Молекулярна фізика і термодинаміка, страница 8

218.  0,5 моля кисню має температуру 300 К. Визначити внутрішню енергію кисню, а також середню кінетичну енергію молекули цього газу.

219.  Суміш водню та азоту має масу 290 г, температуру 600 К, тиск 2,46 мПа і об’єм 30 л. Визначити масу водню і азоту.

220.  Визначити об’єм колби, якщо в ній знаходиться 3,3 . 1022 молекул  газу, який має температуру 290 К і тиск 6,6 . 104 Па.

221.  В посудині ємністю 3 л знаходяться 15 г кисню. Визначити концентрацію його молекул.

222.  Визначити середню кінетичну енергію однієї молекули водяної пари при температурі 500 К.

223.  Визначити найбільш імовірну швидкість молекул водню при температурі 1270С.

224.  Тиск газу дорівнює 1 мПа, концентрація його молекул 1010см-3. Визначити а) температуру газу; б) середню кінетичну енергію поступного руху його молекул.

225.  Визначити середню кінетичну енергію поступного руху та середнє значення повної кінетичної енергії молекули водяної пари при температурі 600 К. Знайти також кінетичну енергію поступного руху всіх молекул пари, яка має 1 кмоль речовини.

226.  Визначити кінетичну енергію, яка приходиться в середньому на одну ступінь свободи молекули азоту при температурі 1кК, а також середню кінетичну енергію поступного руху, обертального руху та середнє значення повної кінетичної енергії молекули.

227.  Визначити молярні теплоємності газу, якщо його питомі теплоємності сv= 10,4 кДж/(кг.К )  і  ср= 14,6 кДж/(кг.К).

228.  Визначити показник адіабати ідеального газу, який при температурі 350 К і тиску  0,4 МПа займає 300 л і має молярну теплоємність                                  С = 857 Дж/(моль . К). 

229.  Визначити питомі теплоємності газу, якщо його молярна маса 4 . 10-3 кг/моль, а відношення теплоємностей срv = 1,67.

230.  Різниця питомих теплоємностей  ср - сv деякого двохатомного газу дорівнює 260 Дж/(кг . К). Знайти молярну масу газу та його питомі  теплоємності  ср   і сv.

231.  Знайти молярну теплоємність  Cv  двохатомного газу, який знаходиться в посудині ємністю 6 л при нормальних умовах.

232.  Які питомі теплоємності  ср і сv  суміші газів, яка має кисень масою m1= 10 г та азот масою m2 = 20 г?

233.  У скільки разів середня квадратична швидкість дробинки в повітрі менша за середню швидкість молекули повітря? Маса дробинки 10-8г, молярна маса молекули повітря 29.10-3 кг/(моль).

234.  Скільки молекул азоту знаходиться у посудині ємністю 1 л,    якщо середня квадратична швидкість руху молекули 500 м/с, а тиск на стінки посудини 103Па?

235.  Визначити повну енергію молекул кисню, який знаходиться при температурі 300 К, якщо його маса 64 г.

236.  2,5 г водню знаходяться в балоні ємністю 10 л. Яка середня квадратична швидкість їх руху, якщо тиск газу 1,5 . 105 Па?

237.  Знайти кількість руху, імпульс молекули водню, при температурі 239 К. Швидкість молекули прийняти за середню арифметичну.

238.  Який об’єм займає суміш 4 кг кисню та 2 кг азоту при нормальних умовах?

239.  Знайти середню квадратичну швидкість молекули газу, густина якого при тиску 750 мм рт.ст. дорівнює 0,082 кг/м3.

240.  Визначити густину суміші 4 г водню та 32 г кисню при температурі 280 К і тиску 700 мм рт.ст.

241.  Тиск газу 1 мПа, концентрація молекул 1010см-3. Визначити середню кінетичну енергію поступного руху однієї молекули.