Фізичні основи класичної механіки: основні формули і приклади розв’язування задач, страница 2

Розв’язання.                                                               Розглянемо сили, що діють на кожний тягарець та на блок окремо.На кожний тягарець діють дві сили: сила тяжіння та сила пружності ( сила натягу нитки).

Направимо вісь Х вертикально вгору та запишемо для кожного тягарця рівняння руху (П закон Ньютона) в проекціях на вісь Х.

Для першого тягарця

     m1а= T1 - mg ,                (1)

для другого

m2а = m2 g - T2              (2)

Прискорення, з яким рухаються тягарці  m1 і  m2  однакові, тому що тягарці зв’язані ниткою і складають одну систему. На блок діють Т1 і Т2. Вони приводять до обертання блоку під дією моментів цих сил. Запишемо рівняння обертального руху

(T12 - T11 )r = I  e                 (3)

де    - момент інерції блоку,  a e = - кутове прискорення.

          Згідно третьому закону Ньютона Т1 = Т11, а Т2 = Т12.

          Комбінуючи рівняння (1), (2) і (3), знаходимо

{(m2g - m2а) - (m1g + m1а)} r = mr2     (4)    

звідки

a =                     (5)

Після обчислень одержимо  а = 2,88 м/с2                       

          Приклад 4. Вантаж масою m1 = 200 кг ковзає по ідеально гладкій похилій площині довжиною l = 2  м на нерухомий візок з піском і застряє в ньому. Візок з піском масою  m2 = 80  кг може вільно (без тертя) рухатись по рейках в горизонтальному напрямку. Визначити швидкість U  візка з вантажем. Кут, який утворює похила площина з рейками, дорівнює a = 30о.

                                                           Розв'язання.                                                                                                                        При розв'язанні цієї задачі використовується два закони збереження - закон збереження імпульсу  та закон збереження енергії.

          Візок та вантаж розглянемо як систему двох непружно  взаємодіючих тіл. Ця система не є замкненою, бо на неї діють зовнішні сили: сили тяжіння m1g  та  m2g  та сила реакції N2 (див.рис.3), тому закон збереження імпульсу для системи вантаж - візок застосовувати не можливо. Але ж проекції названих сил на напрямок осі  х, яка співпадає з напрямком рейок, дорівнюють нулю, то проекцію імпульсу системи можно вважати постійною

Р = Р11,

де

          Р та Р - проекції імпульсу вантажу та візка з піском в момент падіння вантажу на візок;

Р1, Р12хї - ті ж величини після падіння вантажу.

          Тіла системи будемо вважати матеріальними точками і запишемо імпульси через їх маси та швидкості, маючи на увазі,

що імпульс візка до взаємодії з вантажем дорівнював нулю (візок покоївся)

                    Р = 0,

крім того після взаємодії обидва тіла системи рухались з однаковою швидкістю U:

m1V1x = (m1+m2) U,                         (2)

або

          m1V1cosa=(m1 +m2) U ,                 (3)

де   V1 - модуль швидкості вантажу перед падінням на візок;

       V1x = V1 cosa  - проекція цієї швидкості на вісь  х.

          Розв'яжемо останнє рівняння відносно U.

U = m1V1cosa / (m1 +m2)                               (4)   

          Модуль швидкості  V1 визначимо із закону збереження енергії

m1gh = m1V21,                                        (5)

де  h = lsina, звідки

V1 =             (6)

Підставимо вираз (6) в рівняння (4) тоді

U =

Після розрахунків знайдемо

          Приклад 5. Маховик у вигляді суцільного диску радіусом  R = 0,2 м та масою  m = 50 кг обертається з частотою   n1 = 480  хв.-1. Під дією сили тертя маховик зупинився через   t = 50 с. Визначити момент сили тертя.

          Розв'язання. Для розв'язування цієї задачі будемо використовувати основний закон динаміки обертального руху у вигляді

Mz = Iz   .  ,     

де      Mz - момент зовнішніх сил ( в данному випадку момент сили тертя);

          Iz - момент інерції маховика (суцільного диску), його визначимо за формулою

Iz = 1/2 mR2,

          Dw - змінення кутової швидкості, Dw =w2 - w1. Відомо, що  w  =2 p n, тоді

Dw = w 2 - w 1 = 2p n2 - 2pn1

Запишемо основний закон, підставивши вирази для  I та  Dw:

Mz =  pmR2(n2 - n1)/Dt

Перевіримо, чи дає отримана формула одиницю моменту сили.

   =  = 1кг.м.с-2 . 1 м. = 1 Н.м

          Знайдемо числове значення

          Mz == -1Н.м.

Знак мінус вказує, що момент сил тертя гальмує рух маховика.

          Приклад 6. Платформа уявляє собою диск радіусом R = 1,5 м і масою m1 = 180 кг. Вона обертається навколо вертикальної осі з частотою  n = 10 хв.-1. В центрі платформи стоїть людина масою m2= 60 кг. Яку лінійну швидкість  V відносно підлоги приміщення буде мати людина, якщо вона перейде на край платформи?

          Розв'язання. До системи людина - платформа можно застосувати закон збереження моменту імпульсу, тобто

Iz . w = const,                      (1)

де   Iz - момент інерції платформи з людиною відносно осі  Z. Момент інерції системи дорівнює сумі моментів інерції тіл, які входять до складу системи, тому в початковому стані

Iz =m1 . R2,                                                                                                         

момент інерції людини дорівнює нулю.

В  кінцевому стані Iz1 = 1/2 m1R2 +  m2R2

Перепишемо рівняння (1)

Iz . w = Iz1 . w1                 (2)

Запишемо ще раз закон збереження моменту імпульсу, враховуючи вирази для моментів інерції, а також маючи на увазі, що

w = 2pn, а  w1  = V/R          (де V - швидкість людини відносно підлоги),

1/2 m1 .  R2 . 2pn = ( 1/2 m1R2 + m2R2) . V/R.

З цього рівняння визначимо V .

       Після розрахунку одержимо V=  0,3 м/с.

Контрольна робота № 1

          101. Рівняння прямолінійного руху має вигляд

x = At + Bt2

де А = 3 м/с;  В = -0,25 м/с2. Накреслити графіки залежності координати і швидкості від часу.

          102. Рух матеріальної точки задано рівнянням

х = Аt + Bt2,

де  А = 4 м/с;  В = -0,5 м/c2.

          В який момент часу швидкість точки  V дорівнює нулю? Знайти координату і прискорення в цей момент.

          103. Автомобіль проїхав першу половину відстані з швидкістю 40 км/год, другу - з швидкістю 60 км/год. Знайти середню швидкість на всій відстані.

          104. Камінь падає з висоти h =1200 м. Який шлях  S пройде камінь за останню секунду свого падіння?

          105. Діти перекидаються м'ячем. На яку максимальну висоту він піднімається , якщо час польоту від хлопчика до хлопчика дорівнює 2 с?