Фізичні основи класичної механіки: основні формули і приклади розв’язування задач

Страницы работы

Содержание работы

1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ  

Основні формули

Кінематичне рівняння руху матеріальної точки (центра мас твердого тіла) вздовж осі  х

х = ¦(t),

де  ¦(t)  є деяка функція часу

    Проекція миттєвої швидкості на вісь  х

Vx =  dx / dt

    Проекція середньої швидкості на вісь   х

<Vx> =  D x / D t

  Проекція миттєвого прискорення на вісь   х

ах  = dVx  / dt

  Проекція  середнього прискорення на вісь  х

< ax> =   D  Vx /  D t

  Кінематичне рівняння руху матеріальної точки по колу

j=¦(t) при    r  =  R = const

 Модуль кутової швидкості

w=dj/dt

 Модуль кутового прискоренняя

e  = dw / dt

    Зв’язок між модулями лінійних та кутових величин, які характеризують рух точки по колу.

V = wR,     at  = eR,    a n = w2R,

де V - модуль лінійної швидкості;

аt - модуль тангенціального прискорення;

аn - модуль нормального прискорення.

Імпульс матеріальної точки масою m, яка рухається зі швидкістю  V, дорівнює

р= mV

Другий закон Ньютона,

dр/dt = F,

де  F -  результуюча сила.

Сили, які розглядаються в механіці

а) сила пружності

F = - kx,

де k  - коефіцієнт пружності;

х  - абсолютна деформація;

б) сила тяжіння

P = mg ;

в) сила гравітаційної взаємодії

F = G  (m1 m2 )/ r2,

де  G  - гравітаційна стала;

m1, m2 - маси взаємодіючих тіл;

r  - відстань між ними.

г) сила тертя (ковзання)

F = f  N,

де   f -  коефіцієнт тертя;

       N - сила нормального тиску.

          Закон збереження імпульсу

або для двох тіл ( і = 2)

,

де  V1  i V2 - швидкості тіл в початковий момент часу;

U1  та  U2 -  швидкості тих же тіл в кінцевий момент часу.

Кінетична енергія тіла, яке рухається поступово,

Т = mV2 / 2

або

T = p2 / 2m

Потенціальна енергія

а) пружнодеформованої пружини

П  = 1/2  KX2,

де  К  - коефіцієнт пружності;

Х  - абсолютна деформація;

б) гравітаційної взаємодії

П = - G  (m1 m2) / r,

де  G - гравітаційна стала;

     m1  та m2 - маси взаємодіючих тіл;

          r - відстань між ними;

          в) тіла, яке знаходиться в однорідному полі сили тяжіння Землі,

П = mgh,

де  g  - прискорення вільного падіння;

     h - висота тіла над рівнем, прийнятим за нульовий ( формула вірна при умові, що h << R - радіуса Землі.)

Закон збереження механічної енергії

Е = Т + П = соnst

Робота  А, звершена результуючою силою, визначається як міра змінювання кінетичної енергії матеріальної точки

А=D Т = Т2 - Т1

Основне рівняння динаміки обертального руху відносно нерухомої осі  Z.

MzIz . e,

де  Mz - результуючий момент зовнішніх сил, які діють на тіло, відносно осі  Z;

  e - кутове прискорення;

  Iz - момент інерції відносно осі обертання.

        Момент інерції деяких тіл масою  m відносно осі Z, яка проходить через центр маси:

     а) стержня довжиною  l відносно осі, яка перпендикулярна стержню,

I =ml2 ;

        б) обруча ( тонкостінного циліндра) відносно осі, перпендикулярної площині обруча (вісь  Z співпадає з віссю циліндра),

Iz= mR2,

де  R - радіус обруча (циліндра);

   в) диску радіусом  R відносно осі, перпендикулярної площині диску

I z= mR2.

Проекція на вісь Z моменту імпульсу тіла  Lz, що обертається відносно нерухомої осі Z,

Lz = Iz . wz,

де  wz - кутова швидкість тіла.

Закон збереження моменту імпульсу системи тіл відносно осі  Z

де  wi -кутова швидкість обертання системи тіл навколо осі  Z.

          Кінетична енергія тіла, яке обертається навколо осі   Z,

Т = 1/2 (Iz . v2z)      або             T = L2z / (2 Iz)

Релятивістська маса

m =,

де   mo -  маса спокою;  V - швидкість частинки; с - швидкість світла; причому повинна виконуватись умова  V » c.

          Релятивістський імпульс

р = mV =

Енергія релятивістської частинки

Е = mc2 = moc2  + Еk,

де Ек  - кінетична енергія частинки;  moc2 = Eo - її енергія спокою.

Зв’язок повної енергії з імпульсом релятивістської частинки

Е2 - р2с2 =  m2oc4

Зв’язок кінетичної енергії з імпульсом   релятивістської частинки

p =

Приклади розв¢язування задач

Приклад 1. Рівняння руху матеріальної точки вздовж осі х має вигляд

x = A + Bt + Ct3,

де      А = 2 м

          В = 1 м/с

          С = -0,5 м/c2

          Знайти координату Х, швидкість  Vx та прискорення  ах точки в момент часу  t = 2 c.

          Розв’язання. Координату Х визначимо, якщо підставимо в рівняння руху числові значення коефіцієнтів А, В, С та часу t;

Х = (2 + 1 . 2 - 0,5 . 23) м = 0

Миттєва швидкість відносно осі Х є перша похідна від координати по часу

Vx = dx/dt = B + 3Сt2

Прискорення точки визначимо, якщо знайдемо похідну від швидкості по часу

ах = dVx/dt = 6Сt

В момент часу  t = 2с

Vx = (1 - 3 . 0,5 . 22) м/с = -5 м/с

ах = 6 (-0,5) . 2 м/с2 = -6 м/с2

 

Приклад 2. Тіло обертається навколо нерухомої осі за законом

j = A + Bt + Ct2,

де      А = 10 рад,

          В = 20 рад/с,

          С = -2 рад/c2.

Визначити повне прискорення aточки, яка знаходиться на відстані r = 0,1 м від осі обертання, для моменту часу  t = 4 с.

Розв’язання. Повне прискорення a точки, що рухається по кривій лінії, можна визначити, як геометричну суму тангенціального прискорення at,  направленого по дотичній  до траєкторії, та нормального прискорення аn, що направлене до

 центру кривини траєкторії (рис.1)     

    взаємно перпендикулярні і тому модуль прискорення дорівнює

a                    (1)

Модулі тангенціального та нормального прискорень точок тіла, що обертається, можно визначити за формулами

at=  er,     a n = w2r,

 де   w - модуль кутової швидкості тіла,

 e-  модуль його кутового прискорення.

        Для повного прискорення  = будемо мати  вираз

   (2)

Кутову швидкість  w визначимо, якщо візьмемо першу похідну від кута повороту по часу

w=dj/dt = B+2Ct

В момент t = 4 c модуль кутової швидкості

w = 20 +( 2 - 2.4) рад/с = 4 рад/с.

Кутове прискорення знайдемо, якщо візьмемо першу похідну від кутової швидкості по часу

                                                     e= dw/dt = 2C = -4 рад/с2

Підставимо значення v, e  та  r у формулу (2) , будемо мати

= 0,1      

 

      Приклад 3. Через блок в вигляді суцільного диску, що має масу  m= 80 г,

перекинута тонка гнучка нитка, до кінців якої підвішені тягарці масою  m1 = 100г та m2= 200 г (див.рис.2). Визначити прискорення, з яким будуть рухатися тягарці. Тертям та масою нитки знехтувати.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
605 Kb
Скачали:
0