Молекулярна фізика і термодинаміка, страница 2

де  <e к> - середня кінетична енергія поступного руху однієї молекули.

          Середня кінетична енергія поступного руху молекули

<eк>  = Т,

де k = 1,38  . 10-23 Дж/К - стала Больцмана.

          Середня повна кінетична енергія молекули

<eі> = і/2 кТ,

де  і - число ступенів свободи молекули.

Залежність тиску газу від концентрації молекул і температури

Р = nkT.

Швидкості молекул

<Vkb> =- (середня квадратична);

<V> =     - (середня арифметична);

  VB =        -  (найбільш імовірна),

де   mi - маса однієї молекули.

Питомі теплоємності газу при незмінному об’ємі   сν  і при сталому тиску ср

Зв’язок між питомою  с  і молярною С теплоємностями

с = С/М;        C= cМ.

Рівняння Майєра

          Ср - Сv = R

Внутрішня енергія ідеального газу  

Перший закон термодинаміки

Q = DU + A,

де Q - теплота, одержана системою (газом), DU – змінення внутрішньої енергії системи, А - робота, виконана системою проти зовнішніх сил.     

      Робота розширення газy

                                             -     ( в загальному випадку);

               А = p ( V2 - V1)   -    ( при ізобарному процесі);

                        А =    -  ( при ізотермічному процесі);

А = - DU  = -DT,    абo       A =    -  (при адіабатичному процесі),

        де     -   показник адіабати.

        Рівняння Пуасона, яке зв’язує параметри ідеального газу при адіабатному процесі,

pVg   = const,          )g-1,

.

       Термічний ККД циклу

 

       де Q1 - теплота, прийнята робочим тілом від нагрівника, Q2 -  теплота, віддана робочим тілом холодильнику.

Термічний ККД циклу Карно

,

де Т1 і Т2 - термодинамічні температури нагрівника і холодильника.

Змінення ентропії

DS =,

де А і В - інтервал інтегрування, відповідно до початкового і кінцевого станів системи.

          Коефіцієнт поверхневого натягу

,

де  F - сила поверхневого натягу, діюча на контур l;

DЕ    - змінювання вільної енергії поверхні плівки рідини, зв’язане зі зміною площі  D S поверхні цієї плівки.

Формула Лапласа, яка виражає тиск Р, утворений сферичною поверхнею рідини,                                                   Р  ,