Молекулярна фізика і термодинаміка, страница 4

Підставимо  m1,  а потім m2 у (2) - тоді

або                                                           (4)

Перевіримо одиниці вимірювання р2

=

 

          Приклад 3. Балон має m1 = 80 г кисню і  m2=230 г аргону. Тиск суміші Р=1 МПа, температура Т = 300 К. Визначити ємність балону, якщо гази ідеальні.

                                                  Розв’язання

          Використовуючи рівняння Менделєєва-Клапейрона, знайдемо Р1 і  Р2.

        

 По закону Дальтона для суміші газів

Р  або   

Тоді ємність балону

V =(                       (1)

де М1 = 32 . 10-3 кг/моль ,  М2 = 40 . 10-3 кг/моль

V =

         Приклад 4. Знайти середню кінетичну енергію  <e оберт.    > обертального руху однієї молекули кисню при температурі 350 К, а також кінетичну енергію Ек обертального руху усіх молекул кисню масою  m = 4 г.

                                                  Розв’язання

          На кожну ступінь свободи молекули газу припадає однакова середня енергія                              <eі>=1/2kT ,                                  (1)

де k - стала Больцмана;

Т - термодинамічна температура газу.

          Молекула кисню двохатомна  і тому має п’ять ступенів свободи, з них 2 припадає на обертальний рух, тобто

                                                  <eоберт.> = 2 .  1/2 kT

          Кінетична енергія обертального руху всіх молекул газу відповідно дорівнює

              Ек =<eоберт> . N               (2)

Число всіх молекул газу

                            N = NA .n,          (3)

де  NA - cтала Авогадро;

      n - кількість речовини.

Тоді формула (3) буде мати вигляд

N = NA .

Якщo   N поставити в рівняння (2), то одержимо

Ек  =NA .<eоберт>.

Після обчислення одержимо

<eоберт.> = 1,38 . 10-23 .350 = 4,83 . 10-21 Дж.

Ек = 6,02 . 1023 6.

          Приклад 5.Обчислити питомі теплоємності при незмінному об’ємі  сv і при сталому тиску  ср неону та водню, вважаючи ці  гази ідеальними.

Розв’язання

          Питомі теплоємності ідеальних газів можна обчислити за формулою

сv=     (1)

де