості збільшення ефективності вир-ва відносно плану або досягнень науки), поточні(це можливості покращення результатів господ. Діяльності, які можуть бути реалізовані протягом найближчого часу. Повинні бути комплектними, тобто збалансованими по трьох моментах праці), перспективні(розрах. На довгий період і ії використання пов’язане із значним капітальним вкладенням, впровадження нових досягнень научно-техн. Прогресу, зміною технологій вир-ва, спеціалізацією).

3)  За стадіями життєвого циклу: перед виробничі, експлуатації, утилізація виробу.

4)  За стадіями процесу вир-ва: у сфері передвир-ва, у сфері обігу.

5)  За видами ресурсів: резерви земельних угідь, основних засобів вир-ва, предметів праці, трудових ресурсів.

6)  За характером впливу на результати вир-ва: екстенсивні(резерви додаткових ресурсів), інтенсивн(пов’язані з використанням нової техніки, технологіїі.

7)  За способом виявлення: -явні(резерви, які легко виявити за бухгалтерською звітністю. Вони діляться: безумовні(резерви, які пов’язані з недопущенням безумовних втрат сировини і робочого часу і відображаються у звітності-нестача та псування про. Матеріалів на складах, виробничий брак і втрати від списання боргів і заплачені штрафи), умовні(перевитрати всіх видів ресурсів в порівнянні з діючими пормами на під-ві);

приховані(ті, які пов’язані з впровадженням досягнення наук.-техн. Прогресу і передового досвіду але не були передбачені планом )

8) За часом виявлення: не враховуються при розрахунку планів(це втрачені можливості підвищення ефективності вир-ва, які існували в момент затвердження планів, але не враховані); виникли після затв. плану

Принципи організації пошуку і підрахунку резервів:

-  пошук резервів повинен носити науковий характер та базуватися на знаннях екон.законів, досягнення науки і передової практики;

-  пошук резервів повинен бути комплексний та систематичний;

-  принцип запобігання повторного підрахунку;

-  забезпечення комплектності резервів;

-  резерви повинні бути економічно обґрунтованими, тобто при підрахунку резервів необхідно враховувати реальні можливості під-ва;

-  пошук резервів повинен бути оперативним;

-  пошук резервів не повинен бути дискретним, а планомірним;

-  резерви знаходяться тим повніше, чим більша кількість робітників різних професій приймає участь в цьому пошуку;

При попередньому визначенні напрямку пошуку резервів потрібно виділити провідні ланки або вузькі місця.

Способи визначення величини резервів:

формальний (при такому підході величина резервів визначається без ув’язування з конкретними заходами по їх освоєнню);

неформальний (спочатку визначається конкретні заходи, а потім розміри цих резервів. Є найбільш обґрунтованим методом).

Способи для підрахунку величини резервів:

-  метод прямого рахунку;

-  порівняння;

-  детермінованого факторного аналізу;

-  функційно-вартісного аналізу;

-  математичного програмування;

-   розрахунково-конструкторського аналізу.

Похожие материалы

Информация о работе