Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Вищої математики”. Частина третя, страница 7

Варіант 25

У партії з 6 деталей 4 - стандартні. Навмання відібрано дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - числа стандартних деталей серед двох відібраних. Знайти математичне сподівання та дисперсію цієї випадкової величини

ЗАВДАННЯ № 3.2

Дискретна випадкова величина  може приймати лише два значення:  та , причому . Відомі ймовірність  можливого значення , математичне споживання  та дисперсія . Знайти закон розподілу випадкової величини.

Варіант

1

0,5

3,5

0,25

2

0,5

3

4

3

0,1

1,9

0,09

4

0,2

2,6

0,64

5

0,5

5,5

0,25

6

0,2

1,8

0,16

7

0,2

2,8

0,16

8

0,1

2,8

0,36

9

0,4

2,2

0,96

10

0,5

2,5

2,25

11

0,9

1,4

1,44

12

0,9

1,1

0,09

13

0,9

1,2

0,36

14

0,9

1,3

0,81

15

0,8

1,2

0,16

16

0,8

1,4

0,64

17

0,8

1,6

1,44

18

0,8

1,8

2,56

19

0,8

2

4

20

0,6

1,4

0,24

21

0,6

1,8

0,96

22

0,6

2,2

2,16

23

0,6

2,6

3,84

24

0,5

1,5

0,25

25

0,5

2

1

ЗАВДАННЯ № 4

НЕПЕРЕРВНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

Випадкову величину задано функцією . Знайти:

а)  щільність розподілу ймовірностей, математичне сподівання та дисперсію випадковою величини;

б)  ймовірність того, що в результаті випробування випадкова величина прийме значення, яке належить інтервалу .

ЗАВДАННЯ № 5

НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

Відомі математичне сподівання  та середнє квадратичне відхилення  нормально розподіленої величини . Знайти:

1.  ймовірність того, що в результаті випробування випадкова величина попадає в інтервал ;

2.  ймовірність того, що абсолютна величина відхилення випадкової величина від свого математичного сподівання менша за додатне число .

Варіант

Варіант

1

13

7

8

11

2

14

7

2

3

10

1

2

12

3

7

13

5

15

6

3

2

11

5

3

9

5

3

10

6

16

5

4

2

12

3

4

8

9

10

16

10

17

4

5

2

11

7

5

14

8

4

18

8

18

3

2

3

6

3

6

3

10

5

12

16

19

2

5

4

9

9

7

7

10

14

19

12

20

2

4

6

10

5

8

5

6

12

16

12

21

15

2

12

19

3

9

4

11

16

23

24

22

14

4

10

20

8

10

6

13

15

26

8

23

13

5

11

21

8

11

10

4

2

13

6

24

12

5

12

22

12

12

9

5

5

14

6

25

11

8

13

23

6

13

8

2

4

9

3


СПІСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.  Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 4. 2 - М.: Высшая школа, 1986. -415 с.

2.  Павленко Т.В. Самостійно вивчаемо курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Ч.1. Теорія ймовірностей: Навч.посібн.-Алчевськ: ДонГТУ, 2005.-126с.

3.  Манаков В.П., Різун В.І. Теорія ймовірностей та математична статистика для економічних спеціальностей. Навч.посібн.- Алчевськ: ДГМИ, 2000.-284с.

4.  Пак В. В., Носенко Ю. Л. Высшая математика. Учебник - Д.: Сталкер, 1997. - 560 с.

5.  Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. - М.: Высшая школа, 1976. - Т. 2. -576 с.

6.  Подлипенська Л.Є. Математична статистика для гірняків: Навч.посібн.-Алчевськ: ДГМИ, 2004.-171с.

Варіанти завданнь: