Фізика атомів і молекул. Основи квантової механіки. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика та елементарні частинки, страница 5

643. Система, утворена з N = 1020 трьохмірних квантових осциляторів, знаходиться при температурі Т = . Обчислити енергію  Е системи.

644. Мідний зразок масою m = 100 г знаходиться при температурі Т1=  10 К. Обчислити теплоту  Q, необхідну для нагрівання зразка до температури Т2 = 20 К. Прийняти характеристичну температуру  для міді рівною 300 К, а умову  T <<  виконаною.

645. Використовуючи квантову теорію теплоємності Ейнштейна, обчислити коефіцієнт пружності b зв’язку атомів у кристалі алюмінію. Прийняти для алюмінію  = 300 К.

646. Знайти співвідношення середньої енергії «eкв» лінійного одномірного осцилятора, обчисленої по квантовій теорії, до енергії   «eкл» такого ж осцилятора, обчисленої по класичній теорії. Обчислення зробити для двох температур: 1) Т = 0,1 ; 2) Т = , де  - характеристична температура Дебая.

647. Обчислити по теорії Дебая теплоємність С алмазу масою  m = 1 г при температурі Т =  .

648. Молярна теплоємність Сm срібла при температурі Т = 20 К виявилась рівною 1,65 Дж/(моль . К). Обчислити по значенню теплоємністі характеристичну температуру  . Умову Т <<  вважати виконаною.

649. Обчислити (по Дебаю) питому теплоємність хлористого натрію при температурі Т = Умову Т << qД вважати виконаною.

650. Обчислити по теорії Дебая теплоємність цинку масою m = 100 г при температурі Т = 10 К. Прийняти для цинку характеристичну температуру Дебая   = 300 К та вважати умову Т<< виконаною.

651. Знайти долю вільних електронів у металі при температурі Т = 0 К, енергії e яких знаходяться в інтервалі значень від 1/2  eF   до eF

652. Власний напівпровідник (германій) має при деякій температурі питомий опір r = 0,5 0м.м. Обчислити концентрацію  n носіїв струму, коли рухливість електронів  bn = 0,38 м2/(В . с), а «дірок»  bp =0,18 м2/(В . с).

653. Обчислити концентрацію вільних електронів у металі при температурі Т = О К, при цьому рівень Фермі eF = 6 еВ.

654. Тонка пластина з кремнію шириною b = 2 см розміщена перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля ( В = 0,5 Тл). При густині струму  J = 2 мкА/мм2, що направлений вздовж пластини, холовська різниця потенціалів Vн = 2,8 В. Обчислити концентрацію n носіїв струму.

655. Обчислити максимальну швидкість  Vmax електронів у металі при температурі Т = 0 К, коли рівень Фермі  eF = 5 еВ.

656. Вважаючи, що на  кожний атом алюмінію припадає по три вільних електрони, знайти максимальну енергію Еmax електронів при температурі Т = 0 К.

657. Знайти середнє значення кінетичної енергії <eк> електронів у металі при температурі Т =0 К, коли рівень Фермі eF = 6 еВ.

658. Рухливість електронів та «дірок» у кремнії дорівнює bn = 1,5 . 103 см2/(В . с) та  bp = 5 . 102 см2/(В . с). Обчислити сталу Хола  Rн для кремнію, коли питомий опір кремнію r = 6,2 . 102 Ом . м.

659. Питомий опір кремнію з домішками  r = 10-2 Ом . м. Знайти концентрацію np «дірок» та їх рухливість bp. Вважати, що напівпровідник має тільки «діркову» провідність, а стала                      Хола  Rн = 4 . 10-4м3/Кл.

660. Концентрація n носіїв у кремніії дорівнює 5 . 1010см-3, рухливість електронів bn = 0,15 м2/(В . с) а  «дірок» bp = 0,05 м2/(В . с). Обчислити опір кремнієвого стержня довжиною l = 5 см, який має площу перерізу S = 2 мм2

661.  Обчислити енергію ядерної реакції

94Be +  21H  ® 105 B + 1on

Виділяється чи поглинається енергія?

662. Обчислити енергію ядерної реакції

                                  73Li + 42He ® 105B + 1on

663. Обчислити енергію ядерної реакції

21H + 31H ® 42He  + 1on

Де застосовується ця реакція?

664.Обчислити енергію ядерної реакції

63Li + 21H ® 73Li +11r

Виділяється чи поглинається енергія при цій реакції?

665. Обчислити енергію ядерної реакції

73Li + 11H ®74Be + 1on

666. Обчислити енергію ядерної реакції

 31H(r,¡)42He

667. Обчислити енергію ядерної реакції

21H(21H,¡)42He

668. Електрон та позітрон, які мають однакові кінетичні енергії Т = 0,51 МеВ, при взаємодії перетворилися в два однакових фотони. Обчислити енергію e кожного фотона та відповідну йому довжину хвилі l.

669. Фотон з енергією e = 1,53 МеВ перетворився в пару електрон-позітрон. Прийняти, що кінетична енергія частинок однакова, знайти кінетичну енергію Т кожної частинки.

670. Обчислити енергію ядерної реакції

21H(n, ¡)31H

671. Знайти період піврозпаду Т1/2 радіоактивного ізотопа, коли його активність за час t = 10 діб зменшилася на 24% у порівнянні з початковою.

672. Знайти, яка частина радіоактивного ізотопа 22589Ас розпадається за час t = 6 діб.

673. Активність А деякого ізотопа за час t = 10 діб зменшилася  на 20 %. Обчислити період піврозпаду Т1/2 цього ізотопа.

674. Обчислити масу ізотопа 13153І, що має активність А = 37 ГБк.

675. Знайти середню тривалість життя t атома радіоактивного ізотопа кобальту 6027Со.

676. Лічильник  a - частинок, встановлений поблизу радіоактивного ізотопа, при першому замірі мав N1 = 1400 частинок за хвилину, а через час  t= 4 год тільки  N2 = 400. Обчислити період піврозпаду Т1/2 ізотопа.

677. У скільки разів зменшиться активність препарату 3215Р через час t = 20 діб ?

678. На скільки процентів зменшиться активність ізотопа іридію 19277 Ir за час t = 15 діб?

679. Знайти числоN ядер, які розпадаються за: 1) t1 = 1 хв;

2)  t2 = 5  діб у радіоактивному ізотопі фосфору 3215 Р масою m = 1мг.

680. З кожного мільйону атомів радіоактивного ізотопа в одну секунду розпадається 200 атомів. Обчислити період піврозпаду Т1/2 ізотопа.