Електростатика. Постійний струм, страница 9

333. Дві паралельні заряджені площини з поверхневою густиною заряду         2 мкКл/м2 і-0,8 мкКл/м2 знаходяться на відстані 0,6 см одна від одної. Визначити різницю потенціалів міжплощинами.   

334.  Поле утворене точковим диполем з електричним моментом 200 пКл.м Визначити різницю потенціалів двох точок поля, розміщених симетрично відносно диполя на його осі на відстані 40 см від центра диполя.

335. Маятник з періодом 1 с являє собою кульку масою 16 г, підвішену на нитці з діелектрика . Кульку заряджають негативним зарядом і вміщують в електричне поле, спрямоване знизу вгору. Період коливань маятника стає 0,8 с. Обчислити силу електричної дії поля на кульку.

336. Дві однаково заряджені кульки підвішено в одній точці на нитках однакової довжини. При цьому нитки розійшлись на кут a. Кульки занурюють в олію густиною 800 кг/м3. Яка діелектрична проникність олії, якщо кут розходження ниток при занурюванні кульок в олії залишається незмінним? Густина матеріалу кульок

                1,6 . 103 кг/м

337. Відстань між двома точковими зарядами 180 нКл та 720 нКл дорівнює 60 см. В якій точці треба розмістити третій заряд так,щоб  система зарядів була в рівновазі? Визначити величину та знак заряду.

338. Дві металеві кулі радіусом R заряджені однаковими але протилежними за знаком зарядами Q. Яка ємність цієї системи, якщо відстань між кулями значно більша за радіус?

339. Металевій кулі радіусом 20 см надали заряд 2 . 10-7Кл, потім до неї приєднали за допомогою тонкої дротинки незаряджену кульку радіусом 30 см. Як розподілиться заряд між кулями? Електроємність дротини не враховувати.

340. З якою силою притягатимуться дві однакові свинцеві кульки радіусом 1 см, розміщені на відстані 1 м одна від одної, якщо з кожного атома першої кульки забрати по одному електрону і всі ці електрони перенести на другу кульку? Атомна вага свинцю 207 кг/(кг-атом.).

341. Два конденсатори з ємностями С1 і С2, що мають заряди Q1 і  Q2, вмикають у замкнуте коло так, що позитивна пластина одного конденсатора з’єднана з негативною пластиною іншого. Визначити заряд кожного конденсатора.

342. Металеву кулю радіусом R1, потенціал якої j, накривають сферичною провідною оболонкою радіуса R2. Як зміниться потенціал кулі після того, як її на деякій час з’єднали провідником з оболонкою?

343. Два ізольовані плоскі конденсатори ємністю 20 мкФ кожний заряджені до різниці потенціалів 400 В і з’єднані паралельно. В одному з конденсаторів відстань між пластинами збільшено в три рази. Знайти заряди конденсаторів і напругу на них.

344. Площа пластин плоского конденсатора 2 . 103 см2, а відстань між ними 0,5 мм. Між пластинами конденсатора розміщена пластинка слюди товщиною 0,3 мм. Визначити ємність конденсатора.

345. Електрони, які вилітають без початкової швидкості з однієї з пластин зарядженого плоского конденсатора, досягають другої пластини, маючи швидкість 106м /с. Як зміниться кінцева швидкість електронів, якщо паралельно до цього конденсатора під’єднати незаряджений конденсатор, що має в два рази більшу ємність?

346. Електроємність плоского конденсатора дорівнює 111 пФ.        Діелектрик - фарфор. Конденсатор  зарядили до різниці потенціалів   Dj = 600 B і  відключили від джерела струму. Яку роботу А треба виконати, щоб витягти діелектрик з конденсатора?

347. Для порівнення ємностей двох конденсаторів їх зарядили відповідно до напруг 300 В  і 100 В, після чого з’єднали їх паралельно. При цьому різниця потенціалів між обкладками конденсаторів становила 250 В. Знайти відношення ємностей с12.

348. Е.Р.С. батареї 80 В, внутрішній опір 3 Ом. На зовнішній ділянці кола виділяється потужність 100 Вт. Визначити силу струму в колі, напругу,  під  якою знаходиться  зовнішнє коло, та його опір.